Navigácia


Informácie

23. február 2018, meniny má Roman(a)


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanMestská polícia


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 1 / A
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40
Fax: +421 45 692 12 07

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • Ocenenia
 • OZ Margarétka
 • Fond na podporu umenia
 • Bajkom k tajchom
 • Vysokoškolské štúdium

Mestská polícia

 ČINNOSŤ POLÍCIE

Mestská polícia podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.


 PERSONÁLNE OBSADENIE
Náčelník MsPo: Mgr. Vladimír Kratoš - riadi činnosť Mestskej polície, organizuje prácu príslušníkov, podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície. Spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi. Predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov. Zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície. Podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovno – právnymi vzťahmi príslušníkov Mestskej polície a plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora mesta.
Kontakt:
Tel.: 159, 045/6949601, hliadka MsPo 0905597673, náčelník MsPo 0917146330
E - mail: vladimir.kratos@banskastiavnica.sk

Inšpektori MsPo:
PhDr. Peter Šemoda, Marek Sedlák, Martina Bačíková, Bc. Dušan Debnár, Peter Ondriska, Marek Černák, Michal Kminiak  
– zabezpečujú verejný poriadok v meste, spolupôsobia pri ochrane obyvateľov mesta a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Spolupracujú s príslušným útvarom Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, občanov ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou. Dbajú o ochranu životného prostredia v meste, o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Vykonávajú všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta ako aj náčelníka Mestskej polície. Ukladajú a vyberajú v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňujú priestupky, ak tak ustanovuje zákon. Oznamujú príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistia pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta.
  
 KONTAKT
Mestská polícia, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Tel.: 159, 045/6949601, 0905597673, E-mail: mestska.policia@banskastiavnica.sk

Najbližšie podujatia

Zimomravenie v knižnici

Zimomravenie v Dielničke

Zimné plávanie na Klingeri

Zimomravenie v Dielničke

Anjelske perute

Veľké ZIMOMRAVENIE 2018

Zimomravenie v Kammerhofe

>>> ďalšie podujatia


Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 14102)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (3815 hlasov)
  27.1 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2096 hlasov)
  14.9 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2542 hlasov)
  18 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (2834 hlasov)
  20.1 %
 • Neviem sa vyjadriť (2815 hlasov)
  20 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Žihadielko
Kino Akademik