Navigácia


Informácie

23. november 2019, meniny má Klement


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanParkovaniePrenájom

Prenájom parkovacích miest

PRENÁJOM PARKOVACÍCH MIEST


 

Žiadatelia o   prenájom parkovacieho miesta podajú žiadosť v podateľni Mestského úradu Banská Štiavnica –  budova historickej radnice alebo Klientske centrum MsÚ Banská Štiavnica alebo žiadosť doručia poštou na adresu Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 24 Banská Štiavnica.

Žiadosť tvorí prílohu č. 3  tohto VZN a musí byť podaná/doručená s  nasledovnými dokladmi:

 • doklad totožnosti,
 • doklad o vykonávaní podnikateľskej činnosti (výpis z Obchodného registra,  Živnostenský list, ...),
 • osvedčenie o evidencii vozidla,
 • doklad potvrdzujúci vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti (list vlastníctva, doklad o podiele bytu v bytovom dome, výmer o pridelení bytu na príslušnej ulici, nájomná zmluva),

najneskôr do 31. decembra roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý má byť uzatvorený nájomný vzťah.

Žiadatelia sú povinní uzatvoriť nájomnú zmluvu na parkovacie miesto  najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka, v ktorom vzniká nájomný vzťah. V prípade, že žiadateľ podá žiadosť o prenájom parkovacieho miesta v priebehu kalendárneho  roka, nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená len na obdobie, na ktoré o prenájom žiada  a nájomné bude nájomcovi vyčíslené v alikvotnej čiastke za obdobie nájmu.


V prípade, že ide o opakovanú žiadosť žiadateľa o prenájom parkovacieho miesta,  žiadateľ predloží čestné vyhlásenie s vlastnoručným podpisom, že sa u neho podmienky na  prenájom parkovacieho  miesta a údaje uvedené  v dokladoch, na základe ktorých mu vznikol nájomný vzťah, od podania poslednej žiadosti o prenájom parkovacieho miesta nezmenili. Čestné vyhlásenie s vlastnoručným podpisom má právo žiadateľ predložiť v prípade opakovanej žiadosti najviac k dvom žiadostiam o prenájom parkovacieho miesta nasledujúcich po prvej žiadosti o prenájom parkovacieho miesta. 


Nájomná zmluva, sa tak v prípade opakovaného nájmu, ako aj v prípade žiadosti podanej v priebehu kalendárneho roka  so žiadateľmi o prenájom parkovacieho miesta uzatvára najdlhšie na obdobie 3 kalendárnych rokov s výpovednou lehotou 1 mesiac.                       

V prípade havarijného stavu alebo verejného záujmu má právo Mesto Banská Štiavnica od nájomnej zmluvy odstúpiť ihneď. Mesto v tomto prípade zabezpečí náhradné parkovacie miesto/a na prenájom pre nájomcu, v prípade že takéto zabezpečiť nedokáže, Mesto Banská Štiavnica vráti alikvotnú časť nájmu nájomcovi na základe písomnej dohody s nájomcom.


Komisia v zložení zástupca primátora, náčelník Mestskej polície, zamestnanec Mesta odd.  výstavby, ÚP a ŽP, riaditeľ TS, m. p. bude  pri posudzovaní podaných žiadostí brať do úvahy nasledovné skutočnosti:

 • prednostné právo na prenájom parkovacieho miesta budú mať inštitúcie slúžiace verejnému záujmu,
 • parkovacie miesto nemusí byť v bezprostrednej blízkosti inštitúcie alebo nehnuteľnosti žiadateľa,
 • žiadosti budú posudzované individuálne podľa možností v jednotlivých lokalitách,
 • podaním žiadosti nevzniká žiadny nárok na prenajatie parkovacieho miesta a žiadosť môže byť zamietnutá.

Prenajímanie parkovacích miest je možné na nasledovných námestiach a uliciach:

 • Námestie sv. Trojice, Radničné námestie, Ulice: Starozámocká, Akademická,  Kammerhofská,   Novozámocká, Antona Pécha, Andreja Sládkoviča, Dolná ružová, Jána Palárika, Ing. Štefana Višňovského, Dolná a Robotnícka.
 • Vyhradené parkovacie miesto je umožnené fyzickým osobám s trvalým alebo prechodným pobytom a právnickým osobám s prevádzkou na týchto námestiach  a uliciach:
  • fyzická osoba ( FO) a právnická osoba ( PO ) - 1 parkovacie miesto
  • fyzická osoba( FO) podnikateľ všeobecne - 1 parkovacie miesto
  • FO a PO, podnikajúca v reštauračnom alebo ubytovacom  zariadení - 2 parkovacie miesta

Poplatok za jedno parkovacie miesto je: 0,10 € za 1 m2 / 1 deň.

Výber poplatku zabezpečuje MsÚ Banská Štiavnica po uzatvorení zmluvného vzťahu so žiadateľom o prenájom parkovacieho miesta pre dočasné odstavenie motorového vozidla.


Po schválení žiadosti o prenájom parkovacieho miesta je žiadateľ povinný uzatvoriť  zmluvu o vyznačení miesta pre dočasné odstavenie motorového vozidla so Správcom  parkovísk, ktorý na náklady žiadateľa vyznačí parkovacie miesto v zmysle platnej  legislatívy. Náklady na zvislé a vodorovné dopravné značenie sú závislé od počtu vyznačovaných miest a lokality.

Maximálny náklad na vyznačenie jedného miesta je účtovaný v zmysle platného cenníka TS m.p.

 

Po ukončení nájmu je žiadateľ povinný prenajaté miesto dať do pôvodného stavu, t.j. odstrániť dopravné značenie. Podrobnejšie podmienky môžu byť zmluvne dohodnuté  so Správcom parkovísk.  

Pri podpise zmluvy vydá Správca žiadateľovi kartu o prenájme parkovacieho miesta. Táto karta musí byť umiestnená viditeľne vo vozidle stojacom na prenajatom parkovacom mieste.


Späť >>>


Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 17598)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4789 hlasov)
  27.2 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2758 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3140 hlasov)
  17.8 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3462 hlasov)
  19.7 %
 • Neviem sa vyjadriť (3449 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!