Navigácia


Informácie

22. január 2019, meniny má Zora


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2018                                                      Banská Štiavnica 29. 11. 2018

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 ods. 1  zzvolávam ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici na deň

 

5. decembra (streda) 2018 o 13:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti historickej radnice č. d. 4.

 

pracovné materialy (1,7 MB) >>>


Program:


1.   Otvorenie

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2018

4.   Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta

5.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva

6.   Vystúpenie novozvoleného primátora mesta

7.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

8.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie

9.   Návrh na uznesenie

10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia

     mestského zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení

     neskorších predpisov

11. Návrh na zriadenie mestskej rady a  voľba členov mestskej rady

12. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva

13. Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ

14. Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním

      štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním

      občianskych obradov

15. Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností

16. Určenie platu primátora mesta

17. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta

18. Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta

19. Diskusia

20. Záver

 

                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                          primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

 • poslanci MsZ
 • prednostka MsÚ
 • hlavný kontrolór
 • vedúci oddelení MsÚ
 • zástupcovia politických strán a hnutí v meste
 • náčelník mestskej polície
 • riaditelia organizácií zriadených mestom
 • Mgr. Oľga Rákayová, predsedkyňa mestskej volebnej komisie
 • Mgr. Peter Chytil, kronikár mesta
 • OOCR
 • riaditelia inštitúcií a organizácií pôsobiacich v meste Banská Štiavnica
 • obyvatelia mesta

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Čierna skrinka