A A A

Daňové povinnosti občanov do 31.1.2023

DomovČlánkyDaňové povinnosti občanov do 31.1.2023
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:17. januára 2023

Blíži sa koniec prvého mesiaca v roku 2023 a s ním aj prvý dôležitý termín pre splnenie si povinností vyplývajúcich zo Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach.

Prvou povinnosťou všetkých vlastníkov nehnuteľností na území mesta je podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností. Priznanie je povinný podať vlastník, u ktorého nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností k 1. 1. 2023. Takou zmenou je napr. kúpa domu, pozemku, bytu, získanie nehnuteľnosti v dedičskom konaní a pod. Ale zmenou je aj predaj nehnuteľností, to znamená, že vlastník dom, pozemok alebo byt predá ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe. Vlastník, u ktorého nenastali zmeny daňové priznanie nemusí podať.

Termín na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností a daň za psa je 31. 1. 2023.

Za nepodanie priznania v lehote do 31. 1. 2023 bude daňovníkovi vyrubená pokuta od 5,- € do 3 000,- €,  najviac do výšky vyrubenej dane. Daňové priznanie je možné poslať poštou, mailom, elektronicky, resp. osobne v podateľni Klientskeho centra MsÚ. Daňové priznanie musí daňovník podať aj počas roka, ak nadobudne nehnuteľnosť dedením alebo vydražením. Daňové priznanie sa podáva aj v prípade, že daňovník nadobudol psa, a to aj v prípade, že daňová povinnosť zanikla – pes zmenil vlastníka alebo uhynul. V januári je už možnosť doručenia dokladov preukazujúcich nárok na úľavu, alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad. Ide väčšinou o doklady preukazujúce pobyt, štúdium alebo prácu v zahraničí, mimo miesta trvalého pobytu a pod.

Podnikajúce subjekty, ktoré majú množstvový zber KO sú taktiež povinné ohlásiť vznik, zánik do 30 dní odo dňa,  kedy nastala skutočnosť a akúkoľvek inú zmenu subjektu najneskôr do 31. 3.2023. Každá ďalšia zmena nahlásená po 31. 3. 2023 bude platná až od 1. 1. 2024. Subjektom, ktoré sú prihlásené na kontajnerovo–intervalový systém zberu KO a nemajú žiadnu zmenu, bude doručený predpis poplatku/dane automaticky. Subjekty, ktoré sú prihlásené na vrecový systém zberu KO, sú povinné nahlásiť zmenu na kontajnerovo-intervalový systém zberu KO v zmysle  platného  VZN č. 4/2022  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 31. 1. 2023. K nahláseným nádobám budú prebiehať kontroly počas celého roka. Preto je nevyhnutné, aby každá nádoba bola označená názvom prevádzky.

Zároveň oznamujeme občanom, že od 16. 1 .2023 došlo k zmene úradných hodín na Ekonomickom oddelení MsÚ, a to nasledovne:

Pondelok        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Utorok            8.00 – 11.30         12.00 – 15.00
Streda             8.00 – 11.30         12.00 – 16.30
Štvrtok           NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok             8.00 – 11.30         12.00 – 13.30

Ekonomické odd. MsÚ