A A A

Komunitný plán sociálnych služieb

DomovČlánkyKomunitný plán sociálnych služieb
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:18. januára 2023

Mesto Banská Štiavnica má v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022, ktorý je potrebné aktualizovať na ďalšie programovacie obdobie rokov 2023 – 2027, preto v súčasnosti Mesto Banská Štiavnica spracováva nový KPSS. Vy, ako občania mesta ste účastníkmi komunitného plánovania, preto vás prosíme o spoluprácu prostredníctvom vyplnenia dotazníka, ktorého cieľom je zistiť potreby vás, občanov v jednotlivých oblastiach života, skúsenosti s poskytovaním služieb v meste Banská Štiavnica, ako aj námety a odporúčania pre ďalší rozvoj. Dotazník je anonymný a výsledky zistení budú podkladom pre spracovanie komunitného plánu sociálnych služieb. Dotazník je k dispozícii v Klientskom centre Msú, Námestie sv. Trojice č. 3, Banská Štiavnica alebo na stránke mesta www.banskastiavnica.sk. Vyplnený dotazník je možné poslať aj elektronicky na e-mail eva.greganova@banskastiavnica.sk do termínu 03.02.2023. Za starostlivé vyplnenie dotazníka vám vopred ďakujeme.

Formulár
formát msword
Stiahnuť