Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 7 VZN č.2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica v znení Dodatku č. 1 zverejňuje oznámenie o určení termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre oblasť Kultúra, Šport, Sociálna a zdravotná oblasť a Regionálny rozvoj a životné prostredie na rok 2021.

 

Termín podávania žiadostí je do 30. apríla 2021.

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie môžu podať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.2/2018 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. Žiadosť je potrebné doručiť písomnou formou na predpísanom tlačive, ktoré nájdete v Klientskom centre Mestského úradu alebo priamo na stránke Mesta Banská Štiavnica

http://www.banskastiavnica.sk/obcan/dokumenty/tlaciva.html

Žiadateľ môže predložiť v rámci platného VZN len jednu žiadosť.

 

Vyplnená žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať povinné prílohy:

 

Príslušná komisia Mestského zastupiteľstva pripraví návrh na poskytnutie dotácií do 30. mája 2021. O návrhu rozhodne primátor mesta do 14 kalendárnych dní a Mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí od predloženia návrhu príslušnou komisiou.

 

 

Mestský úrad

Ekonomické oddelenie

Jozefa Páchniková

t. č.: 045/694 96 32

e-mail: jozefa.pachnikova@banskastiavnica.sk