Navigácia


Informácie

13. apríl 2021, meniny má Aleš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanPodnety pre primátora a samosprávu

Podnety pre primátora a samosprávu

Upozornenie:
Primátor mesta a orgány samosprávy si vyhradzujú právo neodpovedať na anonymné podnety, žiadosti o informácie, ktoré spadajú pod zákon č. 211/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a podnety obsahujúce slovné útoky a vulgarizmy.

Pridajte vlastný príspevok

Zoznam príspevkov

 • Aktualizácia
  Pridané: 25.01.2021 (07:51:56)
  Dobrý deň,
  píšem sem už 2x podnet, nakoľko ani po mojom prvom príspevku nedošlo k žiadnej náprave. Je pondelok, 25.1.2021 7:50 hod. a obsah "Denné menu" stále nie je pridané. Ľudia, ktorí chodíme do roboty od 6. hod. nemáme stále čas sledovať kedy to už bude pridané aby sme si mohli objednať obed.
  Dajte to prosím na starosť nejakej zodpovednej osobe!
  Ďakujem

  Peter
 • Re: Aktualizácia
  Pridané: 26.01.2021 (11:14:02)
  Vážený pán Peter,

  schvaľovanie rubriky Denné menu na obdobie jedného týždňa prebieha v pondelok medzi 8.00 – 9.00 hod. a zatiaľ neplánujeme v tomto smere žiadnu zmenu, aj vzhľadom na naše doterajšie praktické skúsenosti s prevádzkou tejto služby, ktorú poskytujeme podnikateľom a obyvateľom mesta bezplatne.
  Ing. Rastislav Marko
  oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie
  Mestský úrad, Banská Štiavnica

 • Úľavy pre ZŤP
  Pridané: 15.01.2021 (19:29:37)
  Dobrý deň som novo uznaným človekom so zdravotne ťažkým postihnutim a zaujíma ma kde ziskam informácie o konkrétnych ulavach pre osoby ZŤP s trvalym pobytom v meste ak sú vôbec nejaké úľavy mestom schválené.Nebolo by možné vytvoriť na stránke mesta taký bod kde by bolo ucelené info k tejto problematike? Určite by to privítali aj ostatní ztp aj v tejto korona dobe kde niečo vybaviť osobne je rizikom.Ďakujem
  Exnárová
 • Re: Úľavy pre ZŤP
  Pridané: 27.01.2021 (08:59:37)

  Mesto Banská Štiavnica ako správca dane z nehnuteľností poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov takto:
  a) 25 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
  b) 25 % z daňovej povinnosti na stavby samostatne stojacich garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáže vo vlastníctve fyzických osôb - držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. Úľava sa týka jednej garáže vo vlastníctve fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

  Pri dani za psa poskytuje mesto zníženie dane vo výške 50 % z príslušnej sadzby dane pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a pre všetkých občanov nad 65 rokov.

  Ing. Kamila Lievajová
  vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
 • Dane za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
  Pridané: 15.01.2021 (17:19:19)
  Vážená pani primátorka, Mgr. Nadežda Babjaková.
  Ďakujem Vám za odpoveď na môj príspevok a podnet, dňa 4.12.2020, hoci som ju urgovala a musela na ňu čakať 4 mesiace. Ostatní prispievatelia do rovnakej webovej rubriky čakali na odpoveď neporovnateľne kratší čas. Nemôžem sa ubrániť presvedčeniu, že pravdepodobne je to tým, že ja, podobne ako veľká väčšina majiteľov chát na Počúvadlianskom jazere, nie sú Vašimi voličmi v komunálnych voľbách, keďže podľa trvalých bydlísk patríme do iných volebných miest a okrskov.
  Musím však konštatovať, že obsah Vašej odpovede je pre mňa nepostačujúci.
  V mojom príspevku netvrdím, že výška dane z nehnuteľnosti za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu o 350 %, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom , nie je v súlade so zákonom. Apelovala som na spravodlivosť voči iným rozhodnutiam týkajúcich sa podobných daní iných subjektov napr. podnikateľov. Argument, že tieto dane neboli zvýšené niekoľko rokov, mi pripadá veľmi neadekvátny.
  K Vášmu argumentu, že mesto má aj na Počúvadlianskom jazere náklady súvisiace s čistením verejných priestranstiev, na verejné osvetlenie a zabezpečovanie zimnej údržby, by som chcela vedieť viac konkrétnych informácií, t.j. o aký druh čistenia, na ktorých konkrétnych miestach a v akých intervaloch je vykonávaný, ďalej o koľko osvetľovacích zariadení sa jedná a na ktorých konkrétnych miestach sú inštalované a tiež ktoré cestné komunikácie sú v zime udržiavané. Mimochodom momentálne je priestor okolo veľkokapacitných kontajnerov v blízkosti Jazera už dlhú dobu absolútne neudržiavaný a vo veľkom neporiadku a ku kontajnerom sa vôbec nedá dostať.
  K Vášmu argumentu, že sa nezakladá na pravde, že Mesto k zvýšeniu daní pristúpilo preto, aby vykrylo výpadok podielových daní, chcem povedať že to som sa dozvedela z rôznych zdrojov, napr. z tlače My Žiar, ako aj od pracovníčky mestského úradu. Ľutujem, že som si nezapísala jej meno.
  K zmenenému formátu rozpisu daní beriem argument, že podľa zákona, tí, ktorí majú aktívnu elektronickú stránku, dostávajú tento výrub elektronicky. Musím však konštatovať, že dobre vybavený IT technik dokáže takýto formát zmeniť do úsporného 2-stranového formátu. Predpokladám, že daňovníkov, ktorým posielate tento výrub klasickou poštou nie je málo.
  Argument, že sa nezakladá na pravde, že pri platení sa uplatňuje dvojaký meter, pretože výrub dane je v súlade s platným zákonom .... atď., by som Vás chcela požiadať, aby ste prostredníctvom konkrétnych výšok daní vyrúbených subjektom pôsobiacich na Počúvadlianskom jazere vysvetlili, ako to myslíte.
  Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď, v ktorej svoje vysvetlenia podložíte konkrétnymi informáciami. Napriek tomu, že máte veľa práce, dúfam, že Vašu odpoveď nebudem musieť urgovať a čakať na ňu tak dlho ako na predošlú.
  S pozdravom Eleonóra Gullach
 • Re: Dane za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
  Pridané: 02.02.2021 (13:57:54)
  Vážená pani Gulach,

  vo všeobecnosti sadzba dane sa upravuje v obciach prijatím VZN, ktoré sa prijíma v zmysle zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov.

  Namietané VZN č. 4/2019 mesta Banská Štiavnica ako i Dodatok č. 1 boli prijaté v zmysle horeuvedeného zákona. Práve zákonný postup prijatia VZN ako i Dodatku č. 1 umožňuje v lehote 10 dní od zverejnenia na úradnej tabuli mesta vzniesť námietky voči navrhovaným právnym aktom. Vznesené pripomienky sa následne individuálne vyhodnocujú a pokiaľ sú opodstatnené a v súlade so zákonom zapracujú sa do prijímaného VZN prípadne jeho Dodatkov.

  Vaše podnety v súčasnosti k platnému VZN a Dodatku č. 1 bolo preto potrebné uplatniť v zákonnej lehote s konkrétnou požiadavkou, čo ste neurobili.

  V súčasnom období VZN ako i Dodatok č. 1 boli riadne schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva, sú platné, účinné, preto výška dane z nehnuteľnosti za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu je vyrubená podľa týchto právnych noriem a je v súlade so zákonom.

  Treba si však uvedomiť skutočnosť, ktorá Vám bola oznámená listom 02.12.2020, že dane z nehnuteľností neboli zvýšené dlhé obdobie.

  Vo všeobecnosti sa zvýšenie dane dotklo obyvateľov mesta a miestnych častí Sitnianska, Banky, nielen Počúvadlianskeho Jazera. Zvýšenie dane z nehnuteľností sa týka všetkých druhov pozemkov a všetkých druhov stavieb a bytov na území mesta.

  K výrubu dane z nehnuteľnosti na miestnej časti Počúvadlianske Jazero Mesto nepristúpilo z dôvodu, aby krylo výpadok podielových daní.

  Zotrvávame však na tvrdení, že na Počúvadlianskom Jazere vznikajú mestu Banská Štiavnica náklady s čistením verejných priestranstiev, platieb verejného osvetlenia ako i zabezpečovania zimnej údržby, odvozu pevného domového odpadu, ale i náklady súvisiace s udržaním verejného poriadku.

  Keby tieto činnosti mesto nevykonávalo sme presvedčení, že stav Počúvadlianskeho Jazera pokiaľ sa týka hygieny a celkového stavu by bol podstatne horší.

  K výrubu daní sa používajú formáty rozpisu daní, čo vyplýva z platnosti zákona s tým, že daňovníci, ktorí disponujú aktívnou elektronickou schránkou pre tých je výrub dane realizovaný elektronicky.

  Zdôrazňujeme, že výrub dane sa realizuje v meste Banská Štiavnica v súlade so zákonom a s prijatým VZN v spojení s Dodatkom č. 1.

  Starostlivosť o miestnu časť Počúvadlianske Jazero sa snažíme realizovať prostredníctvom Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica, čo najlepšie a svoju prácu venovať rozvoju celého mesta a teda aj Počúvadlianskeho Jazera.

  Vykonávame to bez toho, aby sme skúmali sústredenú voličskú základňu, ale z dôvodu, že sa jedná o územie, ktoré je súčasťou mesta Banská Štiavnica.

  Mgr. Nadežda Babiaková
  primátorka mesta • Daň z nehnuteľností
  Pridané: 03.01.2021 (16:47:05)
  Dobrý deň.rnChcem sa opýtať či vmestskom zastupiteľstve bolo schválené VZN o zníženi resp.o odpusteni dane z nehnuteľností pre osoby staršie ako 62 rokov,v zmysle paragrafu 17 pdst.7 zákona 582/2004 Zz.Od 11.2021 je už nie potrebné o zníženie ziadat,podmienkou je schválenie VZN v meste.rnBola by to aspoň jedna vec prospešna pre obyvateľov rmesta s trvalým bydlikom lebo zatiaľ sa všetko robí len pre turistický ruch ktorý nas už otravuje
  Peter
 • Re: Daň z nehnuteľností
  Pridané: 05.01.2021 (13:22:15)
  Mesto Banská Štiavnica má platné Všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach, v ktorom je zakomponované ustanovenie o znížení dane z nehnuteľnosti, ktoré hovorí, že správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov a to 25 % daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov. Týmto daňovníkom je toto zníženie poskytované automaticky, nemusia o túto zľavu žiadať.
  Ing. K. Lievajová, ekonomické odd. MsÚ
 • Poškodené garáže na Drieňovej
  Pridané: 18.12.2020 (12:00:59)
  Posledné tri týždne v čase po zotmení si mladý nadšenci alkoholu zamenily zavreté dyskobari za strechy garážov na Drieňovej.Zatekajúce strechy,dokopané špinavé steny,strhnuté žlaby,ešte aj flaše z alkoholu to je už samozrejmosť.Peniaze ktoré dávam stále do opráv niesú malé.Miesto okolo garážov nie je nasvietené ani inak technicky zabezpečené atak si tam môžu robiť č o chcú.Chcem vedieť:Pracuje sa na nejakom riešení?Ďakujem za odpoveď
  Smrečanský
 • Re: Poškodené garáže na Drieňovej
  Pridané: 07.01.2021 (10:54:15)
  Na základe podnetu zo dňa 18.12.2020, MsPo Banská Štiavnica vykonáva na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici v okolí garáží, námatkové kontroly v nepravidelnom čase. Do dnešného dňa
  06.01.2021 sa MsPo Banská Štiavnica nepodarilo na danom mieste spozorovať žiadne podozrivé osoby, ktoré by akýmkoľvek spôsobom ničili alebo znehodnocovali cudzí majetok. Z uvedeného dôvodu vás žiadame o súčinnosť v danej veci a to, aby ste pri spozorovaní takýchto osôb, ktoré znehodnocujú a ničia cudzí majetok, túto skutočnosť bezodkladne nahlásili na MsPo Banská Štiavnica na tel. č. 159, 0905597673 a v prípade nedostupnosti hliadky MsPo Banská Štiavnica, volajte č. 158.
  Hliadka MsPo Banská Štiavnica bude aj naďalej na uvedenom mieste vykonávať námatkové kontroly.  Michal Kminiak
  zástupca náčelníka MsPo Banská Štiavnica


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica