Navigácia


Informácie

25. apríl 2018, meniny má Marek


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaHlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Ing. Marián Láslo

hlavný kontrolór


Radničné námestie 1

96924 Banská Štiavnica

Tel.: 045/6949618

      0905503934

Fax: 045/6921207

marian.laslo@banskastiavnica.sk


Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva atď.


Pracovná doba hlavného kontrolóra je v dňoch pondelok – piatok v čase medzi 14:00 – 15:00  až 18:00– 19:00 hod.

 


14.12.2017

Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2018

 

Január 2018:

  • Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami  mesta a majetkom  mesta so zameraním na autodopravu, stav a využívanie automobilovej techniky a prídavných zariadení k tejto technike – v Technických službách, mestský podnik Banská Štiavnica.

Február 2018:

  • Následná finančná kontrola vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou pokladnice mesta za  druhý polrok  2017 – podklad pre vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2017, v zmysle ustanovenia § 18f, odst.1, písmena c), zákona SNR č. 369/1991 Zb. o Obecnom zriadení, v platnom znení.

Marec 2018:

  • Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica – bežný účet, uskutočnených v druhom polroku 2017 – podklad pre vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu za rok 2017 v zmysle vyššie cit. zákona.

Apríl 2018:

  • Príprava a vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica k záverečnému účtu mesta za rok 2017.

 Máj 2018 :

  • Kontrola plnenia jednotlivých položiek za 1. štvrťrok 2017 schváleného rozpočtu na rok 2017 v jednotlivých rozpočtových organizáciách Mesta Banská Štiavnica, výberový spôsobom.

Jún 2018:

  • Kontrola plnenia opatrení a ich účinnosti na základe výsledkov  kontrol vykonaných v 2. polroku 2017

Banská Štiavnica dňa 14.12. 2017

                                                                    Ing. Marián Láslo

                                                      hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica

 


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Čierna skrinka