Navigácia


Informácie

19. január 2018, meniny má Drahomíra


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanDokumenty, tlačiváTlačivá


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 1 / A
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40
Fax: +421 45 692 12 07

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • Ocenenia
 • www.banskastiavnica.travel
 • Vysokoškolské štúdium
 • Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
 • VIO TV

Tlačivá

TLAČIVÁ K STAVEBNÉMU KONANIU

 • Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o stavebné povolenie (*.pdf, *.rtf)
 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ a § 7 Vyhl. č.453/2000 Z.z . (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (*.pdf, *.rtf)
 • Návrh na kolaudáciu stavby (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 Zák. č. 50/76 Zb. v znení noviel /Stavebný zákon/ a § 6 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 Zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel /Stavebný zákon/ a § 5 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia staveb. zákona (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o povolenie terénnych úprav (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby (*.pdf, *.rtf)
 • Stanovisko obce k programu " Obnovme si svoj dom" (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby (*.pdf, *.rtf) 
 • Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia (*.pdf, *.rtf)

 


TLAČIVÁ K  OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o súhlas na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o súhlas na zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby (studne) a vydanie povolenia na odber podzemných vôd z vodnej stavby (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o vyjadrenie štátnej vodnej správy k projektovej dokumentácii stavby - žumpa (*.pdf, *.rtf)

 


TLAČIVÁ K  URČENIU SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

 


TLAČIVÁ K ZVLÁŠTNEMU UŽÍVANIU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

 TLAČIVÁ K PREVÁDZKOVANIU PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

 • Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o povolenie hosťovania cirkusu/lunaparku a pod. (*.pdf, *.rtf)
 • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie zmeny prevádzkovateľa (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie zmeny adresy prevádzky (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie určenia prevádzkového času prevádzkarne pred začiatkom činnosti prevádzkarne podľa § 9 VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie zmeny prevádzkového času prevádzkarne (*.pdf, *.rtf)
 • Ohlásenie jednorazového predĺženia prevádzkového času prevádzkarne z dôvodu konania nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť podľa § 8 ods. 7 VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica (*.pdf, *.rtf)
 • Oznámenie o zrušení prevádzky (*.pdf, *rtf)
 • Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Banská Štiavnica - na verejnom priestranstve (*.pdf)
 • Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Banská Štiavnica - na neverejnom priestranstve (*.pdf)
 • Žiadosť o povolenie predaja na Salamandrové trhy 2017 (*.pdf, *.rtf)
 • Organizačné pokyny pre účastníkov salamandrových trhov (*.pdf)

TLAČIVÁ K ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z ROZPOĆTU MESTA


TLAČIVÁ K OHLÁSENIU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY

 • O H L Á S E N I E v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - poplatník s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Banská Štiavnica ( *.pdf , *.doc )
 • O H L Á S E N I E v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - poplatník, ktorý je  právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba ( *.pdf , *.rtf )

 • O H L Á S E N I E v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.

  k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - poplatník, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť - byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, TTP na iný účel ako na podnikanie  ( *.pdf , *.rtf )


TLAČIVÁ K ŽIADOSTI O PREVOD, NÁJOM MAJETKU MESTA


TLAČIVÁ K ŽIADOSTI O PRIDELENIE A NAKLADANÍ S NÁJOMNÝM BYTOM

 • Podmienky pre prenájom bytov (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o pridelenie bytu (*.rtf, *.pdf)
 • Potvrdenie o príjme (*.rtf, *.pdf)
 • Potvrdenie k žiadosti pre pridelenie nájomného bytu v Meste Banská Štiavnica - Výpis z daňového priznania (FO typ: A) k dani z príjmov (*.rtf, *.pdf)
 • Potvrdenie k žiadosti pre pridelenie nájomného bytu v Meste Banská Štiavnica - Výpis z daňového priznania (FO typ: B) k dani z príjmov (*.rtf, *.pdf)
 • Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o výmenu bytu (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o schválenie dohody o výmenu bytu (*.rtf, *.pdf)
 • Žiaosť o prechod nájmu bytu (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o opakované  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy v nájomnom byte  postavenom s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (*.rtf, *.pdf)

 


 

TLAČIVÁ K MALÉMU ZDROJU ZNEČISTENIA OVZDUŠIA  

 • Žiadosť súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o súhlas na zmenu stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o súhlas na uvedenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (*.rtf, *.pdf)

 


 

TLAČIVÁ K PARKOVACÍM MIESTAM


TLAČIVÁ K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI A MIESTNYM DANIAM


EVIDENCIA SAMOSTATNE HOSPODÁRIACICH ROĽNÍKOV (SHR)

 • Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o vykonávaní podnikateľskej činnosti  SHR a platnosti rozhodnutia  vydaného  podľa zákona č. 219/91 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov (*.rtf, *.pdf)
 • Žiadosť o zrušenie osvedčenie SHR  (*.rtf, *.pdf)TLAČIVO K INFORMÁCIÁM

 • Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciárn a doplnení niektorých zákonov (*.rtf, *.pdf)

Najbližšie podujatia

Krásny spev

Libressový Dobrodruh – Venezuela

Burza šatstva a vecí

3. Kerling ples

Valentínska degustácia

Maškarná oldies veselica

>>> ďalšie podujatia


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Žihadielko
Čierna skrinka