Daňové povinnosti občanov v prvom štvrťroku 2024


Aké daňové povinnosti vás čakajú začiatkom nového roka?

Daň z nehnuteľností a daň za psa
Prvou povinnosťou všetkých vlastníkov nehnuteľností na území mesta je podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností. Priznanie je povinný podať vlastník, u ktorého nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností k 1. 1. 2024. Takou zmenou je napr. kúpa domu, pozemku, bytu, získanie nehnuteľnosti v dedičskom konaní a pod. Ale zmenou je aj predaj nehnuteľností, to znamená, že vlastník dom, pozemok alebo byt predá ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe. Vlastník, u ktorého nenastali zmeny, daňové priznanie nemusí podať.
Termín na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností a daň za psa je 31. 1. 2024.
Za nepodanie priznania v lehote do 31. 1.2024 bude daňovníkovi vyrubená pokuta od 5,- € do 3 000,- €, najviac do výšky vyrubenej dane.
Daňové priznanie je možné poslať poštou, mailom, elektronicky, resp. osobne v podateľni Klientskeho centra MsÚ.
Daňové priznanie musí daňovník podať aj počas roka, ak nadobudne nehnuteľnosť dedením alebo vydražením.
Daňové priznanie sa podáva aj v prípade, že daňovník nadobudol psa, a to aj v prípade, že daňová povinnosť zanikla – pes zmenil vlastníka alebo uhynul.

Poplatok za komunálny odpad
V januári je už možnosť doručenia dokladov preukazujúcich nárok na úľavu, alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad. Ide väčšinou o doklady preukazujúce pobyt, štúdium alebo prácu v zahraničí, mimo miesta trvalého pobytu a pod.
Podnikajúce subjekty, ktoré majú množstvový zber KO sú taktiež povinné ohlásiť vznik, zánik do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť a akúkoľvek inú zmenu subjektu najneskôr do 31. 3. 2024. Každá ďalšia zmena nahlásená po 31.3.2024 bude platná až od 1. 1. 2025. Subjekty, ktoré sú prihlásené na kontajnerovo – intervalový systém zberu KO a nemajú žiadnu zmenu bude doručený predpis poplatku/dane automaticky. K nahláseným nádobám budú prebiehať kontroly počas celého roka. Preto je nevyhnutné, aby každá nádoba bola označená názvom prevádzky.

Zároveň oznamujeme občanom, že od 1. 12. 2023 do 31. 1. 2024 došlo k dočasnej zmene úradných hodín na ekonomickom oddelení MsÚ, a to nasledovne:

  • Pondelok 8.00 – 11.30 hod. 12.00 – 15.00 hod.
  • Utorok 8.00 – 11.30 hod. 12.00 – 15.00 hod.
  • Streda 8.00 – 11.30 hod. 12.00 – 16.30 hod.
  • Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
  • Piatok 8.00 – 11.30 hod. 12.00 – 13.30 hod.

Podobné články

27. februára 2024
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

Dňa 23. 3. 2024 sa uskutočnia Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Pre účely volebnej kampane sú z...

23. februára 2024
Harmonogram orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2023/2024

Čistenie mesta po zimnej údržbe 2023/2024 bude prebiehať postupne v závislosti od poveternostných po...

22. februára 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v...

17. februára 2024
Spoznaj stredné školy v Banskej Štiavnici

Pozývame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich zákonných zástupcov 5.3.2024 o 16:30 do ZŠ Jozefa Kollára na stretnutie o ponuke stredných škôl.