Navigácia


Informácie

26. január 2021, meniny má Tamara


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVyhlásenie voľby hlavného kontrolóra...

Život v meste

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica

Dátum: 28.12.2020 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Mgr. Miroslava Sláviková

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica

 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici uznesením č. 153/2020 zo dňa 15. decembra 2020

 

v y h l a s u j e

 

v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční dňa 10.02.2021 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Banská Štiavnica.


Mestské zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky:

 

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra

-       vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

2. náležitosti prihlášky:

-      meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje

-      stručný profesijný životopis

-      overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-      výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

-      súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len nariadenie GDPR) za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní MsZ

 

3. ďalšie predpoklady:

-      5 rokov prax vo verejnej, štátnej správe, resp. v kontrolnej činnosti a účtovníctve

-      znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, príspevkových a rozpočtových organizácií

-      uživateľské ovládanie počítača


Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica zašle poštou, alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb v zalepenej obálke s označením “Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať” na adresu: Mestský úrad, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica


Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí návrhová komisia na zasadnutí MsZ, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.


Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási MsZ na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľby vykonali počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.


Spôsob voľby hlavného kontrolóra, t. j. tajným alebo verejným hlasovaním odsúhlasia poslanci na zasadnutí MsZ v deň konania volieb.


Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie v MsZ v časovom rozsahu maximálne 10 minút.    


Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska väčšinu, MsZ ešte na tej istej schôdzi vykoná 2.kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V 2.kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.


Primátor mesta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.


Pracovný pomer bude uzatvorený na polovičný pracovný úväzok (0,5).


                                                                          MsZ mesta Banská Štiavnica


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 28. 12. 2020
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica