Navigácia


Informácie

30. jún 2022, meniny má Melánia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanDokumenty, tlačiváTlačivá

Tlačivá

AKTUÁLNE ELEKTRONICKÉ FORMULÁRE

 

TLAČIVÁ K STAVEBNÉMU KONANIU

 • Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o stavebné povolenie (*.pdf, *.rtf)
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ a § 7 Vyhl. č.453/2000 Z.z . (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (*.pdf, *.rtf)
 • Návrh na kolaudáciu stavby (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 Zák. č. 50/76 Zb. v znení noviel /Stavebný zákon/ a § 6 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 Zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel /Stavebný zákon/ a § 5 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o povolenie terénnych úprav (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby (*.pdf, *.rtf)
 • Stanovisko obce k programu " Obnovme si svoj dom" (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby (*.pdf, *.rtf) 
 • Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia (*.pdf, *.rtf)

 


TLAČIVÁ K  OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (*.pdf, *.rtf)

OCHRANA VODY

 • Žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby (studne) a vydanie povolenia na odber podzemných vôd z vodnej stavby (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o vyjadrenie štátnej vodnej správy k projektovej dokumentácisi stavby - žumpa (*.pdf, *.rtf)

OCHRANA OVZDUŠIA  

 • Žiadosť súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o súhlas na zmenu stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (*.rtf*.pdf)
 • Žiadosť o súhlas na uvedenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (*.rtf*.pdf)
 • Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia (*.pdf, *.rtf)

 


TLAČIVÁ K  URČENIU SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

 


TLAČIVÁ K ZVLÁŠTNEMU UŽÍVANIU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

 TLAČIVÁ K PREVÁDZKOVANIU PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

 • Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o povolenie hosťovania cirkusu/lunaparku a pod. (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie zmeny adresy prevádzky (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie určenia prevádzkového času prevádzkarne pred začiatkom činnosti prevádzkarne podľa § 5 VZN č. 4/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie zmeny prevádzkového času prevádzkarne (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie jednorazového predĺženia prevádzkového času prevádzkarne z dôvodu konania nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť podľa § 4 ods. 7 VZN č. 4/2021 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica (*.pdf, *.rtf)
 • Oznámenie o zrušení prevádzky (*.pdf, *rtf)
 • Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Banská Štiavnica - na verejnom priestranstve (*.pdf, *.rtf)
 • Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Banská Štiavnica - na neverejnom priestranstve (*.pdf, *.rtf)
 • Organizačné pokyny pre účastníkov Salamandrových dní 2022 (*.pdf)
 • Žiadosť o povolenie predaja na Salamandrové trhy 2022 (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia a prevádzkovania sezónnej terasy (*.pdf, *.rtf)
 • Registrácia predajcov na trhy počas podujatí Štiavnický živý šach a Nezabudnuté remeslá (www.kultura.banskastiavnia.sk)

TLAČIVÁ K ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z ROZPOĆTU MESTA

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie (*.rtf, *.pdf)
 • Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Banská Štiavnica (*.rtf, *.pdf)

TLAČIVÁ K OHLÁSENIU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY

 • O H L Á S E N I E v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - poplatník s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Banská Štiavnica ( *.pdf , *.doc )
 • O H L Á S E N I E v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.

  k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - poplatník, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť - byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, TTP na iný účel ako na podnikanie  ( *.pdf , *.rtf )

 • O Z N Á M E N I E   k poplatkovej povinnosti k poplatku za množstvový zber pre podnikateľské subjekty ( *.pdf , *.rtf )

 • Ž I A D O S Ť  o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad (FO) ( *.pdf *.rtf )

 • Oznámenie zániku/prerušenie poplatkovej činnosti za komunálny odpad (PO) (*.pdf, *.rtf)

TLAČIVÁ K ŽIADOSTI O PREVOD, NÁJOM MAJETKU MESTA


TLAČIVÁ K ŽIADOSTI O PRIDELENIE A NAKLADANÍ S NÁJOMNÝM BYTOM

 • Podmienky pre prenájom bytov (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o pridelenie bytu (*.rtf, *.pdf)
 • Potvrdenie o príjme (*.rtf, *.pdf)
 • Potvrdenie k žiadosti pre pridelenie nájomného bytu v Meste Banská Štiavnica - Výpis z daňového priznania (FO typ: A) k dani z príjmov (*.rtf, *.pdf)
 • Potvrdenie k žiadosti pre pridelenie nájomného bytu v Meste Banská Štiavnica - Výpis z daňového priznania (FO typ: B) k dani z príjmov (*.rtf, *.pdf)
 • Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o výmenu bytu (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o schválenie dohody o výmenu bytu (*.rtf, *.pdf)
 • Žiaosť o prechod nájmu bytu (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o opakované  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy v nájomnom byte  postavenom s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (*.rtf, *.pdf)

 


 

TLAČIVÁ K PARKOVACÍM MIESTAM (platné od 1. 7. 2020)

 • Žiadosť o vydanie rezidentnej parkovacej karty (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o vydanie permanentnej parkovacej karty (*.rtf*.pdf). Potvrdenie zamestnávateľa pre zamestnanca za účelom vydania permanentnej parkovacej karty (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o poskytnutie vyhradeného parkovacieho stojiska (*.rtf, *.pdf)

TLAČIVÁ K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI A MIESTNYM DANIAM

 • link je tu >>>
 • Registračný list - Oznámenie k dani z ubytovania (*.rtf, *.pdf)
 • Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí v zariadení s kapacitou do 10 lôžok (*.rtf, *.pdf)
 • Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí v zariadení s kapacitou nad 10 lôžok (*.rtf, *.pdf)
 • Oznámenie zániku k dani za ubytovanie (*.pdf, *.rtf)


EVIDENCIA SAMOSTATNE HOSPODÁRIACICH ROĽNÍKOV (SHR)

 • Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o vykonávaní podnikateľskej činnosti  SHR a platnosti rozhodnutia  vydaného  podľa zákona č. 219/91 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o zrušenie osvedčenie SHR  (*.rtf, *.pdf)TLAČIVÁ K INFORMÁCIÁM

 • Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciárn a doplnení niektorých zákonov (*.rtf, *.pdf)

 TLAČIVÁ K PODÁVANIU ŽIADOSTI O ZAMESTNANIE

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov (*.rtf, *.pdf)

Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 21585)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5924 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (3633 hlasov)
  16.8 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3757 hlasov)
  17.4 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (4144 hlasov)
  19.2 %
 • Neviem sa vyjadriť (4127 hlasov)
  19.1 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Čierna skrinka