Navigácia


Informácie

24. február 2020, meniny má Metej


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2020                                                      Banská Štiavnica 14. 2. 2020

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a),  zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, ktoré sa uskutoční dňa

 

19. februára (streda) 2020 o 10:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Radnice č. d. 4.

 

pracovné materialy (16 MB) >>>


Program:

1.   Otvorenie

2.   Kontrola plnenia uznesení

3.   Zmluva o poskytnutí služieb za úhradu vo verejnom záujme pre VIO TV

      Banská Štiavnica

4.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019

5.   Návrh na vyradenie majetku

6.   Návrh na zvýšenie výdavkov 

7.   Zmluva o realizácii národného športového projektu – atletický štadión

      v Banskej Štiavnici

8.   Správa o požiadavkách súkromných investorov na Zmeny a doplnky č. 9

      územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica

9.   Majetkové veci mesta Banská Štiavnica


a) Prevod pozemku parc. č. C KN 5869/2 v k. ú. Banská Štiavnica,

    (kupujúci M. Fáber)

b) Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod stavebných pozemkov

    na Moyzesovej ulici

c) Zámer na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa (Ján Lupták)

d) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 3452/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako

    prípad hodný osobitného zreteľa (Dolná ružová)

e) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6491/1 v k. ú. Banská Štiavnica,

    ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci D. Tulipán)

f) Zámer na prevod pozemku C KN 5629/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad

    hodný osobitného zreteľa (kupujúci Roman Verešík)

g) Zámer na určenie vybraných pozemkov pre verejnoprospešný účel

h) Zámer  na  priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky Ulica S. H. Vajanského

i) Dohoda o vysporiadaní pozemku na Katovej ulici (medzi: Mesto Banská Štiavnica,

   Mgr. Miroslav Helbich, PhD.

j) Vyhodnotenie výsledkov ponukového konania na priamy prenájom pozemkov

   v lokalite záhradky „Pálkovský majer“ 

k) Zámer  na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa (rod. Haringová)

l) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 5/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako

   prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci M. Bosáková)

m) Zámer na prevod  časti pozemku parc. č. C KN 5264/3 v k. ú Banská Štiavnica,

   ako prípad hodný  osobitného zreteľa (kupujúca V. Ďuricová)

n) Vyhodnotenie výsledkov OVS a návrh zámeru na prevod pozemkov ako prípad

    hodný osobitného zreteľa - Štefultov (Mangult, Zajvaldová)

o) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. EKN 4221/7 v k. ú. Banská Hodruša,

   ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci V. Halaj)

p) Prevod majetku – byty na Ul. MUDr. Jána Straku č. 9

q) Zmena uznesenia č. 182/2019


10.  Informatívna správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2019 podľa

       VZN č. 2/2018 o poskytovaní 11.  dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

12.  Informatívna správa o plánovaných stavebných akciách financovaných

       z rozpočtu  mesta Banská Štiavnica a dotačných prostriedkov v roku 2020

13.  Rôzne

14.  Interpelácie a dopyty

15.  Záver

                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                          primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

  • poslanci MsZ          
  • prednostka MsÚ
  • hlavný kontrolór
  • vedúci oddelení MsÚ
  • náčelník MsPo
  • riaditelia organizácií zriadených mestom
  • kronikár mesta 
  • OOCR, riaditeľ
  • obyvatelia mesta

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Aktuálne výstavy