Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

OZNÁMENIE

o začatí konania  vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku parc. č.  C KN 3177/1  k.ú. Banská Štiavnica.

 

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov § 2 písm. f) a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Vladimíra Huba a Zlatice Hubovej, trvale bytom Hrušovská 66, 821 07 Bratislava zo dňa 06.10.2021 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku C KN 3177/1  k.ú. Banská Štiavnica.

 

Žiadosť bola odôvodnená: zlým zdravotným stavom dreviny

 

Správny orgán s cieľom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

 

20.10.2021 o 14.00 hod.

 

so stretnutím pozvaných na pozemku parc. č. C KN 3177/1 k.ú. Banská Štiavnica.

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo využitím systému ÚPVS.

 


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 12 9. 2021.

Doba vyvesenia: do 26. 10. 2021.