A A A

Mesto Banská Štiavnica v dňoch 20. – 21. 7. 2023 vykonávalo deratizáciu budov vo svojom vlastníctve na uliciach:

DomovČlánkyMesto Banská Štiavnica v dňoch 20. – 21. 7. 2023 vykonávalo deratizáciu budov vo svojom vlastníctve na uliciach:
Autor:Mária Sisková Kategórie: Uverejnené:27. júla 2023

Ulica Kammerhofská – Kultúrne centrum, A.Kmeťa 5, Radničné námestie – 1 (radnica), Námestie sv.Trojice – 2, 3, 7, 15, A. Sládkoviča (Belházyovský dom), J. K. Hella – (dom smútku), ktorej účelom je regulácia živočíšnych škodcov.

V dňoch 24. – 25. 7. 2023 vykonávala deratizáciu kanalizačnej sústavy  Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť na uliciach: Kammerhofská, A.Kmeťa, Radničné námestie.

Povinnosť vykonať deratizačné opatrenia majú podnikatelia i fyzické osoby, vlastníci i správcovia polyfunkčných budov a občania pri chovoch domácich zvierat.

Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom ľudských aglomerácií. Dochádza k zamoreniu najmä suterénnych a pivničných priestorov objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, objektov slúžiacich na podnikanie, bytových a rodinných domov, skládkach komunálneho odpadu a pod. Uvedení škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami. Cieľom deratizácie je predchádzanie vzniku a šíreniu týchto ochorení.

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.

Za účelom dosiahnutia čo najvyššej účinnosti, a čo najlepšieho výsledku deratizácie odporúčame všetkým bytovým družstvám, bytovým spoločenstvám, poľnohospodárskym družstvám, podnikom, prevádzkam podnikania a organizáciám, ktoré spravujú objekty na území mesta Banská Štiavnica, ako aj vlastníkom bytových domov a objektov, užívateľom nehnuteľností a pozemkov, aby si splnili svoju povinnosť v zmysle §51 ods. 1 písm. a) a §52 ods. 1 písm. k) zákona NRSR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov – deratizácie svojich objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie.

Oznámenie o vykonaní deratizácie zasielajte na Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 24 Banská Štiavnica.