Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 6.6.2022 trvalý pobyt občanom:

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Banská Štiavnica.


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 17. 6. 2022.

Doba vyvesenia: do 2. 7. 2022.