Navigácia


Informácie

23. január 2022, meniny má Miloš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaHlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Ing. Marián Láslo

hlavný kontrolór

 

Radničné námestie 1

96924 Banská Štiavnica

Tel.: 045/6949618

      0905503934

Fax: 045/6921207

marian.laslo@banskastiavnica.sk

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva atď.

 

Pracovná doba hlavného kontrolóra je v dňoch pondelok – piatok v čase medzi 14:00 – 15:00  až 18:00– 19:00 hod.

 


9. 12. 2021

Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2022


Január 2022:

  • Kontrola plnenia opatrení a ich účinnosti na základe výsledkov  kontrol vykonaných v 2. polroku 2021.
  • Vypracovanie súhrnnej - záverečnej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.
  • Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií podľa VZN mesta č. 2/2018, v znení dodatku č. 1 -  v roku  2021

Február 2022: 

  • Následná finančná kontrola vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou pokladnice mesta za rok 2021 – podklad pre vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2021, v zmysle ustanovenia § 18f, odst.1, písmena c), zákona SNR č. 369/1991 Zb. o Obecnom zriadení, v platnom znení.

Marec 2022:

  • Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica – bežný účet, uskutočnených v roku 2021 – podklad pre vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu za rok 2021 v zmysle vyššie cit. zákona.

Apríl 2022:

  • Príprava a vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica k záverečnému účtu mesta za rok 2021.

Máj 2022 :

  • Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s majetkom mesta vo vybranej rozpočtovej organizácii mesta.

Jún 2022:

  • Vypracovanie  správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica za 1. polrok 2022.

Banská Štiavnica dňa 12.11.2021


                                                                         Ing. Marián Láslo

                                                     hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica