Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby s názvom


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 8. 10. 2021.

Doba vyvesenia: do 23. 10. 2021.