Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Mesto Banská Štiavnica podľa § 9 ods. (2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnenie návrhu rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre rok 2022, 2023, 2024:

Dňom vyvesenia návrhu na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica 18. 11. 2021 začína plynúť 10 dňová lehota od 18. 11. 2021 do 28. 11. 2021 počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade, Radničné námestie č.1, Banská Štiavnica.


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 18. 11. 2021.