Navigácia


Informácie

28. júl 2017, meniny má Krištof


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2017                                                      Banská Štiavnica 22.06.2017

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 ods. 1 a §-u 13 ods. 4a) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici na deň

 

28. júna ( streda ) 2017 o 13:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti historickej radnice č. d. 4.

 

pracovné materiály (22 MB) >>>

Program:


1.   Otvorenie

2.   Kontrola plnenia uznesení

3.   Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách

4.   Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica

      č. 3/2013 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 o poskytovaní dotácií z rozpočtu

      Mesta Banská Štiavnica

5.   Výročná správa  ku konsolidovanej účtovnej závierke  za rok 2016

6.   Návrh na zvýšenie výdavkov na údržbu objektu Rubigall  

7.   Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2017

      a správa o plnení uznesenia MsZ č. 41/2017 časť B

8.   Majetkové veci mesta

      a) Prevod pozemku parc. č. C KN 5283/94 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad

      hodný osobitného zreteľa (kupujúci M. Mizera s manželkou)

      b) Prevod pozemku parc. č. C KN 5724/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad

      hodný osobitného zreteľa (kupujúci M. Tokárová, M. Szegéň)

      c) Prevod pozemkov parc. č. C KN 6993/3 a 6993/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako

      prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Jozef Buzalka s manž.) 

      d) Prevod pozemkov parc. č. C KN 5982/7 a C KN 6286/9 v k. ú. Banská Štiavnica,

      ako prípad hodný osobitného zreteľa (Ing. M. Kmeťová)

      e) Priamy prevod pozemkov pod stavbou trafostanice na Ulici Hájik v Banskej

      Štiavnici pre SSE - Distribúcia a. s. Žilina    

      f) Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj – Dom smútku

      na Štefultove

      g) Zámer na priamy odpredaj majetku – rodinný dom, súp. č. 1266

      s príslušenstvom, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Peter Niederland)

      h) Zámer na priamy prenájom pozemkov p. č. C KN 778 a C KN 5682/10 v k. ú.

      Banská Štiavnica, Ul. Štefana Moyzesa (žiadateľ M. Potančok s manželkou)

      i) Zámer na priamy prevod pozemku pod stavbou trafostanice v k. ú. Banky

      - lokalita Vindišlajtňa,  pre SSE - Distribúcia a. s. Žilina

      j) Zámer na priamy prevod pozemku p. č. C KN 1520/3 v k. ú. Banská Štiavnica

      – ponukovým konaním (lokalita Horná huta)

      k) Zámer  na  prevod bytov na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 15 rokov

      l) Opakovaný prenájom pozemkov pre Strednú odbornú školu lesnícku v Banskej

      Štiavnici

9.   Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti  Bytová správa

      s. r. o. Banská Štiavnica 

10. Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti  Mestské lesy

      Banská Štiavnica, spol. s r.o.

11. Informatívna správa z Valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej

      spoločnosti, a. s. Banská Bystrica

12. Rôzne

13. Interpelácie a dopyty

14. Záver


                                                                         Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                                primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

 • poslanci MsZ          
 • prednostka MsÚ
 • hlavný kontrolór
 • vedúci oddelení MsÚ
 • náčelník MsPo
 • riaditelia organizácií zriadených mestom
 • kronikár mesta 
 • OOCR, riaditeľ
 • obyvatelia mesta

Priestor pre príspevky občanov je vyčlenený o 15:00 hod..


Najbližšie podujatia

>>> ďalšie podujatia


Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 12678)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (3447 hlasov)
  27.2 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (1881 hlasov)
  14.8 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2279 hlasov)
  18 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (2538 hlasov)
  20 %
 • Neviem sa vyjadriť (2533 hlasov)
  20 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Aktuálne výstavy