Navigácia


Informácie

20. máj 2019, meniny má Bernard


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2019                                                      Banská Štiavnica 15. 03. 2019

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 ods. 1  zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, ktoré sa uskutoční dňa

 

21. marca (štvrtok) 2019 o 10:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Radnice č. d. 4.

 

>>> pracovné materialy (14 MB) <<<


Program:

1.   Otvorenie

2.   Kontrola plnenia uznesení

3.   Návrh VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Banská

      Štiavnica
4.   Návrh na zmenu programového rozpočtu – Podprogram 6.2 Zber a triedenie 

      separovaného odpadu
5.   Návrh rozpočtu podnikateľskej činnosti Mesta Banská Štiavnica pre roky 2019,

      2020 a 2021
6.   Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica

      č. 2/2018
7.   Návrh na povolené prekročenie výdavkov  
8.   Zhodnotenie odpadového hospodárstva mesta Banská Štiavnica za r. 2018 a

      potrebné zmeny na rok 2019
9.   Návrh na zápis do kroniky mesta za rok 2017

10. Majetkové veci mesta

      a) Prevod bytov na Nám. sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 rokov

      b) Prenájom pozemku k. ú. Banky (žiadateľ Ivan Macko s manželkou)
      c) Prevod pozemku parc. č. CKN 1546/1, 1547/3, 1547/4 v k. ú. Banská Štiavnica

         (kupujúci Ladislav Bernáth, Denisa Bernáthová)
      d) Prevod pozemku parc. č. CKN 1549/1, 1548/4, 1548/5 v k. ú. Banská

          Štiavnica, (kupujúca Martina Luptáková)
      e) Prevod časti pozemku parc. č. CKN 5571/10 a 5571/11, (kupujúca

          MUDr. Slávka Urbančeková s manželom  
      f) Prevod pozemku parc. č. 1815/4 v k. ú. Banská Štiavnica, (kupujúci

          Ing. Slavomír Palovič s manželkou)
      g) Prevod pozemku parc. č. C KN 1243/4 v k. ú. Banská Štiavnica (kupujúci

          J. Blaško s manželkou)
      h) Návrh na zriadenie vecného bremena uloženia podzemného el. vedenia,

          v prospech Stredoslovenská distribučná, a. s.  
      i) Návrh na naloženie s pozemkom parc. č. CKN 2037 v k. ú. Banská Štiavnica,

         Malé trhovisko
      j) Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. CKN 6902/1 (žiadateľ Jozef Kotora)
      k) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 5322/1 v k. ú. Banská Štiavnica,

         (kupujúca Iveta Ciglanová)
      l) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 5571/1 v k. ú. Banská Štiavnica,

         (kupujúci Ing. Daniel Škreňo)
      m) Zámer na prevod časti pozemku parc. č.  EKN 5428/2 a 5427/2 v k. ú. Banská

         Štiavnica, (kupujúci Ing. Ľubomír Polóny s manž.)
      n) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 2825 v k. ú. Banská Štiavnica,

          (kupujúci Vladimír Poprac s manželkou)
      o) Zámer na prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia v k. ú.

         Štiavnické Bane, pre SSD, a. s. Žilina
      p) Zámer na zámenu pozemkov (MUDr. Eva Luptáková, Mgr. Jana Pavlišová)
      q) Zámer na zámenu pozemkov (RNDr. Mária Vydrová)  
11.  Informatívna správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2018 podľa

      VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
12.  Informatívna správa o príprave stavebných akcií financovaných z rozpočtu mesta

      Banská Štiavnica na rok 2019
13.  Informatívna správa o zapojení sa do medzinárodného projektu ECHOES –

      Európske kultúrne dedičstvo

14.  Rôzne

15.  Interpelácie a dopyty

16.  Záver 

 

                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                          primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

  • poslanci MsZ          
  • prednostka MsÚ
  • hlavný kontrolór
  • vedúci oddelení MsÚ
  • náčelník MsPo
  • riaditelia organizácií zriadených mestom
  • kronikár mesta 
  • OOCR, riaditeľ
  • obyvatelia mesta

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Aktuálne výstavy