Navigácia


Informácie

24. február 2020, meniny má Metej


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaHlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Ing. Marián Láslo

hlavný kontrolór

 

Radničné námestie 1

96924 Banská Štiavnica

Tel.: 045/6949618

      0905503934

Fax: 045/6921207

marian.laslo@banskastiavnica.sk

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva atď.

 

Pracovná doba hlavného kontrolóra je v dňoch pondelok – piatok v čase medzi 14:00 – 15:00  až 18:00– 19:00 hod.

 


28.10.2019

Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2020


V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, v platnom

znení, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020:


A.  Kontrolná činnosť: 

 1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období.
 2. Kontrola dodržiavania efektívnosti a účelnosti pri vyúčtovaní finančných prostriedkov poskytnutých podľa VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica v znení Dodatku č. 1 v roku 2019.
 3. Kontrola  pokladničných  operácií  mesta  uskutočnených  v  2.  polroku 2019, zameraná na dodržiavanie zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta výberovým spôsobom.
 4. Kontrola výdavkov a finančných operácií mesta Banská Štiavnica za 2. polrok 2019 výberovým spôsobom.

 B.  Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov, iná činnosť v zmysle zákona:

 1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2020 a viacročného  rozpočtu na roky 2021 - 2022 a programového rozpočtu na rok 2020.
 2. Príprava podkladov a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému   účtu mesta Banská Štiavnica za rok 2019.
 3. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a vnútorným predpisom č. 004/2019 O podávaní oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

V Banskej Štiavnici dňa 28.10.2019


                                                                   Ing. Marián Láslo

                                                  hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica


03. 06. 2019

Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2019

 

Júl  2019:

 • Kontrola plnenia opatrení a ich účinnosti na základe výsledkov  kontrol vykonaných v 1. polroku 2019.
 • Vypracovanie  správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 1. polrok 2019

August 2019: 

 • Kontrola vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou pokladnice mesta za obdobie 1. polroku 2019 – podklad pre vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2019, v zmysle ustanovenia § 18f, odst.1, písmena c), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, v platnom znení.

 

September 2019:

 • Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica – bežný účet, uskutočnených v období 1. polroku 2019 – podklad pre vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu za rok 2019 v zmysle vyššie cit. zákona.

 

Október 2019:

 • Kontrola vykonávania jednotlivých úkonov v zmysle prijatých vnútorných smerníc mesta pri aplikácii Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v platnom znení,  na Msú v Banskej Štiavnici výberovým spôsobom.

November  2019:

 • Kontrola dodržiavania  zmluvných podmienok pri  nakladaní s majetkom Mesta – dlhodobý prenájom budov. 

December 2019:

 • Príprava a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a programovému rozpočtu na rok 2020, v súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

 Banská Štiavnica dňa 30. 5. 2019


                                                                   Ing. Marian Láslo

                                                                 hlavný kontrolór mesta

 


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!