Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Obec Štiavnické Bane ako určený stavebný úrad I. stupňa , podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov požiadal o doručenie verejnou vyhláškou:


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 12. 01. 2021.
Doba vyvesenia: do 27. 1. 2021.