Navigácia


Informácie

22. september 2019, meniny má Móric


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2019                                                      Banská Štiavnica 22. 8. 2019

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 ods. 1  zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, ktoré sa uskutoční dňa

 

26. augusta (pondelok) 2019 o 10:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Radnice č. d. 4.

 

pracovné materialy (16 MB) >>>


Program:


1.   Otvorenie

2.   Kontrola plnenia uznesení

3.   Návrh rokovacieho poriadku MsZ

4.   Návrh Dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku komisií MsZ

5.   Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretie manželstva a používaním

      štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva

6.   Návrh na voľbu predsedu komisie školstva práce s deťmi a mládežou

7.   Návrh na voľbu zástupcu do orgánu spoločnosti Bytová správa, s.r.o.

8.   Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy MŠ Bratská

9.   Zmena v zložení komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

      verejných funkcionárov v zmysle zákona NR SR č. 357/2004 Z. z., v znení

      neskorších zmien a doplnkov

10.  Správa o plnení povinností verejných funkcionárov

11.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 – Štatút mesta

12.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách

13.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1 /2019  o financovaní škôl

14.  Návrhu VZN Mesta Banská Štiavnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO

       na území mesta Banská Štiavnica

15.  Program odpadového hospodárstva mesta Banská Štiavnica s ust. zákona

       č. 79/2015 Z. z.

16.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2019

17.  Plnenie rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových

       organizácií k 30. 6. 2019

18.  Rozbor hospodárenia TS m.p. za I. polrok 2019

19.  Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018

20.  Návrh na rozpočtové opatrenia

21.  Návrh na schválenie úveru – verejné osvetlenie

22.  Majetkové veci mesta


a) Zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa (Oľga Adamcová)

b) Prevod pozemku parc. č. CKN 5335/20 v k. ú. Banská Štiavnica (Pavol Buzák)

c) Priamy prevod pozemku parc. č. CKN 4955/5, schválenie výsledkov

    ponukového konania

d) Prevod časti pozemku parc. č. CKN 5571/1 v k. ú. Banská Štiavnica

    (Ing. Daniel Škreňo)

e) Prevod časti pozemku parc. č. E KN 1-5058/5 v k. ú. Štiavnické Bane

    (Drahomír Turánek)

f) Prevod časti pozemku parc. č. C KN 2825 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad

    hodný osobitného zreteľa (kupujúci V. Poprac s manž.)

g) Prevod  pozemku parc. č. C KN 3904 v k. ú Banská Štiavnica, (kupujúci A. Slaná)

h) Zámer na prevod pozemku parc. č. 7472 a 7473 v k. ú. Banská Štiavnica,

    ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Ing. J. Čamaj)

i) Zámer  na zámenu majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa ( Ján Krátky)

j) Zámer na prevod časti pozemkov parc. č. E KN 1793/1, 1794/2 a 6818 v k. ú.

   Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenou s Billa

   Reality Slovensko spol. s r.o.

k) Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. 5528/11 v k. ú. Banská Štiavnica,

    ako prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca J. Tereňová)

l) Zámer na prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa parc. č.

   C KN 1541/2, v k. ú. Banská Štiavnica (kupujúci M. Stanková)

m) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 4340/4 v k. ú. Banská Hodruša,

    ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Ing. P. Čider) 

n) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 6471/1 v k. ú. Banská Štiavnica,

    ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci TIDLY SLOVAKIA, a. s. )

o) Zámer na prevod bytu na Námestí sv. Trojice č. 7


23.  Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009

      Štatút mesta Banská Štiavnica

24.  Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2019

25.  Informatívna správa z valného zhromaždenia spoločnosti Bytová správa, s. r. o.

26.  Správa o služobnej ceste primátorky mesta 

27.  Poverenie na konanie v právnej veci 

28.  Delegovanie zástupcov samosprávy do redakčnej rady VIO TV  

29.  Rôzne

30.  Interpelácie a dopyty

31.  Záver 

 

                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                          primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

  • poslanci MsZ          
  • prednostka MsÚ
  • hlavný kontrolór
  • vedúci oddelení MsÚ
  • náčelník MsPo
  • riaditelia organizácií zriadených mestom
  • kronikár mesta 
  • OOCR, riaditeľ
  • obyvatelia mesta

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Mestská kultúra na facebooku