Navigácia


Informácie

26. máj 2022, meniny má Dušan


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaNariadenia mesta

Všeobecné záväzné nariadenia mesta

ZOZNAM PLATNÝCH NARIADENÍ


 ROK  Č.

OBSAH NARIADENIA

 PDF
 1997

 1

Štatút MPR mesta Banská Štiavnica  >>>
 2006

 2

o záväzných častiach územného plánu  >>>
 2007

 1

o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately

 >>>
 2007

 2

o predaji bytov a nebytových priestorov  >>>
 2008

 1

o zriaďovaní školských obvodov na území mesta Banská Štiavnica  >>>
 2008

 7

ktorým sa určuje úradná tabuľa pre účely verejných vyhlášok  >>>
 2008  12 ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica  >>>
 2009

 2

Štatút mesta Banská Štiavnica  >>>
 2009  6 ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica >>>
 2011  3 o niektorých podmienkach držania psov >>>
 2011  4 o čistote mesta a verejnom poriadku >>>
2011  5 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta >>>
 2012  1 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Banská Štiavnica >>>
 2012  6 ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica >>>
 2013 5 o prideľovaní  a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta >>>
 2013 7

ÚPN mesta Banská Štiavnica - Zmeny a doplnky č. 3 – Počúvadlianske jazero, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

>>>
 2013 9

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok

 >>>
 2013 10 o výkone taxislužby na území mesta Banská Štiavnica  >>>
 2014 2

ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Banská Štiavnica 

>>>
 2015 2

o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Banská Štiavnica, v katastrálnom území Banská Štiavnica a Banky                                                                             prílohy 

>>>
 2015 3

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica.

>>>
 2016 2 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách >>>
 2016 4

ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Štiavnica

>>>
 2016 5 Trhový poriadok trhovisko Križovatka  >>>
 2016 6

Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Mestom Banská Štiavnica: Nezabudnuté remeslá, Salamandrové trhy,

Štiavnický živý šach

>>>
 2016 7 o sociálnych službách >>>
 2016 8 Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných SBM v Banskej Štiavnici: Veľkonočný jarmok, Festival kumštu remesla a zábavy, Štjavnycký vjanočný jarmok >>>
2017 2

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

>>>
2017 3 ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 7, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica >>>
2017 4 o evidencii pamätihodností >>>
2017 5

o vyhradených miestach na umiestňovanie volebných plagátov

>>>
2017 7

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

>>>
2018 1 ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 8, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica >>>
2018 2

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

 

Prílohy:

>>>
2019 4 o miestnych daniach >>>
2019 6

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi


  • Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica

  • Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica

>>>
>>>

>>>

2020 1

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií  na území mesta Banská Štiavnica

 


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská ŠtiavnicaTLAČIVÁ K PARKOVACÍM MIESTAM (platné od 1. 7. 2020)

  • Žiadosť o vydanie rezidentnej parkovacej karty (*.rtf*.pdf)
  • Žiadosť o vydanie permanentnej parkovacej karty (*.rtf*.pdf). Potvrdenie zamestnávateľa pre zamestnanca za účelom vydania permanentnej parkovacej karty (*.rtf*.pdf)
  • Žiadosť o poskytnutie vyhradeného parkovacieho stojiska (*.rtf*.pdf)

>>>
>>>
2020 2 o zavedení komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou
>>>
2020 3 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady >>>
2021 2

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách  a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

  • Dodatok č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnicao určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách  a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

>>>
>>>2021 3 ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 9 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica >>>
2021 4 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica >>>
2021 5 o určení spádovej materskej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica  pre deti s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
>>>
2022 1 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica. >>>


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste