Navigácia


Informácie

23. november 2019, meniny má Klement


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanMestský úradOddelenie výstavby, ÚPaŽP

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

ČINNOSŤ ODDELENIA
Oddelenie zabezpečuje plnenie úlohy na úseku rozvoja mesta, územného plánovania, stavebníctva a životného prostredia.
   
PERSONÁLNE OBSADENIE
objekt Radničné námestie 1 (historická radnica)
VÝSTAVBA, DOPRAVA, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, ŽIVOTNÉ PROSTREDIA
Ing. Zuzana Kladivíková - vedúca oddelenia. Poskytovanie informácií a konzultácie so záujemcami o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania, poskytovanie tlačív žiadostí, overovanie predložených žiadostí, predkladanie žiadostí na fond, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a kontrola čerpania podpory.
Mgr. Katarína Hulinová – administratívne práce na oddelení, vrátane stavebného úradu, poskytovanie tlačív žiadostí, vykonávanie zapisovateľky komisie regionálneho rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP.
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydávanie rozhodnutia na súhlas (príp. nesúhlas) žiadateľom o výrub drevín a krovitých porastov a nariaďovanie náhradnej výsadby, prijímanie oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka, alebo značná škoda na majetku. Posudzovanie projektových dokumentácií (ďalej len PD) z pohľadu ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), vydávanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO), rozhodnutia - súhlas na trvalé užívanie MZZO, vydávanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO, ktorými sa vyrubujú poplatky za znečisťovanie ovzdušia. Posudzovanie PD stavieb z pohľadu ochrany vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), vydávanie vyjadrenia k malým vodným stavbám, najmä v súvislosti s individuálnou bytovou výstavbou, čo sú vodovodné a kanalizačné prípojky, žumpy a septiky, vydávanie rozhodnutia - povolenia na realizáciu studní individuálneho zásobovania pitnou a úžitkovou vodou.
Dušan Vahlandt - výkon cestného správneho orgánu podľa zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov, rozhodovanie vo veciach zvláštnych užívaní komunikácií, rozkopávok, obchádzok, uzávierok a nadrozmerných nákladov, určovanie dopravného značenia dočasného, trvalého alebo jeho zmien. Výkon špeciálneho stavebného úradu podľa zákona č. 416/2001 Z. z. po prechode pôsobností na obce a zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), rozhodovanie o zriaďovaní miestnych a účelových komunikácií, odstavných plôch, parkovísk a zriaďovaní výjazdov na miestne komunikácie.
Ing. Juraj Chrenko - výkon technického  dozoru na stavbách realizovaných pre mesto Banská Štiavnica. Kontroluje či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia. Dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil, sleduje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dohliada pri realizáciu stavebných konštrukcií a pracovných postupov, rieši technické otázky s dodávateľom stavby, kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho, zastupuje mesto Banská Štiavnica tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby.
Ing. Danka Gajdošová - na úseku územného plánovania zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie mesta a územnoplánovacích podkladov, zabezpečovanie obstarávania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta, vypracovávanie návrhov na zmeny územnoplánovacej dokumentácie na základe požiadaviek mesta a občanov, vydávanie podkladov k odpredaju pozemkov z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie, vydávanie územnoplánovacej informácie pre občanov, vydávanie súhlasu k záberom poľnohospodárskej pôdy z hľadiska ÚPN mesta. 
PhDr. Mária Sedíleková - v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vykonávanie činnosti vo verejnom obstarávaní ako osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. 
  

STAVEBNÝ ÚRAD

Ing. Janka Koreňová, Ing. arch. Jakub Melicherčík, – výkon činnosti v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona na území mesta Banská Štiavnica, t. j. v katastrálnych územiach Banská Štiavnica a Banky, vedenie územného konania a vydávanie územného rozhodnutia, vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny, povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení, vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, povoľovanie zmeny v užívaní stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbách, na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďovanie alebo povoľovanie odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení, prerokovanie priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladanie sankcie, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu, poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povoľovanie drobných stavieb, povoľovanie stavebných úprav, vykonávanie konania a vydávanie rozhodnutia informačných, reklamných a propagačných zariadení, výkon štátneho stavebného dohľadu pre uvedený druh stavieb
    
KONTAKT
Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Kino Akademik