Navigácia


Informácie

13. apríl 2021, meniny má Aleš


Vyhľadávanie

Hľadať

Život v meste

Informácia pre rodičov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

Dátum: 04.03.2021 Kategória: Oznamy Autor: PaedDr. Viera Ebert

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR zo dňa 2.marca 2021 a  v súlade s podmienkami nastavenými  v dokumente COVID AUTOMAT, podľa ktorého sa okres Banská Štiavnica podľa aktuálnej rizikovosti od 8.3.2021  bude nachádzať v 3. stupni rizikovosti varovania (bordová farba) a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, vzhľadom k epidemiologickej situácii v okrese Banská Štiavnica, sa na  na pracovnom stretnutí primátorky mesta, riaditeľov škôl a vedúcej Školského úradu  dňa 4.marca 2021 prijali nasledovné opatrenia:

  • s účinnosťou od 8.-21.marca 2021 sa bude naďalej poskytovať výchova a vzdelávanie žiakom I.stupňa ZŠ J.Kollára a ZŠ J.Horáka a žiakon II.stupňa ZŠ v skupinkách 5+1 pre žiakov ZŠ J.Horáka a ZŠ J.Kollára,  ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,
  • otvorené budú aj školské kluby detí a školské jedálne pre žiakov v prezenčnom vyučovaní v škole,
  • výchova a vzdelávanie sa bude poskytovať aj v materských školách MŠ Ul.Bratská, MŠ Mierová a MŠ 1.mája,
  • podmienkou nástupu detí/žiakov do škôl je preukázanie  bezinfekčnosti zákonného zástupcu a prostredia, z ktorého dieťa prichádza do školy, nie staršie ako 7 dní.

Mesto  ako zriaďovateľ naďalej zabezpečuje aj  testovanie rodičov a zamestnancov hore uvedených škôl ( s možnosťou rezervácie obvyklým spôsobom na str. mesta) a to v MOM  ZŠ Jozefa Kollára  v sobotu 6.marca 2021

  • v čase:  od 10.00 hod. – 13.00 hod.

                       od 14.00 hod. - 17.00 hod.


Mesto ako zriaďovateľ opätovne zabezpečí dezinfekciu priestorov ZŠ pred nástupom  žiakov do škôl 8.marca 2021 a to dezinfekciu polymérom  / HMG Universal /


V prípade zmien v epidemiologickej situácii s dosahom na školstvo budeme rodičov včas informovať obvyklým spôsobom.


Ďalej primátorka mesta informovala o  možnosti predloženia  žiadosti  Základnej umeleckej školy  Banská Štiavnica o poskytnutie finančných prostriedkov EÚ – OP Ľudské zdroje  v rámci projektu “Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“, ktorého cieľom je podpora udržania pracovných miest v ZUŠ formou príspevku na úhradu časti mzdy zamestnanca z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie a odstránenia jej následkov. Finančné prostriedky budú poskytnuté zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica