Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Mesto Banská Štiavnica, ako zriaďovateľ ZŠ Jozefa Horáka, Ul. P. Dobšinského 17,  ZŠ Jozefa Kollára, Ul. L. Svobodu 40, Základnej umeleckej školy Nám. sv. Trojice č.4, Centra voľného času, Ul.L.Svobodu 40, MŠ Ul.Bratská č.9, MŠ Ul.1.mája č.4, MŠ Ul.Mierová č.2

na pracovnom stretnutí s primátorkou mesta a riaditeľmi  základných škôl prijalo v súvislosti s momentálnou epidemiologickou situáciou a v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR zo dňa 8.januára 2021 nasledovné usmernenie:


1.   S účinnosťou od 11. januára 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a školských zariadeniach , okrem

Riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie , zabezpečia pre  ostatných žiakov dištančné vzdelávanie,

Rodičia budú o zmenách vo vyučovaní podľa aktuálnych prijatých opatrení ministerstva školstva včas informovaní riaditeľstvami škôl, ako aj aktualizáciou na webstránke mesta.


2.   Hore uvedené materské školy  budú v čase od 11.januára 2021  do 18.januára 2021 poskytovať svoje služby len deťom rodičov v kritickej infraštruktúre (ako  zdravotníctvo, doprava, energetika,služby …) - a to podľa zoznamu povolaní zákonných zástupcov detí v jednotlivých MŠ

Primátorka mesta, Mgr.Nadežda Babiaková, zabezpečí  Ag testovsnie  zamestnancom materských škôl, ktorí oň prejavia záujem v MOM Banská Štiavnica.


Podľa hore uvedeného rozhodnutia ministra školstva , budú MŠ od 18.januára pracovať v obvyklom režime, v prípade nových skutočností spojených s epidemiologickou situáciou budú rodičia a verejnosť včas informovaní.


Zrušuje sa rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021.