Navigácia


Informácie

30. marec 2017, meniny má Vieroslava


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2017                                                      Banská Štiavnica 17.2.2017

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 ods. 1 a §-u 13 ods. 4a) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici na deň

 

22. februára ( streda ) 2017 o 13:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti historickej radnice č. d. 4.

 

pracovné materiály (28 MB) >>>

Program:


1.  Otvorenie

2.  Kontrola plnenia uznesení

3.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní

     dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

4.  Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017 o financovaní základných umeleckých

     škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská

     Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátnom uznanej

     cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby  

5.  Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených

     úsekoch miestnych komunikácií na území mesta

6.  Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých v roku 2016 v zmysle VZN č. 3/2013

     v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

7.  Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 3/2013 v znení dodatku

     č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

8.  Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016

9.  Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „Štefultov – Sitnianska,

     Banská Štiavnica“ – časť rozvojovej lokality 18.1.1 „A“

10. Informatívna správa o vypracovaní Urbanistickej štúdie obytná zóna v lokalite

      Principlac (F.P.B. 14.1.2. – južná časť – rozšírenie, ohraničená ulicami Roľnícka

      a Ovocná) Banská Štiavnica

11. Návrh na delegovanie člena do redakčnej rady Štiavnických novín

12. Správa k obnove činnosti komisie pre pamätihodnosti mesta

13. Majetkové veci mesta

     a) Prevod majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa – 14 boxov garáží,

         súp. č. 2250 (kupujúci Martina Štefániková)

     b) Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného

         nehnuteľného majetku mesta – „rodinný dom“ na Ulici J. K. Hella č. 7

14. Informatívna správa o realizácii Národného projektu Podpora vybraných

      sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

15. Rôzne

16. Interpelácie a dopyty

17. Záver


                                                                         Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                                primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

  • poslanci MsZ          
  • prednostka MsÚ
  • hlavný kontrolór
  • vedúci oddelení MsÚ
  • náčelník MsPo
  • riaditelia organizácií zriadených mestom
  • kronikárka mesta 
  • OOCR, riaditeľ
  • obyvatelia mesta

Priestor pre príspevky občanov je vyčlenený o 15:00 hod..


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Čierna skrinka