Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom  5. 2. 2012 trvalý pobyt občanovi

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Banská Štiavnica.


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 19. 02. 2021.

Doba vyvesenia: do 05 03. 2021.