Navigácia


Informácie

3. december 2021, meniny má Oldrich


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanMestský úradOddelenie ekonomické

Ekonomické oddelenie

ČINNOSŤ ODDELENIA

Ekonomické oddelenie poznajú občania hlavne cez agendu daní a poplatkov, ale oddelenie zabezpečuje aj iné činnosti mesta.


PERSONÁLNE OBSADENIE

Objekt Námestie sv.Trojice 1 (Žemberovský dom)


ROZPOČET A ÚČTOVNÍCTVO

Ing. Kamila Lievajová - vedúca oddelenia, pripravuje a vyhodnocuje rozpočet pre mesto Banská Štiavnica - vrátane rozpočtu základných, materských škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času. Vyúčtováva dotácie zo štátneho rozpočtu a iných inštitúcií. Spracováva návrhy všetkých všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa týkajú agendy ekonomického oddelenia

Ing. Vladimíra Staňová - odborná referentka pre oblasť majetku a fakturácie mesta Banská Štiavnica. Vedie evidenciu objednávok mesta,  zabezpečuje bankový styk mesta s inými inštitúciami. Spracováva  účtovnú agendu podnikateľskej činnosti mesta.  Pracuje ako zapisovateľka ekonomickej komisie Mestského zastupiteľstva.-

Jaroslava Leontovyčová - hlavná účtovníčka, spracováva účtovnú agendu mesta, riadi účtovné a uzávierkové práce v základných a materských školách v meste, vrátane komunikácie so systémom RIS.SAM. Zúčtováva dotácie zo štátneho rozpočtu a iných inštitúcií, zabezpečuje bankový styk mesta s inými inštitúciami. Spracováva agendu DPH za mesto.

Darina Kminiaková - odborná referentka, ktorá má na starosti  dodávateľské aj odberateľské faktúry mesta, pracuje v pokladni mesta, kde môžu občania platiť dane, poplatky a iné. Zabezpečuje vyúčtovanie dotácií, ktoré mesto dostane či už zo štátneho rozpočtu, alebo od iných subjektov verejnej správy. Vedie centrálny register všetkých zmlúv, ktoré uzatvorí mesto a tieto zmluvy aj zverejňuje na internetovej stránke mesta.

 

DANE A POPLATKY

Ing. Martina Mojžišová - odborná referentka, ktorá vybavuje agendu dane z nehnuteľnosti pre všetky právnické osoby, ktoré majú nehnuteľnosť v katastri mesta B. Štiavnica a Banky. Spravuje miestnu daň za psa, miestnu daň za ubytovanie, miestnu daň za záber verejného priestranstva, spravuje agendu splátok za byty, ktoré si občania kupujú od mesta na splátky, eviduje všetky ceniny v rámci mesta (pokutové bloky, potvrdenky, doklady o úhrade v hotovosti a pod.)

Martina Luptáková - odborná referentka, ktorá spravuje daň z nehnuteľností pre všetky fyzické osoby v katastri mesta B. Štiavnica a Banky.

Janka Beňovicová - odborná referentka, ktorá spravuje poplatok za komunálny odpad pre všetky fyzické osoby (občania a vlastníci nehnuteľností v meste). Zabezpečuje agendu v oblasti hazardných hier v zmysle Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Jozefa Páchniková - odborná referentka, ktorá spravuje poplatok za komunálny odpad pre všetky právnické osoby a podnikateľov v  meste.  Spravuje aj miestnu daň za predajné a hracie automaty v meste. Komplexne spracováva agendu poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, vrátane ich vyúčtovania. Zabezpečuje agendu v oblasti hazardných hier v zmysle Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Všetky zamestnankyne na úseku daní a poplatkov majú na starosti aj vymáhanie nedoplatkov na daniach a poplatkoch.

 

EKONOMICKÁ AGENDA ŠKOLSTVA

Bc. Denisa Kubiňáková - odborná referentka, ktorá má na starosti financovanie všetkých škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto, ale aj financovanie neštátnych školských zariadení v meste. To znamená, že po schválení dotácií v Mestskom zastupiteľstve prideľuje každý mesiac finančné prostriedky jednotlivým školám a školským zariadeniam v meste. Eviduje nakladanie s majetkom mesta, ktoré spravujú jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - hlavne nájomné zmluvy. Ďalšou agendou je hmotná núdza - v tejto agende ide o úhradu stravy a školských pomôcok pre deti z rodín v hmotnej núdzi. Uvedené prostriedky mestu poukazuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a mesto ich vypláca a vyúčtováva.  Spracováva modul písomnosti pre ekonomické oddelenie.

Pracuje ako zapisovateľka v komisii školstva, práce s deťmi a športu.


KONTAKT

Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica

Telefónny a e-mailový kontakt na pracovníkov úradu >>>


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste