Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Základné školy, materské školy, základná umelecká škola, centrum voľného času, školské kluby detí a školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica po zasadnutí krízového štábu mesta a v zmysle  rozhodnutí ministra  školstva o opatreniach pre školy (12.10.2020)


Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

Základná umelecká škola:

mimoriadne sa prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách (nastupuje dištančné vyučovanie)


Voľnočasové aktivity, záujmové krúžky:

Vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona a to:

  1. výlety a exkurzie,
  2.  športové výcviky a školské športové súťaže,
  3.  pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  4.  kurzy na ochranu života a zdravia,
  5.  kurzy pohybových aktivít v prírode,
  6.  saunovanie,
  7.  dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov, ani plavecké kurzy sa neumožňujú.


Základné, materské školy:

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú doterajšie  ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak. Žiak nosí rúško  ( prvýaj druhý stupeň)všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno -vzdelávací proces
Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg,psychológ) nosí rúško vo všetkých priestoroch školy.

 

Pokyny zriaďovateľa v zmysle hore uvedeného:

Škola zverejnení oznam na  vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy , materskej školy. Obsah a formu všetkých vzdelávacích  činností je nutné voliť tak, aby boli  zaistené hygienicko epidemiologické opatrenia. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci  základnej školy v súlade s aktuálnymi  hygienicko –epidemiologickými nariadeniami a  podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi  pri výchovno –vzdelávacom procese.


Školské kluby detí môžu byť prevádzkované, za predpokladu, že nedochádza k premiešavaniu detí medzi jednotlivými triedami .ŠKD sa riadia primerane usmerneniami tohto materiálu.


Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy.


V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a  školskom zariadení z dôvodu:

  1. podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),
  2. ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) ato bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.


Organizácia výchovno –vzdelávacieho procesu: 

Organizácia kultúrnych, umeleckých atanečných aktivít mimo povinného výchovno vzdelávacieho procesu  sa neumožňuje realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov v ZŠ, MŠ ani plavecké kurzy sa neumožňujú. Telesná a hudobná výchova sa  realizuje len teoretickou formou. Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda,je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní


Stravovanie 

Odporúčame zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za  stolmi. Obmedziť stravovanie len na žiakov, zamestnancov školy bez stravovania cudzích stravníkov. Vprípade cudzích osôb zriadiť výdajne okienko, aby neprišlo k premiešavaniu so žiakmi a zamestnancami školy.


Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa nevyužívajú a to ani pre externé fyzické či právnické osoby.