Navigácia


Informácie

3. december 2021, meniny má Oldrich


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanMestský úradOddelenie organizačné, VSaSV

Oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych vecí

ČINNOSŤ ODDELENIA
Oddelenie realizuje materiálne, technické a personálne zabezpečenie činnosti orgánov samosprávy mesta, vedie evidenčné agendy samosprávy, organizuje verejnoprospešné služby, buduje a spravuje informačný sytém samosprávy.
   
PERSONÁLNE OBSADENIE
objekt Radničné námestie 1 (historická radnica)

Ing. Jaromír Piliar - vedúci oddelenia. Ako vedúci oddelenia kontroluje a riadi činnosť oddelenia, zabezpečuje materiálno-technické vybavenie MsÚ, plní úlohy uložené obci v zmysle zákona o združovaní občanov, zabezpečuje správu karanténnej stanice, kroniku mesta, internetoú stránku mesta a informačný systém samosprávy.

Mgr. Jozef Siska - informatik, zabezpečuje prevádzku a budovanie informačných systémov mestského úradu 

Ing. Iveta Mikulčíková, Mgr. Miroslava Sláviková - personalistka, práca a mzdy. Vykonáva a zabezpečuje práce na úseku personálnej politiky (tvorba vnútorných predpisov: pracovného poriadku, organizačného poriadku, poriadku pre odmeňovanie zamestnancov), personálnej práce (vyhotovuje pracovné zmluvy, platové dekréty, dohody o vykonaní prác) a miezd (platy, náhrady príjmu pri PN, odmeny poslancom MsZ a členom komisií pri MsZ, zrážky zo mzdy, výplata na osobný účet) podľa platnej legislatívy.

Viera Lauková - sekretariát primátor mesta. Vedie agendu primátora mesta, vyhotovuje zápisy z rokovaní a porád primátora, vedie požiadavky na služobné cesty a evidenciu propagačných a reprezentačných materiálov mesta.
PhDr. Katarína Harvanová - sekretariát prednostu MsÚ a zástupcu primátora mesta, podateľňa. Organizačne zabezpečuje činnosť sekretariátu prednostu a zástupcu primátora, vedie správu registratúry MsÚ, evidenciu služobných motorových vozidiel (čerpanie PHM, výdaj kariet PHM a zúčtovanie o prevádzke motorových vozidiel).

Eva Turányová - komplexne zabezpečuje spracovanie agendy mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií pri mestskom zastupiteľstve (v spolupráci s orgánmi mesta a zodpovednými zamestnancami zabezpečuje prípravu materiálov na rokovanie MsR a MsZ, vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí MsR a MsZ) a zabezpečuje zúčtovanie materiálového skladu.

Roman Kartík - organizovanie aktivačnej činnosti a verejnoprospešných prác v spolupráci s ÚPSVaR a podľa zákona o obecnom zriadení.

Ján Petrík - civilná ochrana, BOZP, vodič. Zabezpečuje a vykonáva práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (úvodné školenie nových zamestnancov, pravidelné preškolenie, špeciálne školenia pre určené profesie zamestnancov, spisuje protokoly o pracovných i nepracovných úrazoch), spracúva a spresňuje dokumentáciu civilnej ochrany na úrovni obce.

Jozef Borský - požiarna ochrana. Zabezpečuje výkon technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany mesta v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. O požiarnej ochrane.

 

objekt Námestie sv. Trojice č. 3 (Rubigallov dom)

Klientske centrum


objekt Námestie sv. Trojice č. 3 (Rubigallov dom))

Matričný úrad


KONTAKT

Mestský úrad, Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica

Telefónny a e-mailový kontakt na pracovníkov úradu >>>


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Mesto Banská Štiavnica