Navigácia


Informácie

24. november 2020, meniny má Emília


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaHlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Ing. Marián Láslo

hlavný kontrolór

 

Radničné námestie 1

96924 Banská Štiavnica

Tel.: 045/6949618

      0905503934

Fax: 045/6921207

marian.laslo@banskastiavnica.sk

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva atď.

 

Pracovná doba hlavného kontrolóra je v dňoch pondelok – piatok v čase medzi 14:00 – 15:00  až 18:00– 19:00 hod.

 


01.06.2020

Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2020


V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020:

A.  Kontrolná činnosť:

 1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2020.
 2. Kontrola uzavretých  zmlúv a ich plnenie pri prenájmoch poľovných revírov vlastníkom poľovných pozemkov, na ktorých je poľovný revír  -  Mestom Banská Štiavnica.
 3. Kontrola pokladničných operácií mesta uskutočnených v prvom polroku 2020, zameraná na vykonávanie finančnej kontroly podľa internej smernice mesta „ Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole Mesta Banská Štiavnica.“
 4. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania.
 5. Kontrola dodržiavania účelnosti pri vyúčtovaní finančných prostriedkov poskytnutých podľa VZN Mesta Banská Štiavnica  č. 2/2018 o dotáciách z rozpočtu mesta.


B.  Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov:

 

 1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 -2023 a programového rozpočtu.
 2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č.  54/2019 Z.z  O ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení.
 3. Evidencia  a kontrola vybavovania sťažností a petícií prijatých na Mesto Banská Štiavnica.

2. 1. 2020


Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2020


V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, v platnom

znení, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020:


A.  Kontrolná činnosť: 

 1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období.
 2. Kontrola dodržiavania efektívnosti a účelnosti pri vyúčtovaní finančných prostriedkov poskytnutých podľa VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica v znení Dodatku č. 1 v roku 2019.
 3. Kontrola  pokladničných  operácií  mesta  uskutočnených  v  2.  polroku 2019, zameraná na dodržiavanie zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta výberovým spôsobom.
 4. Kontrola výdavkov a finančných operácií mesta Banská Štiavnica za 2. polrok 2019 výberovým spôsobom.

 B.  Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov, iná činnosť v zmysle zákona:

 1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2020 a viacročného  rozpočtu na roky 2021 - 2022 a programového rozpočtu na rok 2020.
 2. Príprava podkladov a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému   účtu mesta Banská Štiavnica za rok 2019.
 3. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a vnútorným predpisom č. 004/2019 O podávaní oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

V Banskej Štiavnici dňa 28.10.2019


                                                                   Ing. Marián Láslo

                                                  hlavný kontrolór Mesta Banská ŠtiavnicaNachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica