Navigácia


Informácie

17. júl 2019, meniny má Bohuslav


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2019                                                      Banská Štiavnica 21. 6. 2019

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 ods. 1  zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, ktoré sa uskutoční dňa

 

26. júna (streda) 2019 o 10:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Radnice č. d. 4.

 

pracovné materialy (6,2 MB) >>>


Program:


1.   Otvorenie

2.   Kontrola plnenia uznesení

3.   Voľba návrhovej a mandátovej komisie

4.   Vzatie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca mestského

      zastupiteľstva Mgr. Jána Kružlica

5.   Zloženie sľubu novozvoleného poslanca mestského zastupiteľstva

      JUDr. Gejzu Volfa

6.   Návrh na zrušenie Mestskej rady

7.   Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2019

8.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Banská Štiavnica č.  /2019

      o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

     zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

9.   Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie

      plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018

10. Návrh plánu práce mestského zastupiteľstva Mesta Banská Štiavnica

      na II. polrok 2019

11. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2019

12. Majetkové veci mesta

     a) Priamy prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7

         – zmluvy na 20 a 25 rokov  

     b) Prevod pozemkov parc. č. E KN 2645/13 a 2645/49 v k. ú. Banská Štiavnica,

         ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Ing. J. Krnáč)

     c) Prevod časti pozemku parc. č. E KN 5428/2, parc. č. E KN 5427/2 v k. ú.

         Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

         (kupujúci Ing. Ľ. Polóny s manž.)

     d) Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže

     e) Správa o možnosti výstavby garáži na sídlisku Drieňová

     f) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 2824/1 v k. ú. Banská Štiavnica,

        ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci REC-TEAM, a. s. Bratislava)

13. Informatívna správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy

      Banská Štiavnica s.r.o.

14. Informatívna správy o konaní Valného zhromaždenia StVS, a. s. 

15. Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta  

16. Informácia o ukončení pracovného pomeru náčelníka MsPo a informácia

      o vypísaní výberového konania na náčelníka MsPo 

17. Rôzne

18. Interpelácie a dopyty

19. Záver 

 

                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                          primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

  • poslanci MsZ          
  • prednostka MsÚ
  • hlavný kontrolór
  • vedúci oddelení MsÚ
  • náčelník MsPo
  • riaditelia organizácií zriadených mestom
  • kronikár mesta 
  • OOCR, riaditeľ
  • obyvatelia mesta

Na podanie dopytu, príspevku občana je vyhradený čas o 15:00 hod.


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!