Navigácia


Informácie

21. január 2022, meniny má Vincent


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVerejná vyhláška o oznámení miesta...

Život v meste

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

Dátum: 07.01.2022 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Mgr. Janka Beňovicová

Mesto Banská Štiavnica, ako správca dane podľa § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) vykonáva podľa ustanovenia § 35 daňového poriadku doručovanie písomnosti verejnou vyhláškou:

 

Adresát písomnosti:

Meno a priezvisko:          Katarína Kartíková

Adresa trvalého pobytu:  Beluj 118, 969 01 Beluj

 

Presné označenie písomností Mesta Banská Štiavnica vo veci poplatku za komunálny odpad:

Výzva KO č. k. 1787/2021/Ek.

 

Miesto uloženia písomností:

Mestský úrad Banská Štiavnica

Ekonomické oddelenie

Námestie sv. Trojice č. 1, Banská Štiavnica

 

alebo adresát môže nahlásiť písomne správcovi dane novú doručovaciu adresu pre doručovanie písomností z daňového konania v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia.

 

Podľa § 35 daňového poriadku, ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo adresáta, doručí písomnosť verejnou vyhláškou. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, že obec na žiadosť správcu dane vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým oznámenie o mieste uloženia písomnosti s jej presným označením. Obec potvrdí dobu vyvesenia a posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Oznámenie o mieste uloženia písomnosti sa vyvesí aj v sídle správcu dane, ktorého písomnosť má byť adresátovi doručená.

 

Doručenie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

 

Adresát písomnosti s môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste uloženia zásielky v úradných hodinách.

 

Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.  

 


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 7.1.2022

Doba zverejnenia: do 22.1.2022
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Čierna skrinka