Navigácia


Informácie

30. jún 2022, meniny má Melánia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2022                                                      Banská Štiavnica 17. 6. 2022

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a),  zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici na deň

 

22. 6. 2022 (streda) o 09:00 hod.


Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti historickej radnice.

 

pracovné materialy >>>

Program:


1.    Otvorenie

2.    Kontrola plnenia uznesení
3.    Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku

        v roku 2021
4.    Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených mestom

       Banská Štiavnica za roku 2021
5.    Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2022
6.    Návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok
7.    Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky
8.    Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za rok 2021
9.    Návrh nového cenníka mechanizmov TS, m. p.
10.    Návrh plánu práce MsZ na II. polrok 2022
11.    Návrh plánu práce kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022
12.    Určenie počtu poslancov MsZ mesta Banská Štiavnica a volebných obvodov v meste

         Banská Štiavnica na volebné obdobie 2022 – 2026
13.    Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora pre volebné obdobie 2022– 2026
14.    Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
    a)    Zámer na prevod pozemku v k. ú. Štiavnické Bane, Horná Roveň
    b)   Zámer  na prevod časti pozemku v k. ú. Banská Štiavnica,

          Ul. A. T. Sytnianskeho            
    c)   Prevod pozemku v k. ú Banská Štiavnica, Ul. Obrancov mieru   
    d)   Zámer na odpredaj pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, lokalita Horná Resla
    e)   Zámer na prevod pozemku v k. ú. Banská Štiavnica, kupujúci TIDLY SLOVAKIA, a. s.
    f)    Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech

          SSD, a. s., Žilina – Lintich 
    g)   Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s. Žilina

          – Ul. Novomeského, Okrúhla
    h)    Prevod pozemkov pod stavbou trafostanice na Ulici Novomestského
    i)    Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s., Žilina

          – Pletiarska ul.
    j)    Zrušenie uznesenia a vyhlásenie opakovaného ponukového konania na priamy

          prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Pálkovský majer“
    k)   Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve

          uloženia inžinierskych sietí do pozemkov vo vlastníctve  Mesta Banská Štiavnica,

          žiadateľ TIDLY SLOVAKIA, a. s.
    l)    Zámer na odpredaj pozemkov, Ul. P. O. Hviezdoslava
    m)  Zámer na zámenu majetku BBSK
    n)   Prevod pozemkov _ Ul. Antolská
    o)   Prevod pozemkov na Ul. Akademická - Ul. Hollého
    p)   Prevod pozemku J. I. Bajzu
    q)   Prevod pozemku - kupujúci Mesto Banská Štiavnica
    r)    II. opaková OVS ul. Poľnohospodárska
    s)    Prevod pozemku pod stavbou A. Kmeťa 22
    t)    Zámer na prevod pozemku Ul. Pod Paradajzom

15.   Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spojeného so zasadnutím

       Dozornej rady spoločnosti Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica

16.   Rôzne
17.   Interpelácie a dopyty poslancov
18.   Záver


                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                          primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

  • poslanci MsZ          
  • prednostka MsÚ
  • hlavný kontrolór
  • vedúci oddelení MsÚ
  • náčelník MsPo
  • riaditelia organizácií zriadených mestom
  • kronikár mesta
  • OOCR
  • obyvatelia mesta za podmienky dodržania platných epidemiologických opatrení 

1.     Kontrola plnenia uznesení

2.     Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny, Ul. Ilijská, BŠ                   

3.     Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny, Ul. Partizánska, BŠ     

4.     Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny, Ul. Obrancov mieru, BŠ    

5.     Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2022    

6.     Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica    č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica v znení Dodatku č. 1       

7.     Správa o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2021

8.     Návrh na zápis do Kroniky mesta za rok 2021

9.     Návrh na poverenie vykonania obradu

10.  Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a)     Prevod pozemku pod stavbou, Radničné námestie 

b)     Prevod pozemku, Ul. J. Fándlyho  

c)     Kúpa pozemku na Ul. Tabaková

d)     Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom prechodu

            a prejazdu Ul. Kolpašská

e)     Návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov, lokalita Pod Trojickým vrchom v Banskej Štiavnici

f)      Návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov na Mládežníckej ulici v Banskej Štiavnici

g)     Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov na Ul. Obrancov mieru v Banskej Štiavnici

h)     Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na Poľnohospodárskej ulici v BŠ

i)      Vyhodnotenie výsledkov ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky Pálkovský majer  

j)      Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSE-D, a. s. Žilina – Ulica Horná Huta, Brezová

k)     Zámena pozemku, Ul. Poľovnícka a Energetikov 

l)      Zámer na zámenu pozemkov, Ul. Srnčia

m)   Zámer na prevod časti pozemku, Požiarnická ulica  

n)     Zámer na prevod časti pozemku, Ul. Ľ. Štúra

o)     Zámer na prevod časti pozemku, Ul. Partizánska

p)     Prenájom časti pozemku, Ul. Laskomerského

q)     Zámena pozemkov, Ul. Drieňová a Mládežnícka

r)      Zámer na prevod pozemku, lokalita Horná Huta

s)      Zámena pozemkov, Ul. J. M. Hurbana  

11.  Informatívna správa - Memorandum o spolupráci na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska

12.  Informatívna správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta

13.  Informatívna správa o činnosti spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, 

      spol. s r. o. za rok 2021

14.   Rôzne

15.  Interpelácie a dopyty poslancov

16.  Záver


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Čierna skrinka