Navigácia


Informácie

20. február 2018, meniny má Lívia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2018                                                      Banská Štiavnica 16.02.2018

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 ods. 1 a §-u 13 ods. 4a) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici na deň

 

21. februára (streda) 2018 o 13:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti historickej radnice č. d. 4.

 

pracovné materiály (12 MB) >>>

Program:


1.   Otvorenie

2.   Kontrola plnenia uznesení

3.   Návrh dodatku č.1 k VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských

      škôl a školských zariadení zriadených na území mesta banská Štiavnica

      v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi

      alebo náboženskej spoločnosti  a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

4.   Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2017 podľa VZN č. 6/2017

      o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

5.   Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica

      č. 6/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

6.   Doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Štiavnica na roky

      2014 - 2020 o  sociálnu službu denný stacionár

7.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

8.   Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny Principlac a rozšírenie

      obytného územia o novú rozvojovú plochu

9.   Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

      a) Prevod pozemku parc. č. C KN 1493/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad

          hodný osobitného zreteľa (kupujúci P. Kondač, A. Godová)

      b) Zámena pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného

          zreteľa (Viera Necpálová s manželom)

      c) Zámer na prevod bytov na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov

      d) Zámer na priamy prenájom časti pozemku parc. č. C KN 6698/1

          (žiadateľ A. Zúbeková)

      e) Zámer na prevod časti pozemkov parc. č. C KN 3829/2 a 3829/18 v k. ú.

          Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci K. Voštiarová 

          s manželom)

      f) Zámer na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

         (Mgr. Slezáková s manž.)

      g) Zámer na priamy prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia

          v k. ú. Banská Štiavnica - lokalita Klinger,  pre SSE-Distribúcia a. s. Žilina

      h) Zriadenie vecného bremena v prospech BBSK

      i) Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve  o zriadení vecného bremena v prospech

         SSE-D, a. s., Žilina - Ulica pletiarska

      j) Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SSE-D, a. s., Žilina

         – Ulica kolpašská

      k) Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech

          SSE-D, a. s., Žilina, Klinger

10.  Informatívna správa o stavebných akciách realizovaných v investičnej činnosti 

       mesta  v roku 2017 a o plánovaných stavebných akciách financovaných

       z rozpočtu mesta Banská Štiavnica v roku 2018

11.  Informatívna správa Bratská ulica 14, 15, 16

12.  Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta

13.  Rôzne

       a) Ponuka na kúpu nehnuteľnosti na základe predkupného práva

       b) Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Banská Štiavnica

14.  Interpelácie a dopyty

15.  Záver


                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                          primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

  • poslanci MsZ          
  • prednostka MsÚ
  • hlavný kontrolór
  • vedúci oddelení MsÚ
  • náčelník MsPo
  • riaditelia organizácií zriadených mestom
  • kronikár mesta 
  • OOCR, riaditeľ
  • obyvatelia mesta

Priestor pre príspevky občanov je vyčlenený o 15:00 hod..


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Kino Akademik