Navigácia


Informácie

25. apríl 2018, meniny má Marek


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálne


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 1 / A
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40
Fax: +421 45 692 12 07

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • Ocenenia
 • VIO TV
 • Fond na podporu umenia
 • HUAJA
 • UNICEF Slovensko

Život v meste

 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva, 20.04.2018
  V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4a), primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková zvoláva zasadnutie Mestského …
 • Oznámenie o uložení zásielky, 20.04.2018
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:   Jozef Horváth
 • Oznam o uložení zásielky, 19.04.2018
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:   Jozef Horváth s …
 • Verejná vyhláška, 17.04.2018
  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica na základe splnomocnenia Ing. Vlastimil Uhlík - vedúci odštepného závodu Levice, spravujúci a zastupujúci viac ako 1/3 poľovných pozemkov …
 • Upovedomenie o začatí konania, 09.04.2018
  Okresný úrad v Banskej Štiavnici, odbor starostlivosti o životné prostredie požiadal o doručenie verejnou vyhláškou písomnosti: Upovedomenie o začatí konania vydanej pod č. OU-BS-OSZP-2018/000508-002 zo dňa
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 05.04.2018
  Ohlasovňa pobytu v Banskej Štiavnici podľa § 7 ods.1 písm. f, zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila trvalý pobyt …
 • Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby, 04.04.2018
  DUPOS dražobná, spol. s r.o. ako dražobník upustil v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách od dražby na základe písomnej žiadosti navrhovateľa. >>>
 • Oznámenie o dražbe, 04.04.2018
  Spoločnosť PRO aukcie, s.r.o. ako dražobník v zmysle zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti zverejňuje v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dražbách …
 • Oznámenie o začatí konania na výrub drevín s nariadením miestnej obhliadky, 04.04.2018
  Mesto Banská Štiavnica ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že začalo na základe žiadosti od Ing. Michala Pálku, …
 • Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020, 27.03.2018
  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "okresný úrad v sídle kraja"), ako príslušný orgán podľa § 5 písm a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na …
 • Upozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia – právnické osoby, 23.03.2018
  Podľa zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia a VZN č. 7/2017 § 5 písm. k) má prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia (ďalej len „MZZO“) povinnosť …
 • Oznam a verejná vyhláška, 20.03.2018
  Mesto Banská Štiavnica ako obstarávateľ Územného plánu mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 8 oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že v dňoch od 20.3.2018 do 20.4.2018 sa v súlade s ustanovením …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 19.03.2018
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:   Maroš Horváth s …
 • Verejná vyhláška - Rozhodnutie, 19.03.2018
  Obec Repište, ktorá je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v …
 • Oznam a verejná vyhláška, 16.03.2018
  Mesto Banská Štiavnica ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) …
 • Archív aktualít

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Mestská kultúra na facebooku