Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Civilná ochrana

MIMORIADNA UDALOSŤ - FENOMÉN SÚČASANOSTI

Ničivé povodne, storočná voda, pretrhnuté hrádze, požiare, evakuácia, víchrica, únik chlóru sú v súčasnosti časté slová v našom slovníku. V mnohých z nás evokujú  strach o svoj život a život svojich blízkych, o majetok, o svoju budúcnosť. Táto príručka Vám pomôže pripraviť sa na dopad možných následkov živelných pohrôm a ďalších mimoriadnych udalostí spôsobených ľudskou činnosťou. Neznalosť základného správania sa v hraničných životných situáciách, podľahnutie panike a strachu spôsobuje často viac škôd ako sama mimoriadna udalosť. Myšlienka "Šťastie praje pripraveným", je v tomto prípade namieste.


Všeobecné zásady správania sa účastníka vzniku mimoriadnej udalosti

Ak ste účastníkom vzniku mimoriadnej udalosti, postúpte informáciu o mimoriadnej udalosti čo najskôr na tieto tiesňové telefónne čísla:

 

112                                  Integrovaný záchranný systém

150, 691 22 22,              Hasičská a záchranná služba

155                                  Záchranná zdravotnícka služba

158,                                 Polícia

159                                  Mestská polícia mesta Banská Štiavnica


a


Všeobecné zásady správania sa pri ohrození mimoriadnou udalosťou

Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva

O ohrození mimoriadnou udalosťou je občan varovaný alebo vyrozumený:


Varovný signál                            Tón sirény                              Trvanie

Všeobecné ohrozenie                       kolísavý                               2 minúty

Ohrozenie vodou                             stály                                    6 minút

Koniec ohrozenie                             stály                                    2 minútyNa stiahnutie:


PROJEKT CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA

Nositeľ projektu: odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

Príjmatelia: obyvatelia obcí a miest okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom