Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Mesto Banská Štiavnica oznamuje, že do 31.12. 2021 je termín pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov podľa § 3 VZN č. 2/2018 v znení dodatku č. 1.


V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, je potrebné žiadosť podať písomnou formou na predpísanom tlačive, ktoré nájdete v Klientskom centre Mestského úradu alebo priamo na stránke mesta Banská Štiavnica:

Kompletne a správne vyplnená žiadosť o poskytnutie dotácie , ktorej súčasťou je aj rozpočet, musí obsahovať povinné prílohy (kópie):

Pripomíname, že prílohy sú povinné pre všetkých žiadateľov o dotáciu.


V prípade nejasností kontaktujte: