Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Mesto Banská Štiavnica, ako zriaďovateľ ZŠ Jozefa Horáka, Ul.P.Dobšinského 17,  ZŠ Jozefa Kollára, Ul.L.Svobodu 40, Základnej umeleckej školy Nám.sv.Trojice č.4, Centra voľného času, Ul.L.Svobodu40, oznamuje rodičom žiakov uvedených škôl a školských zariadení,   že na základe rozhodnutia Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Pandemickej komisie vlády SR, a v súlade s COVID AUTOMATOM vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR budú základné školy, centrum voľného času a základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica do 24. januára 2021 zatvorené.

 

Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou – z domu.

 

Výnimku z dištančného vyučovania na prezenčné (v škole ) budú mať od 11.januára 2021 len žiaci, ktorých rodičia patria do „kritickej infraštruktúry“ napr.: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič ( ďalej v zákone č.45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre)

 

Materské školy v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica na základe usmernenia  Ministerstva vedy,výskumu a športu SR zo dňa 3.januára 2021  budú svoje služby poskytovať  v obvyklom režime, to znamená, že MŠ Ul.1.mája č.4, MŠ Bratská 9, MŠ Mierová č.2 budú od pondelka – 11. januára 2021 otvorené. Rodič po nástupe dieťaťa do MŠ po prázdninách podpíše čestné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa prichádza ( nie je potrebné potvrdenie od lekára).

Do 11.januára 2021 bude otvorená len MŠ Ul.1.mája č.4. V prípade ďalšieho vyhodnotenia epidemiologickej situácie, možností a podmienok prevádzkovania materských škôl budú rodičia o prevádzke materských škôl informovaní. Upozorňujeme rodičov, že v súvislosti s momentálnou epidemiologickou situáciou nie je možné deti umiestňovať do inej, ako domovskej materskej školy.