Navigácia


Informácie

30. jún 2022, meniny má Melánia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanMestská polícia

Mestská polícia

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE

Mestská polícia podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.


ROZDELENIE SLUŽOBNÝCH OBVODOV MsPo V MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA (podľa ulíc)

Služobný obvod č. 1
 • miestna časť Banky, ulica: Hadová, Hlavná, Horná, Majer,  Na jazero, Vyhnianska
 • miestna časť Banská Štiavnica, ulica: Osadná, Pod Červenou studňou, Nad Rozgrundom, Šobov, Michalská, V. Václavekovej, S. Mikovíniho, A. Pécha, Pod Paradajzom, Kutnohorská, Radničné námestie, Námestie sv. Trojice, Starozámocká, J. Bottu, D. Licharda, Vodárenská, Úvozná, A. Kmeťa, Akademická, Mierová, Vilová, Botanická, Staromestská,  Malá okružná, Horná ružová, Dolná ružová

Služobný obvod č. 2

 • miestna časť Banská Štiavnica, ulica: Horná Resla, Dolná Resla, Koncová, Kamenná,  P. Kyrmezera, Družicová, J. Augustu, A. Sládkoviča, M. Kukučína, Klinger, J.K. Hella, Bočná, Novozámocká, Staronová, Katova, Spojná,  Kammerhofská, Strieborná, S.Višňovského, Dolná, Na Zigmund šachtu, Malé trhovisko, Tabaková, Robotnícka,  Remeselnícka,  1. mája,  Pod Trojickým vrchom 

Služobný obvod č. 3

 • miestna časť Banská Štiavnica (lokalita Pod Kalváriou), ulica: Ľ. Podjavorinskej, Družstevná, Zvonová J. Palárika, Farská, J. Hollého, Záhradná, A. Gwerkovej Göllnerovej, Mládežnícka, P. Jilemnického, Lesnícka, Výskumnícka, Hájik, M.M. Hodžu, J.M.Hurbana, D. Langsfelda, Belianska,  Belianske jazero, J. Gagarina, Banícka, Dr. I. Tótha, Pod Kalváriou, 8. mája, SNP, P. O. Hviezdoslava, S. H. Vajanského, Športová, Poľnohospodárska, Pustá

Služobný obvod č. 4

 • miestna časť Banská Štiavnica (lokalita sídlisko Drieňová), ulica:  J. Fándlyho, L. Svobodu, Pátrovská, MUDr. J. Straku, Učiteľská, Bratská, Energetikov,  Drieňová, Poľovnícka, Kysihýbelská, Ovocná, Okrajová, Roľnícka

Služobný obvod č. 5

 • miestna časť Banská Štiavnica (lokalita Povrazník), miestna časť Štefultov, ulica:  A. T. Sytnianskeho, Antolská, Lintich, Horná Huta, Brezová, Obchodná, Budovateľská, Povrazník, J. A. Komenského, Špitálska, G.Z. Laskomerského, L. Exnára, Dr. V. Clementisa,. K. Šmidkeho, J. Horáka, M. Benku, Na Mária šachtu, Rakytová, F. Urbánka, Hutnícka, Cintorínska,  J. C. Hronského, J. G. Tajovského, Š. Krčméryho, Kremenisko

Služobný obvod č. 6

 • miestna časť Banská Štiavnica (lokalita sídlisko JUH), ulica: Pletiarska, Údolná, Špitálska, Slovanská, J. Matušku, A. Bernoláka, M.  Hattalu, Ľ. Štúra, I. Krasku, P. Dobšinského, Železničiarska, Staničná, Križovatka, Drevená, Kolpašská, Trate mládeže, Okrúhla, L. Novomestského, E. M. Šoltésovej

Služobný obvod č. 7

 • miestna časť Štefultov, ulica: Úzka, Na Matej štôlňu, B. Slančíkovej Timravy, Potočná, J. Škultétyho, Námestie padlých hrdinov, Požiarnická,  J. Jesenského, Š Moyzesa, Školská, R. Debnárika,  Obrancov mieru, S. Chalúpku,  J. I. Bajzu, B. Němcovej, J. Kollára, Na Maximilián šachtu
 • miestna časť Sitnianska, ulice: 29. augusta, Podhájska, Kríková, Partizánska, Ilijská, Srnčia, Stratená, Krížna
 • miestna časť Počúvadlianske Jazero

 PERSONÁLNE OBSADENIE
Náčelník MsPo:
PhDr. Peter Šemoda  - riadi činnosť Mestskej polície, organizuje prácu príslušníkov, podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície. Spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi. Predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov. Zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície. Podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovno – právnymi vzťahmi príslušníkov Mestskej polície a plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora mesta.
Kontakt:
Tel.: 159, 045/6949601, hliadka MsPo 0905597673, náčelník MsPo 0917146330

Inšpektori MsPo:
Marek Sedlák, Martina Bačíková, Mgr. Dušan Debnár, Peter Ondriska, Michal Kminiak, Radovan Lepáček, Stanislav Osvald, Peter Kollár 
– zabezpečujú verejný poriadok v meste, spolupôsobia pri ochrane obyvateľov mesta a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Spolupracujú s príslušným útvarom Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, občanov ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou. Dbajú o ochranu životného prostredia v meste, o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Vykonávajú všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta ako aj náčelníka Mestskej polície. Ukladajú a vyberajú v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňujú priestupky, ak tak ustanovuje zákon. Oznamujú príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistia pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta.
  
 KONTAKT
Mestská polícia, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Tel.: 159, 045/6949601, 0905597673, E-mail: mestska.policia@banskastiavnica.sk

Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 21585)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5924 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (3633 hlasov)
  16.8 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3757 hlasov)
  17.4 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (4144 hlasov)
  19.2 %
 • Neviem sa vyjadriť (4127 hlasov)
  19.1 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Čierna skrinka