Navigácia


Informácie

21. september 2021, meniny má Matúš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaHlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Ing. Marián Láslo

hlavný kontrolór

 

Radničné námestie 1

96924 Banská Štiavnica

Tel.: 045/6949618

      0905503934

Fax: 045/6921207

marian.laslo@banskastiavnica.sk

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva atď.

 

Pracovná doba hlavného kontrolóra je v dňoch pondelok – piatok v čase medzi 14:00 – 15:00  až 18:00– 19:00 hod.

 


28.5. 2021


Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2021


Júl 2021

  • Kontrola plnenia opatrení a ich účinnosti na základe výsledkov  kontrol vykonaných v 1. polroku 2021.
  • Vypracovanie  správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 1. polrok 2021

August 2021

  • Kontrola vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou pokladnice mesta za obdobie 1. polroku 2021 – podklad pre vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2021, v zmysle ustanovenia § 18f, odst.1, písmena c), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, v platnom znení.

September 2021

  • Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica – bežný účet, uskutočnených v období 1. polroku 2021 – podklad pre vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu za rok 2021 v zmysle vyššie cit. zákona.

Október 2021

  • Kontrola plnenia uznesení MsZ prijatých za obdobie roku 2020.

November 2021

  • Kontrola plnenia uznesení MsZ prijatých  v prvom polroku 2021.

December 2021

  • Príprava a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a programovému rozpočtu na rok 2020, v súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Banská Štiavnica dňa 31.05.2021


                                                                      Ing. Marián Láslo

                                                     hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica


 Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Mesto Banská Štiavnica