Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste


Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie v spojenom územnom a astavebnom konaní

na pozemku register "C" parc. č. 1334, register "C" parc. č. 1874/2, register "C" parc. č. 1879/1, register "C" parc. č. 1879/3, register "E" parc. č. 5426/3, register "E" parc. č. 5426/276 v katastrálnom území Banská Štiavnica.


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 11. 1. 2022.

Doba vyvesenia: do 25. 1. 2022.