Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2017                                                      Banská Štiavnica 26.5.2017

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 ods. 1 a §-u 13 ods. 4a) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici na deň

 

31.mája ( streda ) 2017 o 13:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti historickej radnice č. d. 4.

 

pracovné materiály (28 MB) >>>

Program:


1.  Otvorenie

2.  Kontrola plnenia uznesení

3.  Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených

     mestom Banská Štiavnica za rok 2016

4.  Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácií

     majetku v roku 2016

5.  Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica  za rok 2016

6.  Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2017

7.  Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017, ÚPN mesta Banská Štiavnica,

     Zmeny a doplnky č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných

     častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

8.  Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017, ÚPN mesta Banská Štiavnica,

     Zmeny a doplnky č. 7, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných

     častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

9.  Správa o začatí obstarávania - Zmeny a doplnky č. 8  územnoplánovacej

     dokumentácie mesta Banská Štiavnica

10. Návrh plánu práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2017

11. Majetkové veci mesta:

a) Schválenie poradia návrhov v V. opakovanej obchodnej verejnej súťaži na predaj

    nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – garáže na Špitálskej ulici č. 6  

    v Banskej Štiavnici, s príslušenstvom

b) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 5235/2 a prenájom pozemku parc.

    č. C KN 5234/8 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

   (kupujúci Pavol Čakloš)

c) Žiadosť o zníženie kúpnej ceny (kupujúci Tomáš Brisuda)

d) Zámer na prevod pozemkov parc. č. C KN 6993/3 a 6993/4 v k. ú. Banská

    Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Jozef Buzalka)

e) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 2285/74 v k. ú. Banská Štiavnica,

    ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Juraj Necpál s manželkou)

f)  Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 4564/44, 4564/45, 4564/91 a 4564/92

    a prenájom časti pozemku parc. č. C KN 5571/1, ako prípad hodný osobitného

    zreteľa (kupujúci TIDLY SLOVAKIA, a. s.) 

g) Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve

    uloženia inžinierskych sietí do pozemkov vo vlastníctve  Mesta Banská Štiavnica 

    (žiadateľ TIDLY SLOVAKIA, a. s. )

h) Návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia

    plynárenských zariadení do pozemku vo vlastníctve  Mesta Banská Štiavnica

    (budúci oprávnený SPP – distribúcia, a.s.)

i)  Návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia stavby

    preložka VN vedenia a trafostanice do pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská

    Štiavnica (budúci oprávnený SSE – D, a.s.)

12. Projekt „Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky“ v meste Banská Štiavnica

13. Správa o stave dohôd medzi mestom Banská Štiavnica a partnerskými mestami

    a návrh na uzatvorenie Dohody o spolupráci medzi partnerskými mestami

    Tatabánya a Suzdaľ

14. Informatívna správa – zmena organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej

    Štiavnici

15. Rôzne

16. Interpelácie a dopyty

17. Záver


                                                                         Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                                primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

 • poslanci MsZ          
 • prednostka MsÚ
 • hlavný kontrolór
 • vedúci oddelení MsÚ
 • náčelník MsPo
 • riaditelia organizácií zriadených mestom
 • kronikárka mesta 
 • OOCR, riaditeľ
 • obyvatelia mesta

Priestor pre príspevky občanov je vyčlenený o 15:00 hod..


Najbližšie podujatia

Deň otvorených dverí v ZUŠ

KINO: Tanečnica

Malý beh Trate mládeže 2017

Cestný beh Trate mládeže

Silné reči v SPOJAR kafe&klub

>>> ďalšie podujatia


Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 12226)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (3344 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (1793 hlasov)
  14.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2185 hlasov)
  17.9 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (2455 hlasov)
  20.1 %
 • Neviem sa vyjadriť (2449 hlasov)
  20 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

800. výročie prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici
Čierna skrinka