Navigácia


Informácie

20. máj 2019, meniny má Bernard


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaHlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Ing. Marián Láslo

hlavný kontrolór


Radničné námestie 1

96924 Banská Štiavnica

Tel.: 045/6949618

      0905503934

Fax: 045/6921207

marian.laslo@banskastiavnica.sk


Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva atď.


Pracovná doba hlavného kontrolóra je v dňoch pondelok – piatok v čase medzi 14:00 – 15:00  až 18:00– 19:00 hod.

 


18.12.2018

Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2019


Január 2019:

  • Kontrola plnenia opatrení a ich účinnosti na základe výsledkov  kontrol vykonaných v 2. polroku 2018. Vypracovanie súhrnnej - záverečnej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018.

Február 2019:

  • Následná finančná kontrola vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou pokladnice mesta za rok 2018 – podklad pre vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2018,v zmysle ustanovenia § 18f, odst.1, písmena c), zákona SNR č. 369/1991 Zb. o Obecnom zriadení, v platnom znení.

Marec 2019:

  • Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica – bežný účet, uskutočnených v roku 2018 – podklad pre vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu za rok 2018 v zmysle vyššie cit. zákona.

Apríl 2019:

  • Príprava a vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica k záverečnému účtu mesta za rok 2018.

Máj 2019 :

  • Kontrola dodržiavania  zmluvných podmienok pri jednotlivých prenájmoch nehnuteľného majetku a uplatňovanie  sankčných mechanizmov mestom Banská Štiavnica, vyplývajúcich z uzavretých zmlúv, pri neplnení podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv.

Jún 2019:

  • Vypracovanie  správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica za 1. polrok 2019.

 Banská Štiavnica dňa 17.12.2018


                                                                   Ing. Marian Láslo

                                                                 hlavný kontrolór mesta


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!