Navigácia


Informácie

3. december 2021, meniny má Oldrich


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanMestský úradŠkolský úrad

Školský úrad

ČINNOSŤ ÚRADU

Ministerstvo školstva SR v zmysle zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov určilo náplň činnosti obce ako školského úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva nasledovne:
1. Obec ako školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy /spolupracuje s príslušným krajským školským úradom, inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a právnickými osobami, vybavuje sťažnosti občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení, spolupracuje so Štátnou školskou inšpekciou, vedie evidenciu detí a žiakov.
2. Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva
a/ rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy (prijatie žiaka do ZŠ, povolenie odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, oslobodenie žiaka od povinnosti dochádzať do ZŠ, povolenie plniť povinnú škol. dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, uložení výchovných opatrení a iné)
b/ kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,
c/ vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl , ktorých je zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
d/ poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých je obec zriaďovateľom (oblasť riadenia a zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a školského stravovania, ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných a materských školách, centrách voľného času a základných umeleckých školách, ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov).
3. Školskému úradu odborne zabezpečuje činnosť zamestnanec, ktorý spĺňa požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti a požiadavku pedagogickej praxe.
4. Školský úrad vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o správnom konaní a zabezpečuje aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta vo veciach škôl a školských zariadení, ktorými ho mesto poverí.
Školským úradom sú aj obce, ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vytvorili spoločný úrad, ktorý zabezpečuje odborné činnosti v oblasti školstva. Takýto úrad tvoria obce okresu Banská Štiavnica. Obce tvoriace spoločný školský úrad sa finančne na činnosti školského úradu nepodieľajú.

 

PERSONÁLNE OBSADENIE

Objekt Radničné námestie 1 (historická radnica)
PaedDr. Viera Ebert - vedúca úradu


KONTAKT

Mesto Banská Štiavnica, Školský úrad, Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica

Tel.: 045/6949623, Fax: 045/6921207,0917987203, E-mail: viera.ebert@banskastiavnica.sk


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste