Navigácia


Informácie

23. október 2018, meniny má Alojzia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaHlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Ing. Marián Láslo

hlavný kontrolór


Radničné námestie 1

96924 Banská Štiavnica

Tel.: 045/6949618

      0905503934

Fax: 045/6921207

marian.laslo@banskastiavnica.sk


Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva atď.


Pracovná doba hlavného kontrolóra je v dňoch pondelok – piatok v čase medzi 14:00 – 15:00  až 18:00– 19:00 hod.

 


23.05.2018

Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2018

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, v platnom znení, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018:


A.  Kontrolná činnosť:

 1. Kontrola plnenia opatrení vyplývajúcich z kontrol vykonaných v 1. polrok 2018.
 2. Kontrola príjmov a výdavkov z rozpočtu Mesta Banská, ktoré sa vykonali v prvom polroku 2018 prostredníctvom pokladnice Mesta Banská Štiavnica.
 3. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018.
 4. Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica.
 5. Kontrola dodržiavania účelnosti pri vyúčtovaní finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu v roku 2018,  na základe všeobecne  - záväzného nariadenia mesta o dotáciách.
 6. Príprava a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2019 a programového rozpočtu na rok 2019 v zmysle  ustanovenia §18f) odst.1, písmena c) Zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení, v platnom znení.

B.  Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov:

 1. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti na MsÚ v Banskej Štiavnici.
 2. Súčinnosť pri spracovaní metodických materiálov pre Mesto Banská Štiavnica a ním zriadených RO a PO, ako aj zefektívňovaní finančných procesov mesta Banská Štiavnica.

                                                                   Ing. Marian Láslo

                                                                 hlavný kontrolór mesta

 


14.12.2017

Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2018

 

Január 2018:

 • Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami  mesta a majetkom  mesta so zameraním na autodopravu, stav a využívanie automobilovej techniky a prídavných zariadení k tejto technike – v Technických službách, mestský podnik Banská Štiavnica.

Február 2018:

 • Následná finančná kontrola vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou pokladnice mesta za  druhý polrok  2017 – podklad pre vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2017, v zmysle ustanovenia § 18f, odst.1, písmena c), zákona SNR č. 369/1991 Zb. o Obecnom zriadení, v platnom znení.

Marec 2018:

 • Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica – bežný účet, uskutočnených v druhom polroku 2017 – podklad pre vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu za rok 2017 v zmysle vyššie cit. zákona.

Apríl 2018:

 • Príprava a vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica k záverečnému účtu mesta za rok 2017.

 Máj 2018 :

 • Kontrola plnenia jednotlivých položiek za 1. štvrťrok 2017 schváleného rozpočtu na rok 2017 v jednotlivých rozpočtových organizáciách Mesta Banská Štiavnica, výberový spôsobom.

Jún 2018:

 • Kontrola plnenia opatrení a ich účinnosti na základe výsledkov  kontrol vykonaných v 2. polroku 2017

Banská Štiavnica dňa 14.12. 2017

                                                                    Ing. Marián Láslo

                                                                 hlavný kontrolór mesta

 


Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 15404)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4218 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2311 hlasov)
  15 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2796 hlasov)
  18.2 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3056 hlasov)
  19.8 %
 • Neviem sa vyjadriť (3023 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Kino Akademik