Navigácia


Informácie

25. apríl 2018, meniny má Marek


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2018                                                      Banská Štiavnica 20.04.2018

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 ods. 1 a §-u 13 ods. 4a) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici na deň

 

25. apríla (streda) 2018 o 13:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti historickej radnice č. d. 4.

 

pracovné materiály (23 MB) >>>

Program:


1.   Otvorenie

2.   Kontrola plnenia uznesení

3.   Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie: a/ obytnej zóny  Principlac

      (funkčno priestorový blok F.P.B.  14.1.2/1 – východná  časť), Banská Štiavnica,

      b/ rozšírenie obytného územia o novú rozvojovú plochu, Martin Blahút,

      Banská Štiavnica

4.   Návrh Urbanistickej štúdie – obytnej zóny v lokalite Principlac (F.P.B. 14.1.1),

      Šurka Marián, Banská Štiavnica

5.   Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie - obytnej zóny Sitnianska – Štefultov

      (F.P.B. 18.2.1 – časť A- pokračovanie Ul. Š. Moyzesa)“, Roman Sasko, Bratislava

6.   Správa o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2017

7.   Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

      a) Priamy prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy

          na 20 a 25 rokov  

      b) Návrh na naloženie s majetkom mesta – dvojizbový byt s príslušenstvom

          na Ulici  Povrazník č. 17 v Banskej Štiavnici

      c) Zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

          (Mgr. Slezáková s manž.)

      d) Zámena pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa ( T. Ciglan)

      e) Priamy prenájom časti pozemku parc. č. C KN 6698/1 (žiadateľ A. Zúbeková)

      f)  Prevod časti pozemkov parc. č. C KN 3829/2 a 3829/18 v k. ú.

          Banská Štiavnica,

          ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci K. Voštiarová s manželom)

      g) Návrh na zrušenie zámeru na zámenu pozemkov (Ing. P. Zorvan, PhD. a spol.)

      h) Prevod pozemku parc. č. C KN 1493/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad

          hodný osobitného zreteľa (kupujúci M. Luptáková) 

      i)  Prevod spoluvlastníckeho podielu 2/8 z pozemku E KN parc. č. 123 v k. ú.

          Kremnica, pod miestnou komunikáciou (kupujúci Mesto Kremnica)

      j)  Zámer na priamy prenájom časti pozemkov k. ú. Banská Štiavnica, lokalita

          Maximilián šachta (žiadateľ Ľubomír Hrubša)

      k) Zámer na prenájom časti pozemkov k. ú. Banská Štiavnica lokalita záhradky

          Pálkovský majer 

      l)  Zámer na prevod časti pozemkov parc. č. E KN 6417 a E KN 4751/3 v k. ú.

          Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci K. Višňovská)

      m) Návrh na naloženie s majetkom mesta – Budova súp. č. 1653, postavená

          na pozemku par. č. C KN 2180/14 s príslušenstvom na Ul. Na Zigmund  šachtu

          v Banskej Štiavnici

      n) Kúpa technickej infraštruktúry na Ul. Budovateľská

      o) Zámer na prevod priľahlých pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad

          hodný osobitného zreteľa (kupujúci Mgr. Lucia Potančoková s manželom)

      p) Zámer na priamy prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia

          v k. ú. Banská Štiavnica - lokalita Ulica Drieňová,  pre SSE-Distribúcia a. s. Žilina

      q) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 339 v k. ú. Banská Štiavnica

          Hodruša, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Mgr. T. Zrebený)

      r) Zámer na zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný

         osobitného zreteľa (Ing. arch. R. Murgaš a JUDr. B. Špireková)

      s) Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. CKN 2824/1 v prospech

          vlastníkov priľahlých objektov

8.   Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Kollára a ZŠ J. Horáka 

9.   Rôzne

10. Interpelácie a dopyty

11. Záver


                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                          primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

  • poslanci MsZ          
  • prednostka MsÚ
  • hlavný kontrolór
  • vedúci oddelení MsÚ
  • náčelník MsPo
  • riaditelia organizácií zriadených mestom
  • kronikár mesta 
  • OOCR, riaditeľ
  • obyvatelia mesta

Priestor pre príspevky občanov je vyčlenený o 15:00 hod..


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Aktuálne výstavy