Navigácia


Informácie

4. marec 2021, meniny má Kazimír


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania vo veci...

Život v meste

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 17.02.2021 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

OZNÁMENIE

o začatí konania  vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku parc. č.  C KN 2464, 2465, 2466, 2467/1, 2467/2, 5775/2, 5775/3, 5775/5 k.ú. Banská Štiavnica.

 

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov § 2 písm. f) a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti spoločnosti RIDEG, s.r.o., so sídlom Lipová 10, 934 01 Levice zo dňa 04.02.2021 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín a náletových krovitých porastov , ktoré rastú na pozemku parc.č. C KN 2464, 2465,2466, 2467/1, 2467/2, 5775/2, 5775/3, 5775/5 k.ú. Banská Štiavnica.

 

Žiadosť bola odôvodnená: vyčistením  pozemku, plánovaná rekonštrukcia apartmánového domu


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo využitím systému ÚPVS.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica