Navigácia


Informácie

13. apríl 2021, meniny má Aleš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania vo veci...

Život v meste

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 26.03.2021 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

OZNÁMENIE

o začatí konania  vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku

parc. č.  C KN 1724/1, 1742/2, 1724/3, 1724/4, 1724/5,1731/3,1727/4,1722/3 a 1723  k.ú. Banská Štiavnica.

 

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov § 2 písm. f) a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti spoločnosti Banské projekty s.r.o., Miletičova 23, 721 09 Bratislava, ktorú na konanie splnomocnili Domov Márie, Špitálska 3, 969 01 Banská Štiavnica a Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  zo dňa 22.03.2021 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku C KN 1724/1, 1742/2, 1724/3, 1724/4, 1724/5,1731/3,1727/4,1722/3 a 1723  k. ú. Banská Štiavnica.

Žiadosť bola odôvodnená: modernizáciou, hĺbkovou obnovou a dostavbou objektu v rámci projektu „ Domov Márie B. Štiavnica – nové využitie areálu bývalej SOŠ na ul. Špitálskej v B. Štiavnici“

 

Správny orgán s cieľom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

nariaďuje

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

 

09.04.2021 o 9.00 hod.

 

so stretnutím pozvaných na pozemku parc. č. C KN 1724/1 k.ú. Banská Štiavnica.

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo využitím systému ÚPVS.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste