Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Mesto Banská Štiavnica, ako zriaďovateľ, po konzultácii s RÚVZ v Žiari nad Hronom, v súlade s aktuálnym COVID AUTOMATOM  a v súlade s rozhodnutím riaditeľov škôl a školských zariadení rozhodlo  dňa 18.februára 2021 vo veci poskytovania výchovy a vzdelávania v období od 22. do 26.februára 2021 nasledovne:

Nakoľko  nástup detí a žiakov do materských a základných škôl je podmienený preukázaním  aspoň u jedného  zákonného zástupcu  čestným prehlásením o absolvovaní testovania na COVID-19 s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní, mesto B.Štiavnica, ako zriaďovateľ  zabezpečilo pre rodičov a zamestnancov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti  testovanie  nasledovne:

Rodičia a zamestnanci :

ZŠ Jozefa Kollára,  ZŠ Jozefa Horáka,  MŠ Ul.Bratská 9

Sobota, 20.2.2021 v čase od 8.00 -12.00 hod a od 13.00 -19.00 hod.

Miesto:  ZŠ Jozefa Kollára, L.Svobodu 40

(s možnosťou registrácie obvyklým spôsobom na str.mesta)

MŠ Ul.1.mája – testovanie  rodičov a zamestnancov na pracovisku v MŠ

MŠ Ul Mierová – testovanie rodičov a zamestnancov v MOM na území mesta

 

Upozornenie :

Upozorňujeme verejnosť, že odberné miesto v ZŠ J.Kollára bude otvorené len 20.2.2021 a výlučne pre rodičov a zamestnancov hore uvedených škôl. Pre širokú verejnosť budú svoje služby aj naďalej poskytovať aktuálne  MOM na území mesta .