Navigácia


Informácie

6. december 2021, meniny má Mikuláš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneZverejnenie návrhu dodatkov k VZN...

Život v meste

Zverejnenie návrhu dodatkov k VZN mesta Banská Štiavnica

Dátum: 22.11.2021 Kategória: Úradná tabuľa Autor: PhDr. Katarína Harvanová

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6 ods. (3) a (4) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh:

Dňom vyvesenia návrhu dodatku na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica 22.11.2021 začína plynúť 10 dňová lehota od 22. 11. 2021 do 1. 12. 2021, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu dodatku k nariadeniu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade, Radničné námestie č.1, Banská Štiavnica.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odoporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 22. 11. 2021.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Mesto Banská Štiavnica