Navigácia


Informácie

20. máj 2019, meniny má Bernard


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanŠkolstvoInformácie

Informácie pre školy

Organizácia školského roka 2018/19


Školský rok  sa začína 1. septembra 2018.  Školské vyučovanie sa začne 3.septembra 2018 (pondelok).


Prvý polrok sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

Vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).


Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka sa uskutoční 3.apríla 2019 (streda) 

Náhradný termín: 16.apríla 2019


Prázdniny :

 


posledný deň

vyučovania

pred začiatkom

prázdnin

termín prázdnin

začiatok vyučovania

po prázdninách


jesenné

30.október 2018(utorok)

31.október-2.november 2018

5.november 2018 pondelok

vianočné

21.december 2018 piatok

23.december 2018 -7.január 2019

8.január 2019 utorokpolročné

31.január 2019

štvrtok


1.február 2019

piatok


4.február 2019

pondelok


jarné – Banskobystrický kraj


1.marec 2019 piatok4.-8.marec 201911.marec 2019

pondelok


veľkonočné

 


17.apríl 2019 streda18.-23.apríl 2019


 24.apríl 2019 streda

letné

28.jún 2019 piatok


1.júl -31.august. 2019


2.september 2019

pondelok


Poznámky:


Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. V čase letných prázdnin sa prevádzka MŠ prerušuje zo zákona nepretržite najmenej na 3 týždne. O organizácii činností a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom – rodičia budú včas informovaní o možnosti dochádzky detí v čase prázdnin do MŠ vopred určenej.


 

Zápis do prvých ročníkov: 

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica bude: druhá aprílová streda - 10.apríla  2019.


Riaditeľ po zápise, najneskôr do 30.júna zašle zriaďovateľovi zoznam všetkých detí, ktoré boli zapísané do prvého ročníka.

Ak riaditeľ školy prijme do prvého ročníka žiaka z iného školského obvodu, ako má trvalé bydlisko – škola je povinná oznámiť túto skutočnosť riaditeľovi školy , do ktorej žiak podľa trvalého bydliska patrí,  hneď po zápise, najneskôr do 30-júna.

3. Základná škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka

výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

Formu výpisu si určí škola, resp. triedny učiteľ sám.

 

Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. ( výnimku tvorí súhlas vyučujúceho,TU,riaditeľa, zástupcu riaditeľa pre odôvodnené prípady)

Školská integrácia

1. Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v materskej, základnej alebo

strednej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie, ak mu príslušné

poradenské zariadenie po diagnostických vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie

k školskému začleneniu na základe diagnostikovaných ŠVVP.

2. O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy, vrátane dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP, rozhoduje

riaditeľ školy podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z


Prehľad o školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej

pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta

1 Materské školy: 3 

2 Základné školy :2

3 Školské kluby detí: 2

4 Základné umelecké školy: 1

5 Centrá voľného času: 1

6 Zariadenia školského stravovania: 5 


Oznam

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa materských škôl:

1.MŠ Ul.1.mája 4

2.MŠ Ul.Bratská 9

3.MŠ Ul.Mierov 2 


Bližšie informácie sú zverejnené na stránke mesta Banská Štiavnica a OÚ-odbor školstva Banská BYstricaNachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Kino Akademik