Navigácia


Informácie

20. september 2020, meniny má Ľuboslav(a)


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanŠkolstvoMaterské školy

Materské školy

Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom troch materských škôl s právnou subjektivitou. MŠ 1.mája 4  má vytvorené elokované pracovisko - jednu triedu v miestnej časti Štefultov.

MŠ sú zaradené do systému škôl a deti sa v nich vzdelávajú podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie, kde dokladom vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania.

Materské školy sú financované prostredníctvom výnosu z podielových daní. Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva aj zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne sumou, ktorá je určená VZN mesta Banská Štiavnica .Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Iné možnosti zníženia, alebo  odpustenia príspevkov je možné odkonzultovať priamo s riaditeľkami  materských  škôl.

Informácie o prijímaní detí do MŠ:

- poskytujú všetky MŠ na požiadanie, podmienky prijatia detí určuje riaditeľ MŠ  po prerokovaní s pedagogickou radou a v zmysle platnej legislatívy  a sú zverejnené na viditeľnom mieste v MŠ

- oficiálny zápis prebieha v termíne od 15. do 31.mája príslušného kalendárneho roka, po dohode s riaditeľstvom MŠ aj v inom termíne

-prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, alebo deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

- dieťa od dvoch  do troch rokov môže byť  do MŠ prijaté len v prípade, ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky / informácie o možnosti umiestnenia takéhoto dieťaťa podá konkrétna MŠ/

- na postupnú socializáciu dieťaťa je možné zaradiť ho na adaptačný, alebo diagnostický pobyt v MŠ

-o zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ MŠ

- za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa príspevok rodiča na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ neuhrádza

-žiadosť o prijatie podáva rodič niektorým z nasledujúcich spôsobov: osobne, poštou, e-mailom, elektronicky ako formulár

-rodič musí predložiť  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa

-dieťa sa považuje za prijaté do MŠ až po doručení rozhodnutia riaditeľky MŠ o prijatí


MATERSKÁ ŠKOLA, 1.mája č.4, 96901 Banská Štiavnica

Lokalita:  - Križovatka

Tel.: 0456911161, e-mail: riaditel@ekodubaci.sk 

Informácie o MŠ:  riaditel@ekodubaci.sk


Elokované pracovisko: Námestie padlých hrdinov č.2, 96901 Banská Štiavnica

Lokalita -  Štefultov

Tel.: 045 6929297, e-mail: riaditeľ@ekodubaci.sk


ZVEREJNENIE ZMLÚV

Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na webovom portály zriaďovateľa meso Banská Štiavnica z dôvodu technických problémov na webovom portály materskej školy:

13.12.2016MATERSKÁ ŠKOLA,Bratská č.9, 96901 Banská Štiavnica

Lokalita: sídlisko Drieňová

Tel.:045 6911577, e-mail: msbratska@centrum.sk

Informácie o MŠ: www.cistinka.skMATERSKÁ ŠKOLA, Mierová č.2, 96901 Banská Štiavnica

Lokalita: Pod Kalváriou

Tel: 045 6911551, e-mail: j.trilcova@gmail.com


OZNAM PRE RODIČOV


 

od 15.6.2020 

- umiestňovanie detí v domovskej MŠ bez obmedzujúcich počtov - okrem mesiacov júl-august


- rodič od 15.6.2020 už nebude musieť podpisovať každé ráno vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

-rušenie povinného merania teploty ( ostáva možnosť na náhodnej/dobrovoľnej báze)Linka psychologickej pomoci pre rodičov detí  v včase COVID-19  je zverejnená na stránke mesta.

Tel: 6921311

                

MŠ v čase letných prázdnin 2020


 

MŠ budú poskytovať svoje služby aj v čase júl-august 2020, ale s obmedzeniami, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom k čiastočným rekonštrukciám v materských školách ktoré boli naplánované pred pandémiou CORONA -19 a ktoré je nutné vykonať v čase neprítomnosti detí v MŠ.


 

Rodičia, , najneskôr do 20.júna 2020 nahlásia riaditeľkám svojich domovských MŠ

 

Materská škola

Júl 2020

August 2020

Poznámka


Ul.1.mája č.4 (Križovatka)

 

otvorená

zatvorená

Rekonštrukcia školskej kuchyne

Ul.Bratská 9(Drieňová)

zatvorená

otvorená

 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení

 

Ul.Mierová 2 (Pod

Kalváriou)

zatvorená

otvorená

 

 

 

 

  

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica