Navigácia


Informácie

21. september 2021, meniny má Matúš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanŠkolstvoMaterské školy

Materské školy


 

 

Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom troch materských škôl s právnou subjektivitou. MŠ 1.mája 4  má vytvorené elokované pracovisko - jednu triedu v miestnej časti Štefultov.

 

MŠ sú zaradené do systému škôl a deti sa v nich vzdelávajú podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie, kde dokladom vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania.

 

Materské školy sú financované prostredníctvom výnosu z podielových daní. Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva aj zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne sumou, ktorá je určená VZN mesta Banská Štiavnica .Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Iné možnosti zníženia, alebo  odpustenia príspevkov je možné odkonzultovať priamo s riaditeľkami  materských  škôl.

 

Informácie o prijímaní detí do MŠ:


 • poskytujú všetky MŠ na požiadanie, podmienky prijatia detí určuje riaditeľ MŠ  po prerokovaní s pedagogickou radou a v zmysle platnej legislatívy  a sú zverejnené na viditeľnom mieste v MŠ
 • oficiálny zápis prebieha v termíne od 15. do 31.mája príslušného kalendárneho roka, po dohode s riaditeľstvom MŠ aj v inom termíne
 • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, alebo deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • dieťa od dvoch  do troch rokov môže byť  do MŠ prijaté len v prípade, ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky / informácie o možnosti umiestnenia takéhoto dieťaťa podá konkrétna MŠ/
 • na postupnú socializáciu dieťaťa je možné zaradiť ho na adaptačný, alebo diagnostický pobyt v MŠ
 • o zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ MŠ
 • za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa príspevok rodiča na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ neuhrádza
 • žiadosť o prijatie podáva rodič niektorým z nasledujúcich spôsobov: osobne, poštou, e-mailom, elektronicky ako formulár
 • rodič musí predložiť  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa
 • dieťa sa považuje za prijaté do MŠ až po doručení rozhodnutia riaditeľky MŠ o prijatíMATERSKÁ ŠKOLA, 1.mája č.4, 96901 Banská Štiavnica

Lokalita:  Križovatka

Tel.: 0456911161, e-mail: riaditel@ekodubaci.sk 


Elokované pracoviskoNámestie padlých hrdinov č.2, 96901 Banská Štiavnica

Lokalita:  Štefultov

Tel.: 045 6929297, e-mail: riaditeľ@ekodubaci.sk

MATERSKÁ ŠKOLA, Bratská č. 9, 96901 Banská Štiavnica

Lokalita: sídlisko Drieňová

Tel.: 045 6911577, e-mail: msbratska@centrum.sk

Informácie o MŠ: www.cistinka.skMATERSKÁ ŠKOLA, Mierová č. 2, 96901 Banská Štiavnica

Lokalita: Pod Kalváriou

Tel: 045 6911551, e-mail: j.trilcova@gmail.com
Povinná škôlka pre päťročné deti.


Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách (MŠ) vstúpilo do platnosti 1. januára 2021 a bude povinné pre deti, ktoré dovŕšia 5 rokov do 31. augusta 2021. Teda sú to deti, ktoré na povinnú školskú dochádzku v základnej škole – do prvých ročníkov nastúpia až v školskom roku 2022/ 2023. Takéto dieťa nastúpi na povinné predprimárne vzdelávanie do MŠ (ak tam už aj dodteraz nie je) najneskôr 2. septembra 2021. (Pre dieťa, ktoré je už teraz v materskej škole sa nič nemení a povinnú predškolskú prípravu môže absolvovať tam).

 

Povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ bude trvať jeden školský rok, formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin,čím ale nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

 

Ak dieťa ešte do MŠ nechodí, rodič ho na povinné predprimárne vzdelávanie musí zapísať do „spádovej materskej školy“ – teda tak ako sú v súčasnosti spádové základné školy, budú fungovať i spádové MŠ podľa trvalého pobytu dieťaťa. Rodič môže pre dieťa zvoliť aj inú MŠ než spádovú, ale v spádovej má garantované povinné prijatie, ak sa pre ňu rozhodne.

 

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci. Na predprimárne vzdelávanie sa PREDNOSTNE prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

 

Ak budú rodičia chcieť zapísať na povinné predprimárne vzdelávanie dieťa mladšie ako 5 rokov (do 31.8.), toto dieťa môže byť prijaté iba ak bude voľné miesto po prijatí detí, ktoré si idú plniť povinnú predškolskú dochádzku. Žiadosti do škôlky o prijatie budú musieť byť písomné, budú sa predkladať od 1.mája do 31.mája. Súčasťou žiadosti je údaj o povinnom očkovaní.

 

Neprihlásenie dieťaťa či zanedbanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania môžu podľa Ministerstva školstva SR vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona o rodinných prídavkoch na dieťa.

Predprimárne vzdelávanie v škôlke nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky, tá zostáva 10 ročná.

 

Odklad do školy sa bude rušiť

V súčasnosti ak dieťa nie je na školu pripravené, podáva rodič riaditeľovi základnej školy žiadosť o odklad. Ten sa po povinnom predškolskom vzdelávaní bude rušiť.

 

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o POKRAČOVANÍ plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, pričom bude potrebný:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a

 • formovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo SIEDMY rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

 

S povinným predprimárnym vzdelávaním sa bude rušiť nultý a prípravný ročník základnej školy,ak ale dieťa nastúpilo do nultého alebo prípravného ročníka v septembri v aktuálnom školskom roku 2020/2021, tak ho normálne dokončí.

 

POZNÁMKA:

Deti, ktoré majú 5 rokov tento rok ešte nemusia povinne chodiť do škôlky, nemusia si dávať povinne prihlášky. Povinné predprimárne vzdelávanie v škôlke sa na nich bude vzťahovať až od začiatku školského roka 2021/2022, pretože novela školského zákona je v tejto časti účinnná až od 1.1.2021.

 

Rodič dieťaťa si v rámci tejto povinnosti bude môcť vybrať medzi škôlkou a individuálnym vzdelávaním. Od začiatku januára 2021 si bude môcť rodič vybrať, či dá dieťa do škôlky alebo ho bude vzdelávať individuálne. Učiť dieťa doma môže aj rodič, ale sú ustanovené kvalifikačné požiadavky na osobu, ktorá má vzdelanie zabezpečovať - najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Touto osobou bude rodič, alebo iná osoba, ktorá má aspoň úplne stredné všeobecné či odborné vzdelanie.

 

Predprimárne vzdelávanie však môže zabezpečiť aj pomocou prevádzkarne, ktorá má živnosť v rámci starostlivosti o deti do šesť rokov. Dieťa môže dať rodič tiež do zariadenia, v ktorom sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež.

 

Školské obvody materských škôl pre deti, pre ktoré je od 1. septembra 2021 predprimárne vzdelávanie povinné: 

Spádové materské školy pre deti ktoré od 1.septembra 2021 plnia povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, s prihliadnutím na školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, na čo najlepšiu dostupnosť, ako aj v závislosti od počtu tried v konkrétnej materskej škole.

 

Materská škola Ul. 1. mája č.4, Banská Štiavnica (Križovatka) – ako spádová MŠ pre ulice:

Gwerkovej-Gollnerovej, Katova, Kammerhofská, Malé trhovisko, Na Zigmund šachtu, Ľ. Podjavorinskej, Robotnícka, Spojná, Úvozná, Višňovského, Záhradná, Zvonová, Antolská, 29. augusta, I.Bajzu, M.Benka, A.Bernoláka, Brezová, Budovateľská, Cintorínska, Dr. Clementisa, R. Debnárika, P. Dobšinského, Dolná, Drevená, L. Exnára, J. Fándlyho, M. Hattalu, J. Horáka, Horná Huta, J. C. Hronského, Hutnícka, S. Chalúpku, Ilijská, J. Jesenského, J. Kollára, J. A. Komenského, I. Krasku, Kremenisko, Š. Krčméryho, Kríková, Krížna, Križovatka, Klinger, G. K. Z. Laskomerského, Lintich, 1.mája, Na Maximilián šachtu, Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, J. Matušku, Š. Moyzesa, Nám. Padlých hrdinov, B. Nemcovej, L. Novomeského, Obchodná, Obrancov mieru, Okrúhla, Partizánska, Počúvadlianske Jazero, Pletiarska, Podhájska, Pod Trojickým vrchom, Potočná, Povrazník, Požiarnícka, Rakytová, Remeselnícka, Slovanská, Srnčia, Staničná, Stratená, A. T. Sytnianskeho, Školská, J. Škultétyho, K. Šmidkeho, Špitálska, Ľ. Štúra, Tabaková, J. G. Tajovského, B. S. Timravy, Trate mládeže, Údolná, F. Urbánka, Úzka, Železničiarska.

 

Materská škola Ul.Bratská 9 (Drieňová) – ako spádová MŠ pre ulice:

J. Augustu, J. Bottu, Dolná Resla, Družicová, Družstevná, Farská, M. Hella, M. M. Hodžu, J. Hollého, Horná Resla, J. M. Hurbana, P. O. Viezdoslava, P. Jilemnického, Kamenná, Klinger, A. Kmeťa, Koncová, M. Kukučína, Kutnohorská, P. Kyrmezera, Ď. Langsfelda, Lesnícka, Licharda, 8. mája, Malá okružná, Michalská, S. Mikovíniho, Nad Rozgrundom, Nám. sv. Trojice, Novozámocká, Osadná, J. Palárika, Pod Červenou studňou, A. Pecha, Pod Paradajzom, Poľnohospodárska, Pustá, Radničné námestie, A. Sládkoviča, SNP, Staromestská, Staronová, Starozámocká, Strieborná, Športová, Dr. I. Tótha, V. Václavekovej, S. H. Vajanského, Výskumnícka, Bratská, Drieňová, Energetikov, Kolpašská, Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, Pátrovská, Obec Banský Studenec, Banky.

 

Materská škola Ul. Mierová č.2 – Pod Kalváriou - ako spádová MŠ pre ulice:

Mierová, Šobov, Vilová, Pod Kalváriou, Banícka, J. Gagarina, Hájik, Belianska, Belianske Jazero, Botanická, Dolná Ružová, Horná Ružová, Akademická, Pod Červenou studňou, Vodárenská, Mládežnícka.

Odklad povinnej školskej dochádzky -zmena od 01.01.2021

Odklad povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca žiaka nežiada od riaditeľa školy. 

Zákonný zástupca žiaka požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. 

Následne sa zúčastní zápisu dieťaťa do spádovej základnej školy a po rozhodnutí riaditeľky MŠ o povolení pokračovania predprimárneho vzdelávania túto skutočnosť oznámi škole, do ktorej dieťa zapísal.

  


 
Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti


Mesta Banská Štiavnica, v čase letných prázdnin 2021.

 

 

Upozornenie pre rodičov!


Z dôvodu veľkého záujmu rodičov o umiestnenie detí do MŠ v čase tohtoročných letných prázdnin z dôvodu zapojenia sa rodičov už do obvyklého pracovného procesu v postpandemickej situácii, mesto ako aj materské školy v snahe výjsť im v ústrety pri dodržaní nevyhnutnej legislatívou určenej povinnosti prerušenia činnosti každej MŠ v čase letných prázdnin najmenej na 3 týždne (čerpanie dovoleniek, dôkladné čistenie a dezinfekcia vnútorných priestorov a zariadení ), ako aj z kapacitných dôvodov, budú MŠ v mesiaci júl a august prijímať na pobyt deti z inej , ako domovskej MŠ len v prípade zamestnaných rodičov.

 

Materská škola


JÚL 2021

AUGUST 2021


1.mája č.4 - Križovatka

Zatvorená.

Možnosť umiestnenia detí zamestnaných rodičov do MŠ Mierová č.2 -Pod Kalváriou

Otvorená pre všetky svoje deti + pre deti zamestnyných rodičov z MŠ Bratská a MŠ Mierová

Baratská č.9 – sidlisko DrieňováOtvorená – len pre všetky deti tejto MŠ

Zatvorená

Možnosť umiestnenia detí zamestnaných rodičov do MŠ 1. mája


Mierová č.2 -Pod Kalváriou

Otvorená – pre všetky deti tejto MŠ + pre deti zamestnyných rodičov z MŠ 1.mája č.4

Zatvorená

Možnosť umiestnenia detí zamestnaných rodičov do MŠ 1. mája
 Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 20036)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5476 hlasov)
  27.3 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (3270 hlasov)
  16.3 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3504 hlasov)
  17.5 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3903 hlasov)
  19.5 %
 • Neviem sa vyjadriť (3883 hlasov)
  19.4 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste