Navigácia


Informácie

19. november 2019, meniny má Alžbeta


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaMestské zastupiteľstvoProgram rokovania

Program rokovania mestského zastupiteľstva

Primátorka mesta Banská Štiavnica

 Č.j. : pozv./2019                                                      Banská Štiavnica 11. 10. 2019

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4a),  zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, ktoré sa uskutoční dňa

 

16. októbra (streda) 2019 o 10:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Radnice č. d. 4.

 

pracovné materialy (11 MB) >>>


Program:


1.   Otvorenie

2.   Kontrola plnenia uznesení

3.   Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach

4.   Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálny odpad

      a drobný stavebný odpad

5.   Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi

      a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica

6.   Návrh na rozpočtové opatrenia

7.   Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov

8.   Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu

9.   Návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície 

10. Zabezpečenie služieb lokálneho televízneho vysielania po roku 2019

11. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy pri Centre voľného času

      B. Štiavnica

12. Majetkové veci mesta

      a) Prenájom časti pozemku parc. č. 5528/11 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad

          hodný osobitného zreteľa (nájomca J. Tereňová)

      b) Prevod pozemku parc. č. C KN 1592/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad

          hodný osobitného zreteľa (kupujúci B. Peták – PERLA)
      c) Prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov

          (Mgr. T. Chrien)  
      d) Zámer na prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy

          na 20 a 25 rokov  (M. Luptáková)
      e) Zámer na prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia

          v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. Okrúhla, pre SD, a. s. Žilina 

      f) Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech

         Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina – stavba: Novomeského – Okrúhla  

      g) Prevod podielu nebytových priestorov do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica

          darovaním

      h) Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov lokalita „Principlac“

      i) Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov v miestnej časti Štefultov

      j) Prevod pozemku parc. č. C KN 5571/13, parc. č. C KN 5571/14 v k. ú. Banská

         Štiavnica, (kupujúci Mgr. J. Siska, Mgr. M. Sisková) 

      k) Prevod pozemku parc. č. C KN 6471/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad

          hodný osobitného zreteľa (kupujúci TIDLY SLOVAKIA, a. s.)

      l) Prevod časti pozemku parc. č. C KN 2825 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad

         hodný osobitného zreteľa (kupujúci V. Poprac s manž.)

      m) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 989/2 a časti pozemku E KN 6217/11

          v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Mgr.

          R. Hudáková s manž.)

      n) Návrh na prevod pozemku parc. č. C KN 4983/5 v k. ú. Banská Štiavnica,

          (kupujúci Ing. P. Michalík a spol.)

      o) Zámer na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

          (J. Rafaelis s manž.)

13. Informatívna správa o činnosti Štiavnických novín

14. Rôzne

15. Interpelácie a dopyty

16. Záver 

 

                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                          primátorka mesta

 


Na zasadnutie sa pozývajú:

  • poslanci MsZ          
  • prednostka MsÚ
  • hlavný kontrolór
  • vedúci oddelení MsÚ
  • náčelník MsPo
  • riaditelia organizácií zriadených mestom
  • kronikár mesta 
  • OOCR, riaditeľ
  • obyvatelia mesta

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!