Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2018                                                      Banská Štiavnica 21.06.2018

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 ods. 1 a §-u 13 ods. 4a) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici na deň

 

27. júna (streda) 2018 o 13:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti historickej radnice č. d. 4.

 

pracovné materiály (20 MB) >>>

Program:


1.   Otvorenie
2.   Kontrola plnenia uznesení
3.   Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2018 ÚPN mesta Banská Štiavnica,

      Zmeny a doplnky č. 8
4.   Návrh „Urbanistickej štúdie – obytnej zóny v lokalite Štefultov – Sitnianska“

      (časť rozvojovej lokality F.P.B. 18.1.1-A), Banská Štiavnica
5.   Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii

      majetku v roku 2017
6.   Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených

      mestom Banská Štiavnica za rok 2017
7.   Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za rok 2017
8.   Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly v príspevkovej organizácii

      TS, m. p.
9.   Zmena rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 1 na rok 2018
10.  Zásady odmeňovania primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra,

      poslancov, predsedov a členov komisií mesta Banská Štiavnica
11.  Určenie počtu poslancov MsZ mesta Banská Štiavnica a volebných obvodov

       v meste Banská Štiavnica na volebné obdobie 2018 – 2022
12.  Komunitný plán sociálnych služieb
13.  Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
14.  Plán práce MsZ na II. polrok 2018
15.  Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
      a) Prevod priľahlých pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný

      osobitného zreteľa (kupujúci Mgr. Lucia Potančoková s manželom)
      b) Priamy prenájom časti pozemkov k. ú. Banská Štiavnica, lokalita Maximilián

      šachta (žiadateľ Ľubomír Hrubša)
      c) Zámer na kúpu pozemkov pod požiarnou zbrojnicou v Banskej Štiavnici, ako

      prípad hodný osobitného zreteľa
      d) Kúpa pozemkov Ulica dolná (predávajúci J. Tesák, Ľ. Obertíková, P. Klein)
      e) Kúpa pozemkov Ulica dolná (predávajúci E. Pepichová, M. Murančan)
      f) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 3920/2 ako prípad hodný osobitného

      zreteľa (žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Štiavnica)

      g) Prevod pozemku parc. č. EKN 1790/2 v k. ú. Banská Štiavnica do vlastníctva

      Mesta Banská Štiavnica darovaním
      h) Schválenie poradia návrhov v OVS – 2. izb. byt s prísl., Ul. Povrazník č. 17

      i) Schválenie poradia návrhov v OVS – budova s. č. 1653 s prísl., na Ul. na

      Zigmund šachtu
      j) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 2180/44, ako prípad hodný

      osobitného zreteľa (kupujúci R. Rückschloss)
      k) Zámena pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného

      zreteľa (Ing. arch. R. Murgaš a JUDr. B. Špirková)
16.  Informatívna správa o zmene organizačnej štruktúry
17.  Rôzne
18.  Interpelácie a dopyty
19.  Záver                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                          primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

  • poslanci MsZ          
  • prednostka MsÚ
  • hlavný kontrolór
  • vedúci oddelení MsÚ
  • náčelník MsPo
  • riaditelia organizácií zriadených mestom
  • kronikár mesta 
  • OOCR, riaditeľ
  • obyvatelia mesta

Priestor pre príspevky občanov je vyčlenený o 15:00 hod..


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Čierna skrinka