Navigácia


Informácie

20. september 2020, meniny má Ľuboslav(a)


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2020                                                      Banská Štiavnica 21. 8. 2020

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a),  zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, ktoré sa uskutoční dňa

 

26. augusta (streda) 2020 o 09:00 hod.


Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Radnice, prízemie, č. dverí 4.

 

pracovné materialy (23 MB) >>>


Program:

1.    Otvorenie
2.    Kontrola plnenia uznesení
3.    Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2020
4.    Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2020
5.    Návrh na uzatvorenie zmluvy o úvere
6.    Spolufinancovanie atletického štadióna
7.    Správa o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2019
8.    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2020
9.    Návrh Dodatku č. 5 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti  
10.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica číslo 1/2012 o pohrebníctve  
11.  Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o zavedení komplementárnej (doplnkovej) meny v

       obehu spoločne s národnou menou na území mesta Banská Štiavnica  
12.  Zhodnotenie odpadového hospodárstva mesta Banská Štiavnica za r. 2019 a potrebné

       opatrenia pre zlepšenie
13.  Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta

       Banská Štiavnica
14.  Návrh na poverenie vykonania obradu
15.  Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
a)    Zámer na prevod časti pozemku v k. ú. Banská Štiavnica, (kupujúci Roman Maruniak

       s manželkou Zuzanou Maruniakovou)
b)    Zámena pozemku časť parc. č. E KN 6869/9 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný

       osobitného zreteľa (Pavol Ferko s manželkou)
c)    Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1407/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa

       (kupujúci B. H. Possega s manž.)
d)    Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 7051/1, ako prípad hodný osobitného zreteľa

      (kupujúci R. Tóth)
e)    Prenájom časti pozemku parc. č. C KN 3649/7 (OZ - Nová šachta Banská Štiavnica)
f)     Námietka voči stanovenej cene dohodou (kupujúci Vl. Halaj)
g)    Odvolanie voči stanovenej cene dohodou (kupujúci  M. Bosáková)
h)    Odvolanie voči stanovenej cene dohodou (kupujúca V. Šteffeková)
i)     Žiadosť o zníženie ceny za odpredaj pozemku (kupujúci Ing. P. Čider)
j)     Výhrady ku stanovenej kúpnej cena a návrh ceny dohodou (kupujúci JUDr. M. Truban)
k)    Usporiadanie vlastníctva majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa (Ján Krátky)
l)     Prenájom časti pozemku parc. č. C KN 5528/10 (Ján Pinter)
m)  Vyhodnotenie výsledkov 2. opakovaného ponukového konania na priamy prenájom

      pozemkov v lokalite Pálkovský majer
n)   Vyhodnotenie výsledkov opakovaného ponukového konania na priamy prenájom

      pozemkov v lokalite záhradky Vajanského ulica
o)   Vyhodnotenie výsledkov ponukového konania na priamy prenájom pozemkov pre

      poľnohospodárske účely (Gasphar, s.r.o.)
p)   Zmena uznesenia č. 43/2020 zo dňa 29. 4. 2020 (kupujúci Mgr. R. Hudáková s manž.)
q)   Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. C KN 4690/3, 4691/2 v k. ú. Banská

      Štiavnica, Aleksandr Kuranov s manželkou Iren Kuranovou)  
r)    Zámer  na  priamy prenájom pozemku C KN 4970/2 ponukovým konaním                  
16.  Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2020
17.  Informatívna správa z valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská

       Štiavnica, s. r. o.
18.  Interpelácie a dopyty
19.  Záver


                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                          primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

  • poslanci MsZ          
  • prednostka MsÚ
  • hlavný kontrolór
  • vedúci oddelení MsÚ
  • náčelník MsPo
  • riaditelia organizácií zriadených mestom
  • kronikár mesta 
  • OOCR, riaditeľ
  • obyvatelia mesta

 


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste