Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Mestská polícia

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE

Mestská polícia podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.


ROZDELENIE SLUŽOBNÝCH OBVODOV MsPo V MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA (podľa ulíc)

Služobný obvod č. 1

Služobný obvod č. 2

Služobný obvod č. 3

Služobný obvod č. 4

Služobný obvod č. 5

Služobný obvod č. 6

Služobný obvod č. 7


 PERSONÁLNE OBSADENIE
Náčelník MsPo:
PhDr. Peter Šemoda, poverený zastupovaním  - riadi činnosť Mestskej polície, organizuje prácu príslušníkov, podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície. Spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi. Predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov. Zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície. Podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovno – právnymi vzťahmi príslušníkov Mestskej polície a plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora mesta.
Kontakt:
Tel.: 159, 045/6949601, hliadka MsPo 0905597673, náčelník MsPo 0917146330

Inšpektori MsPo:
Marek Sedlák, Martina Bačíková, Bc. Dušan Debnár, Peter Ondriska, Michal Kminiak, Radovan Lepáček, Stanislav Osvald, Peter Kollár 
– zabezpečujú verejný poriadok v meste, spolupôsobia pri ochrane obyvateľov mesta a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Spolupracujú s príslušným útvarom Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, občanov ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou. Dbajú o ochranu životného prostredia v meste, o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Vykonávajú všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta ako aj náčelníka Mestskej polície. Ukladajú a vyberajú v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňujú priestupky, ak tak ustanovuje zákon. Oznamujú príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistia pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta.
  
 KONTAKT
Mestská polícia, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Tel.: 159, 045/6949601, 0905597673, E-mail: mestska.policia@banskastiavnica.sk