Navigácia


Informácie

3. december 2021, meniny má Oldrich


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanMestský úradOddelenie výstavby, ÚPaŽP

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

ČINNOSŤ ODDELENIA
Oddelenie zabezpečuje plnenie úlohy na úseku rozvoja mesta, územného plánovania, stavebníctva a životného prostredia.
   
PERSONÁLNE OBSADENIE
Objekt Radničné námestie 1 (historická radnica)

VÝSTAVBA, DOPRAVA, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, ŽIVOTNÉ PROSTREDIA
Ing. Zuzana Kladivíková - vedúca oddelenia. Poskytovanie informácií a konzultácie so záujemcami o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania, poskytovanie tlačív žiadostí, overovanie predložených žiadostí, predkladanie žiadostí na fond, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a kontrola čerpania podpory.
Mgr. Katarína Hulinová – administratívne práce na oddelení výstavby, vrátane stavebného úradu. Vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty oddelenia, odovzdávanie spisov oddelenia na ich archivovanie.  V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zabezpečuje agendu verejného obstarávania.
Dušan Vahlandt - výkon cestného správneho orgánu podľa zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov, rozhodovanie vo veciach zvláštnych užívaní komunikácií, rozkopávok, obchádzok, uzávierok a nadrozmerných nákladov, určovanie dopravného značenia dočasného, trvalého alebo jeho zmien. Výkon špeciálneho stavebného úradu podľa zákona č. 416/2001 Z. z. po prechode pôsobností na obce a zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), rozhodovanie o zriaďovaní miestnych a účelových komunikácií, odstavných plôch, parkovísk a zriaďovaní výjazdov na miestne komunikácie.
Ing. Juraj Chrenko - výkon technického  dozoru na stavbách realizovaných pre mesto Banská Štiavnica. Kontroluje či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia. Dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil, sleduje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dohliada pri realizáciu stavebných konštrukcií a pracovných postupov, rieši technické otázky s dodávateľom stavby, kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho, zastupuje mesto Banská Štiavnica tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby.
Ing. Danka Gajdošová - na úseku územného plánovania zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie mesta a územnoplánovacích podkladov, zabezpečovanie obstarávania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta, vypracovávanie návrhov na zmeny územnoplánovacej dokumentácie na základe požiadaviek mesta a občanov, vydávanie podkladov k odpredaju pozemkov z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie, vydávanie územnoplánovacej informácie pre občanov, vydávanie súhlasu k záberom poľnohospodárskej pôdy z hľadiska ÚPN mesta. 
PhDr. Mária Sedíleková - v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zabezpečuje agendu verejného obstarávania. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. 
  

STAVEBNÝ ÚRAD

Ing. Janka Koreňová, Ing. arch. Jakub Melicherčík, – výkon činnosti v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona na území mesta Banská Štiavnica, t. j. v katastrálnych územiach Banská Štiavnica a Banky, vedenie územného konania a vydávanie územného rozhodnutia, vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny, povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení, vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, povoľovanie zmeny v užívaní stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbách, na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďovanie alebo povoľovanie odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení, prerokovanie priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladanie sankcie, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu, poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povoľovanie drobných stavieb, povoľovanie stavebných úprav, vykonávanie konania a vydávanie rozhodnutia informačných, reklamných a propagačných zariadení, výkon štátneho stavebného dohľadu pre uvedený druh stavieb
    
KONTAKT
Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica
- administratívne práce na oddelení výstavby, vrátane stavebného úradu. Vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty oddelenia, odovzdávanie spisov oddelenia na ich archivovanie.  V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zabezpečuje agendu verejného obstarávania.

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste