Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Erb mesta

 

Za predlohu erbu Banskej Štiavnice slúži odtlačok mestskej pečate, ktorej vznik sa datuje do prvej polovice 13.storočia.


Erb mesta Banskej Štiavnice tvorí v modrom štíte strieborné priebežné hradby s cimburím hradby, uprostred s otvorenou bránou vo veži, sprevádzané zlatým náradím: v hlave štítu vyrastá z veže doprava položený čakan, z ľavého okraja motyka, pod vežou z ľavého okraja vyrastá položené kladivo bijúce na klin, smerujúci do špičky štítu (Erb je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B-3/91).


Erb mesta Banskej Štiavnice sa používa:

Právo používať erb mesta možno udeliť pre fyzické a právnické osoby na určitý čas a je viazané na súhlas Mesta Banská Štiavnica za úhradu alebo bezplatne za stanovených zmluvných podmienok. Súhlas Mesta sa vydáva maximálne na dobu jedného roka. Záujemca o používanie erbu uvedie v písomnej žiadosti formu erbu a spôsob jeho používania. Žiadosť musí obsahovať úplný grafický návrh použitia erbu, presné vymedzenie účelu použitia erbu a stanovenie obdobia, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia).


Za správne používanie erbu a jeho ochranu zodpovedá tá fyzická a právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný na základe výzvy mesta a jeho orgánov strpieť odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu mesta Banskej Štiavnice.


Vyobrazenie erbu mesta Banská Štiavnica je záväzné. Erb mesta Banskej Štiavnice sa vyobrazuje farebne. V erbe možno použiť len čisté a netieňované heraldické farby, pričom zlatú a striebornú farbu možno nahradiť žltou a bielou farbou. Farebnosť erbu je možné nahradiť aj heraldickým šrafovaním (zlato-štvorčekové šrafovanie, striebro-šikmé šrafovanie zľava nadol, modrá farba - vertikálne šrafovanie) alebo môže byť zobrazený len v jednofarebnej linke.

V prípade pečate mesta Banskej Štiavnice, okrúhlych pečiatkovadiel, úradných listín, tlačív a dokumentov sa používa zásadne jednofarebné vyobrazovanie erbu.

Za erb mesta sa považuje aj jeho vyobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa dreva, z keramického alebo iného materiálu, ak vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu mesta.