Navigácia


Informácie

24. november 2017, meniny má Emília


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2017                                                      Banská Štiavnica 24.11.2017

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 ods. 1 a §-u 13 ods. 4a) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici na deň

 

29. november (streda) 2017 o 13:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti historickej radnice č. d. 4.

 

pracovné materiály (7,5 MB) >>>

Program:


1.   Otvorenie

2.   Kontrola plnenia uznesení

3.   Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o ochrane ovzdušia a o poplatkoch

      za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

4.   Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch

      miestnych komunikácií a verejných priestorov

5.   Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu

      nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je

      Mesto Banská Štiavnica

6.   Návrh Dodatku č. 1 k  Štatútu Štiavnických novín

7.   Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 8 ÚPD – rozšírenie predmetu

8.   Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

      a) Prevod pozemku parc. č. C KN 5951 v k. ú. Banská Štiavnica, zastavaného stavbou

          kostola, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Rímsko-katolícka cirkev,

          Farnosť Banská Belá

      b) Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Slovnaft, a. s.

      c) Priamy prevod pozemku p. č. C KN 113 v k. ú. Banská Štiavnica – schválenie

          výsledkov OVS

      d) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1493/2 v k. ú. Banská Štiavnica,

          ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci P. Kondač, A. Godová)

      e) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1493/3 v k. ú. Banská Štiavnica,

          ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci M. Luptáková)

      f) Zámer na zámenu pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa (T. Ciglan)

      g) Zámer na zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný

          osobitného zreteľa (Viera Necpálová s manželom

      h) Zámer na odpredaj nehnuteľností - Zigmund šachta budova + pozemky

9.   Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy

      Banská Štiavnica, spol. s r. o.

10.  Informatívna správa o žiadosti mesta Ustrzyki Dolne (PL) o partnerstvo

11.  Rôzne

12.  Interpelácie a dopyty

13.  Záver


                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                          primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

  • poslanci MsZ          
  • prednostka MsÚ
  • hlavný kontrolór
  • vedúci oddelení MsÚ
  • náčelník MsPo
  • riaditelia organizácií zriadených mestom
  • kronikár mesta 
  • OOCR, riaditeľ
  • obyvatelia mesta

Priestor pre príspevky občanov je vyčlenený o 15:00 hod..


Najbližšie podujatia

Večer pre ženy

Libressový hudobný večer s OKSYI

Silné Reči v Banskej Štiavnici

Bill Faster

Svätoantonská Heligónka

Fiesta de LATINO CUBANO

Mini kurz líčenia

Meditácie v TULSI

>>> ďalšie podujatia


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Kino Akademik