Navigácia


Informácie

3. december 2021, meniny má Oldrich


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanMestský úradAko vybaviť

Ako vybaviť veci na úrade?

ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY 

  
Otázka:

Potrebujem na úrade vybaviť viac vecí a nie je mi jasné, na ktoré oddelenie mám ísť.

Odpoveď:

Prehľadný zoznam úradných výkonov jednotlivých oddelení:


 

DRUH VÝKONOV

 

 

PRACOVISKO

 

 CESTOVNÝ RUCH

 
 • Vypracovanie programov cestovného ruchu
 • Koordinácia programov právnických osôb vo veciach cestovného ruchu
Odd. regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov

 EVIDENCIA OBYVATEĽOV

 
 • Vedenie evidencie obyvateľov mesta
 • Prihlásenie na trvalý pobyt
 • Prihlásenie na prechodný pobyt
 • Potvrdenie o pobyte

Klientske centrum

 EVIDENCIA STAVIEB

 
 • Vydanie listiny o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla
 • Oznámenie o vydaní súpisného a orientačného čísla /na stavby postavené do 1.10.1976/

Klientske centrum

 MATRIČNÝ ÚRAD

 
 • Plnenie úloh podľa zákona č.154/1994 Z.z.o matrikách v znení neskorších predpisov - zápis novorodenca, žiadosť o sobáš, úmrtie občana, zmena mena alebo priezviska, vydávanie výpisov z matriky alebo nahliadnutie atď.

Matričný úrad

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

 
 • Oznámenie o výrube stromov ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda na majetku
 • Súhlas na výrub stromov a krovitých porastov

Odd. výstavby, územného plánu a životného prostredia

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
 • Malé zdroje znečisťovania ovzdušia
 • Vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva

Odd. výstavby, územného plánu a životného prostredia

ORGANIZÁCIA VOLIEB PREZIDENTA, DO NR SR, DO SAMOSPRÁV VÚC A MESTA

 
 • Vedenie voličského zoznamu
 • Vydanie voličského preukazu
 • Informácie pre voliča

Klientske centrum

OSVEDČOVANIE A OVEROVANIE

 
 • Osvedčovanie listín
 • Osvedčovanie podpisov na listinách
 • Overovanie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov

Matričný úrad

PODNIKANIE NA ÚZEMÍ MESTA
 
 • Ohlásenie určenia prevádzkového času prevádzkárne
 • Jednorázové predĺženie prevádzkového času
  Povolenie na trhový predaj v meste

Odd. regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov

 POĽNOHOSPODÁRSTVO  
 • Vydávanie osvedčenia pre samostatne hospodáriacich roľníkov
 • Nahlasovanie stanovíšť včelstiev
 • Nahlasovanie stavu hovädzieho dobytka a oviec

Odd. právne a správy majetku

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

 
 • Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Odd. výstavby, územného plánu a životného prostredia

RYBÁRSKY LÍSTOK

 
 •  Vydanie rybárskeho lístka

Klientske centrum

SLUŽBY MESTA VO VEREJNOM ZÁUJME

 
 • Údržba a čistenie verejných priestranstiev
 • Starostlivosť o verejnú zeleň
 • Zimná údržba
 • Verejné osvetlenie
 • Zber a likvidácia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

Odd. právne a správy majetku

SOCIÁLNA POMOC

 
 • Opatrovateľská služba
 • Poradenská služba obyvateľom
 • Jednorázová dávka sociálnej pomoci v hmotnej núdzi
 • Sociálna pôžička
 • Kluby dôchodcov Banská Štiavnica a Štefultov - prevádzka

Klietske centrum

SPRÁVA DANÍ

 
 • Daň z nehnuteľnosti
 • Miestna daň za užívanie verejného priestranstva
 • Miestna daň za ubytovanie
 • Miestna daň za psa
 • Miestna daň za nevýherné hracie prístroje
 • Miestna daň za predajné automaty
 • Miestny poplatok za zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

Ekonomcké odd.

SPRÁVA MAJETKU MESTA, BUDOV, BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

 
 • Správa majetku mesta budov, bytov a nebytových priestorov
 • Žiadostí o pridelenie bytu
 • Výmena, rozdelenie, zlúčenia a podnájom bytov
 • Prenájom nebytových priestorov
 • Vydanie súhlasu obce k prenájmu nebyt. priestorov
 • Evidencia a správa nehnuteľného majetku mesta
 • Predaj bytov a nehnuteľného majetku mesta

Odd. právne a správy majetku

SPRÁVA POZEMKOV

 
 • Evidencia a správa pozemkov v majetku mesta
 • Prenájom pozemkov

Odd. právne a správy majetku

STAVEBNÝ PORIADOK A AGENDA ROZVOJA BÝVANIA

 
 • Stavebné konanie

Stavebný úrad

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

 
 • Územný plán

Odd. výstavby, územného plánu a životného prostredia

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

 
 • Rozhodovanie o použití vôd bez náhrady, o úprave obmedzení, prípadne zákaze nakladania z vodami, ak to vyžadujú vodohospodárske alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, bezpečnosť osôb alebo vodohospodárskych diel, prípadne zariadení, ochrana rybárstva
 • Vydávanie povolení na niektoré činnosti
 • Určovanie zátopových území a ich oznamovanie stavebným úradom
 • Schvaľovanie kanalizačných poriadkov

Odd. výstavby, územného plánu a životného prostredia


Otázka:

Chcem získať prostriedky z grantov, ktoré poskytuje mesto. Čo všetko k tomu potrebujem?

Odpoveď:

Prideľovanie grantov sa riadi Všeobecno záväzným nariadením mesta Banská Štiavnica č.3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu meta Banská Štiavnica. 


Otázka:

Potrebujem tlačivo na ohlásenie k poplatku za odpady. Kde ho nájdem?

Odpoveď:

Tlačivá na stiahnutie:

Ďalšie dôležité nariadenia v oblasti odpadov:

Otázka:

Aké tlačivá týkajúce sa stavebného konania si môžem stiahnuť z internetu a vyplniť doma predtým, ako prídem na úrad?

Odpoveď:

Ponúkame vzory tlačív na stiahnutie >>>


Otázka:

Chcem vyrúbať strom. Potrebujem na to povolenie od Mestského úradu?

Odpoveď:

Súhlas nepotrebujete:

 • Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2. Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade.
 • Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu. V tomto prípade platí ohlasovacia povinnosť! Ten kto výrub uskutočni, je povinný mestu Banská Štiavnica zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
 • Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

 • V každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo na cintoríne.
 • Na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2.
 • Na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
 • Na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Ponúkame vzory tlačív na stiahnutie >>>


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica