Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Kronika mesta

Kronika mesta Banská Štiavnica


Kronika mesta Banská Štiavnica sa vedie v úradnom jazyku. Predstavuje súhrn pravdivo spracovaných, chronologicky zaznamenaných údajov z politickej, hospodársko - ekonomickej, kultúrno - spoločenskej oblasti života obyvateľov mesta Banská Štiavnica. Udalosti regionálneho, štátneho alebo svetového významu sa zaznamenávajú ak podstatne súvisia so životom mesta.


Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár mesta. Text ročných zápisov do kroniky mesta z dôvodu objektívnosti prehodnocuje Komisia kultúry, cestovného ruchu a športu a schvaľuje Mestké zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica.


Historicky sa kronika mesta Banská Štiavnica začala písať 30.10.1918 "Pamätnou knihou mesta Banská Štiavnica a Banská Belá", ktorá obsahuje údaje o živote v meste v rokoch 1918 až 1940. Na pamätnú knihu nadväzuje "Kronika mesta", táto obsahuje údaje z rokov 1941 až 1952. K písaniu kroniky sa na základe zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prihlásila novodobá samospráva. Údaje o živote mesta zaznamenáva od roku 1991 do súčasných dní.