Navigácia


Informácie

16. október 2021, meniny má Vladimíra


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania na výrub...

Život v meste

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 08.10.2021 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

Oznámenie o začatí konania  vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku parc. č.  C KN 2386  k.ú. Banská Štiavnica.


Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov § 2 písm. f) a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Milana Mandáka MASAM R&D, s r.o.so sídlom Parková 75, 952 01 Vráble časť Dyčka, ktorý na konanie splnomocnil Vladimíra Bevelaquu, trvale bytom Vyhne 446 (na základe splnomocnenia) zo dňa 04.10.2021 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 8. 10. 2021.

Doba vyvesenia: do 23. 10. 2021.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Čierna skrinka