Navigácia


Informácie

24. február 2020, meniny má Metej


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanŠkolstvoInformácie

Informácie pre školy

Organizácia školského roka 2019/20


Školský rok  sa začína 1. septembra 2019.  Školské vyučovanie sa začne 2.septembra 2019 (pondelok).


Prvý polrok sa končí 31. januára 2020 (piatok).

Vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok)

Školský rok 2019/20 sa ukončí 30. júna 2020 - utorok


Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníkov  sa uskutoční 20.novembra 2019 (streda)

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka sa uskutoční 1.apríla 2020 (streda) Prázdniny :

 


posledný deň

vyučovania

pred začiatkom

prázdnin

termín prázdnin

začiatok vyučovania

po prázdninách


jesenné

29.október 2019(utorok)

30.-31.október 2019

4.november 2019 pondelok

vianočné

20.december 2019 piatok

23.december 2019 -7.január 2020

8.január 2020 stredapolročné

31.január 2020

piatok


3.február 2020

pondelok


4.február 2020

utorok


jarné – Banskobystrický kraj


21.február 2020 -piatok24.-28.február 20202.marec 2020

pondelok


veľkonočné

 


8.apríl 2020 streda9.-14..apríl 2020


 15.apríl 2020 streda

letné

30.jún 2020 utorok


1.júl -31.august. 2020


2.september 2020

streda


Poznámky:


Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. V čase letných prázdnin sa prevádzka MŠ prerušuje zo zákona nepretržite najmenej na 3 týždne. O organizácii činností a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom – rodičia budú včas informovaní o možnosti dochádzky detí v čase prázdnin do MŠ vopred určenej.


 

Zápis do prvých ročníkov: 

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica bude: druhá aprílová streda -  8.4.2020.


Riaditeľ po zápise, najneskôr do 30.júna zašle zriaďovateľovi zoznam všetkých detí, ktoré boli zapísané do prvého ročníka.

Ak riaditeľ školy prijme do prvého ročníka žiaka z iného školského obvodu, ako má trvalé bydlisko – škola je povinná oznámiť túto skutočnosť riaditeľovi školy , do ktorej žiak podľa trvalého bydliska patrí,  hneď po zápise, najneskôr do 30-júna.

3. Základná škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka

výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

Formu výpisu si určí škola, resp. triedny učiteľ sám.

 

Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. ( výnimku tvorí súhlas vyučujúceho,TU,riaditeľa, zástupcu riaditeľa pre odôvodnené prípady)

Školská integrácia

1. Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v materskej, základnej alebo

strednej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie, ak mu príslušné

poradenské zariadenie po diagnostických vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie

k školskému začleneniu na základe diagnostikovaných ŠVVP.

2. O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy, vrátane dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP, rozhoduje

riaditeľ školy podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z


Prehľad o školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej

pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta

1 Materské školy: 3 

2 Základné školy :2

3 Školské kluby detí: 2

4 Základné umelecké školy: 1

5 Centrá voľného času: 1

6 Zariadenia školského stravovania: 5 


Oznam

Materské školy v čase jarných   prázdnin:

V čase jarných prázdnin 24.-28.II.2020 bude otvorená MŠ Mierová č.2 (Pod kalváriou) pre všetky deti z MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Bod K.