Navigácia


Informácie

4. marec 2021, meniny má Kazimír


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVýberové konanie na obsadenie funkcie...

Život v meste

Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Dátum: 23.02.2021 Kategória: Oznamy Autor: Ing. Iveta Kohútová

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené Mgr. Nadeždou Babiakovou primátorkou mesta Banská Štiavnica ako väčšinový spoločník spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. vyhlasuje

 • výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať kvalifikačné predpoklady a osobitné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie lesnícke
 • riadiaca prax min. 5 rokov
 • zdravotná spôsobilosť
 • organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • ovládanie práce s PC, vodičský preukaz skupiny B 
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu   
 • platná skúška odborného lesného hospodára

V prípade záujmu o túto funkciu zasielajte žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi na adresu Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 969 24  Banská Štiavnica alebo  osobne do podateľne Mestského úradu Banská Štiavnica s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ  - VÝBEROVÉ  KONANIE – Konateľ obchodnej spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica spol. s r.o.“

Uzávierka prijímania žiadostí je 15.03.2021 do 11:30 hodiny. Rozhodujúci je dátum na poštovej obálke alebo dátum doručenia žiadosti osobne.


K žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné doložiť nasledovné doklady :

 • štruktúrovaný životopis
 • úradne overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výber uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne.


Vyžaduje sa znalosť nasledovných právnych predpisov:

 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
 • Vyhláška č. 297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 15.4.2021.

Platové podmienky:

 • základný mesačný funkčný plat 1 500 €
 • ročné prémie vo výške 30% pri splnení prémiových ukazovateľov

Bližšie informácie o pracovnom mieste vám budú poskytnuté:

Ing. Iveta Kohútová, personalistika, tel. 045/694 96 22, e-mail:

Mgr. Miroslava Sláviková, personalistika, tel. 045/694 96 22, e-mail:
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 19183)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5237 hlasov)
  27.3 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (3072 hlasov)
  16 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3379 hlasov)
  17.6 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3760 hlasov)
  19.6 %
 • Neviem sa vyjadriť (3735 hlasov)
  19.5 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica