Navigácia


Informácie

22. september 2019, meniny má Móric


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanŠkolstvoMaterské školy

Materské školy

Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom troch materských škôl s právnou subjektivitou. MŠ 1.mája 4  má vytvorené elokované pracovisko - jednu triedu v miestnej časti Štefultov.

MŠ sú zaradené do systému škôl a deti sa v nich vzdelávajú podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie, kde dokladom vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania.

Materské školy sú financované prostredníctvom výnosu z podielových daní. Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva aj zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne sumou, ktorá je určená VZN mesta Banská Štiavnica .Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Iné možnosti zníženia, alebo  odpustenia príspevkov je možné odkonzultovať priamo s riaditeľkami  materských  škôl.

Informácie o prijímaní detí do MŠ:

- poskytujú všetky MŠ na požiadanie, podmienky prijatia detí určuje riaditeľ MŠ  po prerokovaní s pedagogickou radou a v zmysle platnej legislatívy  a sú zverejnené na viditeľnom mieste v MŠ

- oficiálny zápis prebieha v termíne od 15. do 31.mája príslušného kalendárneho roka, po dohode s riaditeľstvom MŠ aj v inom termíne

-prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, alebo deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

- dieťa od dvoch  do troch rokov môže byť  do MŠ prijaté len v prípade, ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky / informácie o možnosti umiestnenia takéhoto dieťaťa podá konkrétna MŠ/

- na postupnú socializáciu dieťaťa je možné zaradiť ho na adaptačný, alebo diagnostický pobyt v MŠ

-o zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ MŠ

- za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa príspevok rodiča na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ neuhrádza

-žiadosť o prijatie podáva rodič niektorým z nasledujúcich spôsobov: osobne, poštou, e-mailom, elektronicky ako formulár

-rodič musí predložiť  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa

-dieťa sa považuje za prijaté do MŠ až po doručení rozhodnutia riaditeľky MŠ o prijatí


MATERSKÁ ŠKOLA, 1.mája č.4, 96901 Banská Štiavnica

Lokalita: sídlisko Juh - Križovatka

Tel.: 0456911161, e-mail: riaditel@ekodubaci.sk 

Informácie o MŠ:  riaditel@ekodubaci.sk


Elokované pracovisko: Námestie padlých hrdinov č.2, 96901 Banská Štiavnica

Lokalita -  Štefultov

Tel.: 045 6929297, e-mail: riaditeľ@ekodubaci.sk


ZVEREJNENIE ZMLÚV

Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na webovom portály zriaďovateľa meso Banská Štiavnica z dôvodu technických problémov na webovom portály materskej školy:

13.12.2016MATERSKÁ ŠKOLA,Bratská č.9, 96901 Banská Štiavnica

Lokalita: sídlisko Drieňová

Tel.:045 6911577, e-mail: msbratska@centrum.sk

Informácie o MŠ: www.cistinka.skMATERSKÁ ŠKOLA, Mierová č.2, 96901 Banská Štiavnica

Lokalita: Pod Kalváriou

Tel: 045 6911551, e-mail: j.trilcova@gmail.com


OZNAM PRE RODIČOV

 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta budú v čase letných prázdnin 2019  pracovať nasledovne:

 

Júl 2019: otvorená MŠ Bratská č.9

August 2019: otvorené budú MŠ 1.mája č.4 + MŠ Mierová č.2

 
                


  

Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 17232)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4665 hlasov)
  27.1 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2709 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3083 hlasov)
  17.9 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3399 hlasov)
  19.7 %
 • Neviem sa vyjadriť (3376 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!