Navigácia


Informácie

26. máj 2022, meniny má Dušan


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVerejná vyhláška - územné rozhodnutie

Život v meste

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie

Dátum: 10.05.2022 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Ing. arch. Jakub Melicherčík

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 30.6.2021 podal ZYRY - Tem, s.r.o., IČO 35911727, Lieskovská cesta 4121, 960 01  Zvolen, Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, ktorého zastupuje TeleDat komunikačné systémy s.r.o., IČO 31596134, Sládkovičová 20, 974 05  Banská Bystrica (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y
INS_FTTH_BS_BAST_00_Banská_Štiavnica 2

 


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 10. 5. 2022.
Doba vyvesenia: do 26. 5. 2022.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Čierna skrinka