Navigácia


Informácie

3. december 2021, meniny má Oldrich


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanMestský úradKlientske centrum

Klientske centrum

ČINNOSŤ CENTRA

Klientske centrum vzniklo v októbri 2007 a je pracovisko odd. organizačného, vnúternej správy a sociálnych vecí. Občania v centre získajú všetky potrebné základné informácie o činnosti samosprávy, a potrebné tlačivá napr. žiadosti o pridelenie bytu, o prechod do nájmu bytu, o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, o vyjadrenie k podnikateľskej činnosti a súhlas k umiestneniu prevádzky, o vyjadrenie k povoleniu na predaj v meste Banská Štiavnica, oznámenie o ukončení – zrušení prevádzky, daňové priznania, môžu si v pokladni zaplatiť dane z nehnuteľnosti, za psov, vybaviť rybárske lístky.

PERSONÁLNE OBSADENIE

Objekt Námestie sv. Trojice č. 3 (Rubigallov dom)

Banská Štiavnica


Mgr. Jana Beňová - evidencia obyvateľov, voľby, referendum. Vedie a dopĺňa evidenciu obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel a číslovanie stavieb, vedie zahraničnú pokladňu. Zabezpečuje volebnú agendu, referendum, plní úlohy vyplývajúce pre mesto pri sčítaní ľudu, domov a bytov. Vyúčtováva prevádzkové náklady za poskytované služby v budove MsÚ nájomníkom, vypracováva posudky na občanov mesta pre orgány prokuratúry, súdov a polície.

Miriam Sláviková- zabezpečuje pokladničnú agendu mesta (vedie pokladničnú knihu, vyhotovuje príjmové a výdavkové doklady vrátane dokladov spojených s výplatou v hotovosti), vyhotovuje platobné príkazy na úhradu faktúr, spolupôsobí pri agende evidencia obyvateľstva.

Bc. Eva Gregáňová - zamestnankyňa na úseku sociálnych vecí a opatrovateľskej služby - vybavuje agendu na úseku sociálnej starostlivosti o občanov v zmysle platnej legislatívy, je osobitným príjemcom prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi, zabezpečuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, spravuje Denné centrá (kluby dôchodcov), navrhuje pôžičky a príspevky na pohreby sociálne odkázaným občanom.

Eva Lacková - podávanie informácií, prijímanie podaní, zamestnankyňa na úseku sociálnych vecí a opatrovateľskej služby - je osobitným príjemcom prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi

Štefan Lacko - vodič MsÚ, odosielanie poštových zásielok. 

 

KONTAKT

Mestský úrad, Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica

Telefónny a e-mailový kontakt na pracovníkov úradu >>>


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste