Navigácia


Informácie

23. november 2019, meniny má Klement


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneArchív aktualít

Život v meste

 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 22.11.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Michal Hladký, Eliška …
 • Verejná vyhláška, 20.11.2019
  Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán požiadal o doručenie písomnosti: Rozhodnutie č. OU-ZH-PLO-2019/012537, ktorým rozhodol o dočasnom vyňatí lesných pozemkov v k. ú. …
 • Verejná vyhláška, 20.11.2019
  Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, Exekútorský úrad Banská Bystrica požiadal o zverejnenie vyhlášok o dražbe nehnuteľností na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: Vyhláška o dražbe nehnuteľností zo dňa 14. …
 • Verejná vyhláška, 18.11.2019
  Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov …
 • Zverejnenie návrhu rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2020, 2021 a 2022, 18.11.2019
  Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9 ods. (2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje: návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2020, 2021 a 2022. Dňom vyvesenia návrhu …
 • Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, 18.11.2019
  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks  drevín javor horský (Acer pseudoplatanus)  na pozemku parc.č.  C KN 3613/1 k.ú. Banská Štiavnica.   Mesto Banská Štiavnica, ako …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 15.11.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Mgr. Michaela …
 • Oznámenie o začatí konania na výrub drevín s nariadením miestnej obhliadky, 15.11.2019
  Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých …
 • Oznámenie o začatí konania na výrub drevín s nariadením miestnej obhliadky, 15.11.2019
  Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých …
 • Oznámenie o uložení zásielky, 14.11.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Marcel Vlačuha, Patrik Weiss
  s …
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti, 14.11.2019
  Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňový úrad Banská Bystrica číslo 102542546/2019 zo dňa 8.11.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2  zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní …
 • Oznámenie o začatí konania na výrub drevín s nariadením miestnej obhliadky, 12.11.2019
  Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 08.11.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Lenka Sečkárová
  s …
 • Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovitých porastov, 08.11.2019
  OZNÁMENIE
  o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovitých porastov náletových drevín, k.ú. Banská Štiavnica na pozemkoch: C KN 2227, 2292/1 k.ú. Banská Štiavnica   Mesto Banská …
 • Technické služby, m.p. oznamujú - rozmiestnenie VKK, 07.11.2019
  Technické služby, mestský podnik, oznamujú, že sa rozmiestňujú veľkokapacitné kontajnery (ďalej VKK) na zber bioodpadu. V zmysle požiadaviek občanov pristavujeme VKK na bioodpad nasledovne: 8.11.2019 – ul. Botanická, ul. Vilová Do …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 06.11.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Radovan Bartoš
  s trvalým …
 • Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, 05.11.2019
  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje týmto obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja zapísaného na LV č.5609 …
 • Technické služby, m.p. oznamujú, 31.10.2019
  Oznamujeme občanom, že zber komunálneho odpadu z centra mesta (zvoz č. 7, 8) - Nám. Sv. Trojice, Radničné námestie,  cintoríny, ul. A. Kmeťa, Kammerhofská, ďalej z ul. Križovatka, Dolná a sídlisko Drieňová, sa presúva na …
 • MIMORIADNY OZNAM - Prerušenie dodávky vody, 29.10.2019
  Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných …
 • Zverejnenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2020, 29.10.2019
  Hlavný kontrolór mesta Banská Štiavnica v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, zverejňuje spôsobom v meste obvyklým: Návrh plánu práce hlavného …
 • Vyhlásenie výberového konania, 25.10.2019
  Zamestnanec na pracovnú pozíciu: Opatrovateľ / Opatrovateľka   Informácie o pracovnom mieste – stručná náplň práce: Zabezpečenie pomoci odkázaným občanom pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju …
 • Mestské kúpele - plaváreň, 25.10.2019
  Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že dňa 26.10.2019 (sobota), bude prevádzka plaveckého …
 • Mestské kúpele – plaváreň, 21.10.2019
  Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že dňa 26.10.2019 ( sobota ), bude prevádzka plaveckého bazéna …
 • Podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, 21.10.2019
  Podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií (finančných prostriedkov) z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 pre rok 2020

  Mesto Banská Štiavnica oznamuje, že do 31.12. 2019 je termín pre podávanie žiadostí o …
 • Plaváreň pre športové podujatie bude cez víkend zatvorená, 14.10.2019
  Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že dňa 19.10.2019 ( sobota ) a 20.10.2019 ( nedeľa )  bude …
 • Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?, 04.10.2019
  Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k …
 • Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu, 30.09.2019
  Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. (ďalej len „SSE- D, a.s.“) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce/mesta. SSE-D, a.s. je ako …
 • OZNAM - Umiestnenie VKK na zber objemového odpadu, 25.09.2019
  Technické služby, mestský podnik, oznamujú, že sa rozmiestňujú veľkokapacitné kontajnery (ďalej VKK ) oddelene na zber objemného odpadu a bioodpadu, tieto druhy odpadov sa nesmú vzájomne miešať.
  Zber objemného odpadu: VKK na …
 • Obmedzenie dopravy na Námestí sv. Trojice, 17.09.2019
  Oznamujeme obyvateľom a návštevníkom mesta, že z dôvodu konania športového podujatia, bude na Námestí sv. Trojice obmedzená doprava v dňoch 20. 9. 2019 od 19:00 hod. do 21. 9. 2019 do 18:00 hod. 
  zdroj: MsÚ Banská štiavnica, …
 • JESENNÁ UNIVERZITA ARCHITEKTÚRY, 11.09.2019
  Pozývame verejnosť na JESENNÚ UNIVERZITU ARCHITEKTÚRY, ktorá sa bude konať v dňoch 15.-21.9.2019 v Banskej Štiavnici.
 • Mestské kúpele – plaváreň, 10.09.2019
  Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že  prevádzka plaveckého bazéna, bude po letnej odstávke otvorená od 10.9.2019. Wellness priestory …
 • Vyhlásenie výberového konania, 06.09.2019
  Výberové konanie na pozíciu: výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica   Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica vyhlasuje …
 • Miestna organizácia SRZ oznamuje, 06.09.2019
  Výbor Miestnej organizácie SRZ v Banskej Štiavnici oznamuje svojim členom, že dňa 21. septembra 2019 o 8:00 hodine sa uskutoční v kine Akademik v Banskej Štiavnici Mimoriadna členská schôdza s nasledovným programom: Otvorenie …
 • Odber krvi, 05.09.2019
  Pozvánka
  Územný spolok SČK v Banskej Štiavnici Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 12.9.2019 od 7.00 hod. do 10.00 hod. v nemocnici na 3. poschodí v Banskej Štiavnici. Spravte všetko pre to, aby ste krv prišli …
 • Dopravné obmedzenie počas osláv Salamandrových dní 2019, 03.09.2019
  5.9. Autobusová doprava bude bez zmien. Ostatná doprava bude mať obmedzený vjazd len na Nám. sv. Trojice. V popoludňajších hod. bude zrušené parkovanie na Nám. sv. Trojice a obmedzená doprava okolo MsÚ na Radničnom nám. sa …
 • Zvoz zmesového komunálneho odpadu - „2x ročne“, 02.09.2019
  Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, oznamujú občanom mesta, že sa dňa 14.10.2019 uskutoční zvoz „2x ročne“ a to na uliciach: Koncová, Osadná, Pustá, Hadová, Stratená a v častiach Bartkov majer, …
 • Zvoz nebezpečného odpadu z domácností, 02.09.2019
  Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, oznamujú občanom, že v mesiaci september a október 2019 sa bude realizovať zvoz nebezpečného odpadu z domácností.   Zvozy sa uskutočnia nasledovne: 26.09.2019 sa …
 • TS oznamujú, 27.08.2019
  Oznamujeme občanom, že dňa 29.08.2019 sa bude robiť  zvoz komunálneho odpadu /zvoz č. 18/ - z ulice: Gagarína, Hodžu, Hurbana, Langsfelda, Okrajová, Kysihýbelská, Roľnícka, Ovocná malým vozidlom multicar ktoré berie …
 • Pozvánka na Salamandrové dni, 22.08.2019
  Dovoľujeme si všetkých obyvateľov a návštevníkov pozvať na Salamandrové dni 2019, ktoré sa uskutočnia 5. - 7.9.2019 v Banskej Štiavnici s tradičným salamandrovým sprievodom. Sprievod začne 6.9.2019 o 19:00 na ulici Drevená a prejde ulicami …
 • Foto: Parkovanie po novom
  Parkovanie po novom, 20.08.2019
  O zmenách v parkovaní sme čitateľov informovali v ŠN č. 24 zo dňa 20.6. a č. 25 zo dňa 27.6. a v tomto čísle sa zameriame na rýchloobrátkové státie a aplikáciu ParkDotst, ktorá monitoruje obsadenosť 16 miest v okolí …
 • Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania, 19.08.2019
  Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Banská Štiavnica spolu s Mestom Banská Štiavnica Vás pozývajú na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania, …
 • Obchodná verejná súťaž, 06.08.2019
  Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica v zmysle § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú …
 • MIMORIADNY OZNAM - Obmedzenie vlakovej dopravy, 29.07.2019
  Od dňa 28.07. 2019  od 15:22 hod počnúc vlakom  Os 6123 nepretržite do 30. 7. 2019 do 13:00 hod zavádza Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. z prevádzkových dôvodov náhradnú autobusovú dopravu na trati  154 …
 • MIMORIADNY OZNAM - Zmena termínu zvozu zmesového komunálneho odpadu, 23.07.2019
  Technické služby, m. p. oznamujeme občanom, že zvoz komunálneho odpadu na sídlisku Drieňová, sídlisku Juh, ktorý mal byť včera 22. 07. 2019 sa uskutoční dnes 23. 07. 2019 v poobedných hodinách vzhľadom na poruchu veľkého …
 • MIMORIADNY OZNAM - Prerušenie dodávky vody, 17.07.2019
  Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných …
 • MIMORIADNY OZNAM - Pokračovanie prerušenia dodávky vody, 15.07.2019
  AKTUALIZOVANÉ: 16. 7. 2019, 14:15 hod. Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica oznamuje, že z dôvodu odstraňovania ďaľšej poruchy na vodovode nad jazerom Klinger, ktorý …
 • Dotazník - 2018 Rok európskeho kultúrneho dedičstva, 15.07.2019
  Vážení obyvatelia a návštevníci mesta Banská Štiavnica, pozývame vás k vyplneniu krátkeho dotazníka týkajúceho sa roka 2018 ako Roka európskeho kultúrneho dedičstva. Dotazník sa realizuje v …
 • EU TRIVIA QUIZ, 12.07.2019
    Viete, že v EÚ sa nachádza viac ako 350 lokalít svetového dedičstva UNESCO?   Otestujte svoje vedomosti o nich v kvíze a vyhrajte lístky na návštevu niektorých z nich!   Kvíz je v
 • MIMORIADNY OZNAM - Prerušenie dodávky vody, 10.07.2019
  Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných …
 • Oznam: Obmedzenie dopravy z dôvodu priebehu kultúrneho podujatia, 08.07.2019
  Dňa 13.7.2019 bude na Námestí sv. Trojice a na Radničnom námestí prebiehať podujatie ŠTIAVNICKÝ ŽIVÝ ŠACH spojené s jarmokom. Príprava a priebeh podujatia si vyžiadajú zmeny v doprave a parkovaní na Námestí sv. …
 • Technické služby, m.p. oznamujú, 04.07.2019
  OZNAM I. Oznamujeme občanom, že zvoz komunálneho odpadu č. 19 na Štefultove (ul. Bajzu, Antolská č.d. 8,9,10,11,12, Cintorínska, Debnárika, Hutnícka č.d. 7,8,9,10, Chalupku, Kollára, Krčmériho, Kremenisko, Kríková, Lintich 3až8, …
 • MIMORIADNY OZNAM - Obmedzenie poskytovania zdravotnej straostlivosti v Nemocnici Svet zdravia, 02.07.2019
  Dňa 3. júla 2019 v čase od 08.00 do15.30 hod. dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v Nemocnici Svet zdravia Banská Štiavnica. Zdravotnú starostlivosť nebudú v danom čase poskytovať: interná a dermatovenerologická …
 • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 02.07.2019
  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) …
 • Foto: Úprava: Zmeny v parkovaní
  Úprava: Zmeny v parkovaní, 02.07.2019
  V rámci zmien v parkovaní v centre mesta od 1.7.2019, mesto Banská Štiavnica v spolupráci so spoločnosťou PosAm zavedie začiatkom mesiaca júl monitorovanie 17 parkovacích miest s časovo obmedzením státím …
 • Upozornenie pre majiteľov pozemkov, 01.07.2019
  Vážení majitelia pozemkov,
  Mesto Banská Štiavnica upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním …
 • Výberové konanie na pozíciu náčelníka mestskej polície, 28.06.2019
  Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1,  969 24  Banská Štiavnica
  VÝBEROVÉ KONANIE
  Mesto Banská Štiavnica, v zastúpení primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou, v zmysle ustanovení zákona …
 • Vyrozumenie obyvateľstva, 24.06.2019
  Stredoslovenská distribučná, a. s. požiadala o vyrozumenie obyvateľstva, že na stavbe  "11421 - Banská Štiavnica - Ľuptákovci - zahustenie novej DTS" boli začaté prípravné a stavebné práce dňom 20. 6. 2019. Zhotoviteľ stavby …
 • Oznam o prerušení prevádzky Mestských kúpeľov - plavárne, 18.06.2019
  Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že v čase  od 28.6.2019 bude z dôvodu pravidelnej …
 • Oznam: Obmedzenie dopravy z dôvodu priebehu kultúrneho podujatia, 31.05.2019
  AND n.o. usporiada so súhlasom MsÚ v centre mesta pouličné pochôdzkové predstavenie ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ. Počas jeho konania a presunov putuje 10 členná he-recká skupina Stratený groš spolu divadelnou károu a …
 • Mestské kúpele - plaváreň: Bazén pre verejnosť zatvorený (25.5.19), 24.05.2019
  Oznam
  Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že dňa 25.5.2019 (sobota), bude prevádzka plaveckého …
 • MIMORIADNY OZNAM - Obmedzenie vlakovej dopravy do odvolania, 22.05.2019
  Dňa 21.05. 2019 do odvolania  zavádza Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. z prevádzkových dôvodov náhradnú autobusovú dopravu na trati  154 Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a späť …
 • Oznam o obmedzení služby plavárne pre verejnosť, 20.05.2019
  Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že dňa 25.5.2019 ( sobota ),  bude prevádzka plaveckého …
 • MIMORIADNY OZNAM - Pokračuje obmedzenie vlakovej dopravy, 17.05.2019
  V dňoch od 20. mája do 24. mája 2019  konajú Železnice Slovenskej republiky výluku trate v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. Vlaky, uvedené nižšie budú nahradené náhradnou autobusovou …
 • Slávnostné otvorenie Klubu Rubigall, 13.05.2019
  Mesto Banská Štiavnica vás pozýva na slávnostné otvorenie Klubu Rubigall spojené so stretnutím s populárnou autorkou literatúry pre deti a mládež Gabrielou Futovou. Podujatie sa uskutoční 16. mája o 10:00 hod. na …
 • MIMORIADNY OZNAM - Obmedzenie vlakovej dopravy, 10.05.2019
  V dňoch od 13. mája do 17. mája 2019  konajú Železnice Slovenskej republiky výluku trate v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. Vlaky, uvedené nižšie budú nahradené náhradnou autobusovou …
 • MIMORIADNY OZNAM - Obmedzenie vlakovej dopravy, 09.05.2019
  Dňa  10. mája 2019  konajú Železnice Slovenskej republiky výluku trate v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. Vlaky, uvedené nižšie budú nahradené náhradnou autobusovou dopravou …
 • Technické služby, m.p. oznamujú, 07.05.2019
  Oznamujeme občanom že zvoz komunálneho odpadu č. 5 na Štefultove (ul. 29. Augusta, Debnárika, Hronského, Hutnícka, Ilijská, Jesenského, Na Matej štôlňu, Námestie Padlých hrdinov, Obrancov mieru, Podhajská, Požiarnícka, …
 • Výberové konanie na pozíciu odborného zamestnanca odd. výstavby ÚPaŽP, 29.04.2019
  Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
  Odborný zamestnanec na oddelenie výstavby ÚPaŽP
  Informácie o pracovnom mieste – …
 • Valetantský sprievod v Banskej Štiavnici, 29.04.2019
  Srdečne pozývame obyvateľov mesta na Valetantský sprievod, ktorý sa uskutoční 10. mája
 • Zmena systému zberu a zvozu zmesového komunálneho odpadu, 26.04.2019
  Technické služby, m. p. Banská Štiavnica oznamujú dotknutej verejnosti, že na uliciach: P. Kyrmezera, Klinger a Družicová sa mení systém zberu komunálneho odpadu.  Veľkokapacitný kontajner, kam doteraz občania nosili …
 • Pozvánka: Ocenenie osobností a kolektívov v oblasti športu a kultúry za rok 2018, 25.04.2019
  Dovoľujeme si pozvať nominované osobnosti a kolektívy z oblasti športu a kultúry na udeľovanie cien za reprezentovanie Banskej Štiavnice v roku 2018. Udeľovanie cien sa uskutoční v utorok 30. apríla 2019 o 15:30 v sále kina Akademik na Námestí …
 • Výzva pre vlastníkov pozemkov na starostlivosť o pozemky, 25.04.2019
  Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy
  vyzýva
  všetkých vlastníkov, nájomcov a …
 • Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny v Európe, 25.04.2019
  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Základná organizácia Banská Štiavnica
  Pri príležitosti výročia ukončenia II. svetovej vojny v Európe si Vás dovoľujeme pozvať na spomienkový akt, ktorý …
 • MIMORIADNY OZNAM - Zmena hodín pre verejnosť na Pošte Banská Štiavnica, 25.04.2019
  Slovenská pošta, a. s. oznamuje že s účinnosťou od 29. 4. 2019 bude mať Pošta Banská Štiavnica 1 zmenené hodiny pre verejnosť: pondelok - piatok od 8:00 hod. do 17:00 hod., sobota od 8:00 hod. do 10:00 hod. Služby pre verejnosť bude realizovať v …
 • Infokiosk na Námestí sv. Trojice, 24.04.2019
  Mesto Banská Štiavnica získalo dotáciu z Úradu vlády SR v rámci výzvy na podporu regionálneho rozvoja na projekt s názvom Komplexné využitie potenciálu baníckeho dedičstva v lokalite Banskej …
 • MIMORIADNY OZNAM - Zmena termínu zvozu zmesového komunálneho odpadu, 17.04.2019
  Technické služby, m. p. Banská Štiavnica oznamujú dotknutej verejnosti, že zvoz zmesového komunálneho odpadu č. 16 (realizovaný vozidlom Funo), ktroý sa mal uskutočniť v piatok 19. 4. 2019 sa uskutoční v sobotu 20. 4. 2019, č. 13 …
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy, 16.04.2019
  Mesto Banská Štiavnica
  Podľa ustanovenia §4  zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona …
 • Zápis do materskej škôlky, 16.04.2019

 • MIMORIADNY OZNAM - Zmena termínu zvozu zmesového komunálneho odpadu, 15.04.2019
  Technické služby, m. p. Banská Štiavnica oznamujú dotknutej verejnosti, že zvoz zmesového komunálneho odpadu č. 7, 8 - CMZ, cintoríny, ul. Kmeťa, Kammerhofská, Dolná, Križovatka, sídlisko Drieňová sa počas …
 • Mestské kúpele – plaváreň otvorené počas veľkonočných sviatkov , 15.04.2019

  18.4.2019 - štvrtok otvorené -  13:00 - 20:30*
  19.4.2019 - piatok otvorené - 13:00 - 20:30
  20.4.2019 - sobota otvorené - 14:00 - 20:30
  21.4.2019 - nedeľa zatvorené 22.4.209 - pondelok zatvorené 23.4.2019 - …
 • Pozvánka: Uvedenie publikácie o Jozefovi V. Pitukovi, 12.04.2019
  Mesto Banská Štiavnica v spolupráci so Slovenským banským múzeom vás pozýva na uvedenie publikácie: Bohumír Bachratý: Jozef Viktorián Pituk, dňa 26. 4. 2019 o 15:00 hod. do sály komorských grófov v …
 • Zvoz komunálneho odpadu na Štefultove, 11.04.2019
  Zvoz komunálneho odpadu č. 5 na Štefultove, ktorý sa mal uskutočniť včera 10.04.2019 sa prekladá na dnes 11.04.2019 (z technických
 • Pokračovanie sadových úprav na Dolnej ulici, 11.04.2019
  Po ukončení 1.etapy sa v najbližších dňoch začne ďalšia etapa sadových úprav, ktorej cieľom  je novou výsadbou zabezpečiť skrášlenie ulice, vytvorenie izolácie medzi miestnou komunikáciou a chodníkom pre peších pomocou …
 • Umiestňovanie volebných plagátov, 10.04.2019
  Pravidlá vylepovania plagátov počas volebnej kampane v meste Banská Štiavnica: Voľby do Európskeho parlamentu,
 • Zoznam schválených dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica, 08.04.2019
  Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 pre rok 2019 a schválený zoznam poskytnutia dotácií >>>
 • Technické služby, m.p. oznamujú, 05.04.2019
  Oznamujeme občanom Mesta Banská Štiavnica, že vzhľadom na poruchu smetiarskeho vozidla kukavoz sa posúvajú zvozy zmesového komunálneho odpadu a aj separovaného zberu z 1100 l nádob po sídliskách. Zvozy sa budú …
 • Inteligentné priechody pre chodcov, 04.04.2019
  Dňa 1.02.2018 vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru Výzvu č. I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR, zameranú …
 • MIMORIADNY OZNAM - Neplánované prerušenie distribúcie el. energie, 02.04.2019
  Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje že od: 04.04.2019 08:30 hod.  bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti …
 • Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Banská Štiavnica pozýva na služby božie, 01.04.2019
  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Banská Štiavnica; Dolná ružová 10,  969 01 Banská Štiavnica, mail: b.stiavnica@ecav.sk, web: www.ecavbs.sk; facebook: ECAV Banská Štiavnica Tel.č: +421 (0) 45 6922461

  Srdečne pozývame na SLUŽBY BOŽIE
 • Zverejnené výsledky volieb, 01.04.2019
  Zverejnené výsledky volieb druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky za mesto a okres Banská Štiavnica >>>
 • Nahlasovanie spaľovanie horľavých látok, 29.03.2019
  Na základe rozhodnutia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici je potrebné od 01.04.2019,  z dôvodu skrátenia času  blokovania linky 150 a operačného dôstojníka, …
 • Jarná deratizácia kanalizácie, 28.03.2019
  V dňoch 29. marca 2019 až 31. júna 2019, sa bude vykonávať deratizáciu kanalizačnej sústavy v mestách Žiar nad Hronom, Lutila, Kremnica, Horná Ves, Vyhne, Nová Baňa, Žarnovica, Revíštske Podzámčie, Hodruša Hámre, …
 • Zmeny v parkovaní na Námestí sv. Trojice, 20.03.2019
  Oznámenie
  Vážení obyvatelia a návštevníci mesta Banská Štiavnica, z dôvodu realizácie nakrúcania slovenského celovečerného filmu Fašiangy, vás chceme požiadať aby ste neparkovali vozidlá na …
 • Zverejnené výsledky volieb, 18.03.2019
  Zverejnené výsledky volieb prvého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky za mesto a okres Banská Štiavnica >>>
 • Podávanie daňových priznaní, 18.03.2019
  Finančná správa SR  oznamuje, že podanie daňového priznania bude možné osobne dňa 29.3.2019 od 9:00 do 14:00 v Kultúrnom centre v zasadacej miestnosti
 • Vyhlásenie výberového konania, 18.03.2019
  Mesto Banská Štiavnica podľa ustanovenia §4 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona …
 • Liečebné hladovanie, 13.03.2019
 • Deň otvorených dverí v ZŠ Jozefa Kollára, 13.03.2019
  27. marec 2019 (8:40 - 11:30)
  Základná škola Jozefa Kollára
 • Deň otvorených dverí v základných školách, 11.03.2019
  19. marec 2019 (7:45 - 10:30)
  Základná škola Jozefa Horáka 13. marca 2019 (8:00 - 10:30)
  Základná škola s materskou školou Maximiliána
 • Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a nebezpečenstvo vzniku požiarov, 06.03.2019
  Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou …

Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 17598)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4789 hlasov)
  27.2 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2758 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3140 hlasov)
  17.8 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3462 hlasov)
  19.7 %
 • Neviem sa vyjadriť (3449 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!