Mesto Banská Štiavnica v dňoch 20. – 21. 7. 2023 vykonávalo deratizáciu budov vo svojom vlastníctve na uliciach:


Ulica Kammerhofská – Kultúrne centrum, A.Kmeťa 5, Radničné námestie – 1 (radnica), Námestie sv.Trojice – 2, 3, 7, 15, A. Sládkoviča (Belházyovský dom), J. K. Hella – (dom smútku), ktorej účelom je regulácia živočíšnych škodcov.

V dňoch 24. – 25. 7. 2023 vykonávala deratizáciu kanalizačnej sústavy  Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť na uliciach: Kammerhofská, A.Kmeťa, Radničné námestie.

Povinnosť vykonať deratizačné opatrenia majú podnikatelia i fyzické osoby, vlastníci i správcovia polyfunkčných budov a občania pri chovoch domácich zvierat.

Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom ľudských aglomerácií. Dochádza k zamoreniu najmä suterénnych a pivničných priestorov objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, objektov slúžiacich na podnikanie, bytových a rodinných domov, skládkach komunálneho odpadu a pod. Uvedení škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami. Cieľom deratizácie je predchádzanie vzniku a šíreniu týchto ochorení.

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.

Za účelom dosiahnutia čo najvyššej účinnosti, a čo najlepšieho výsledku deratizácie odporúčame všetkým bytovým družstvám, bytovým spoločenstvám, poľnohospodárskym družstvám, podnikom, prevádzkam podnikania a organizáciám, ktoré spravujú objekty na území mesta Banská Štiavnica, ako aj vlastníkom bytových domov a objektov, užívateľom nehnuteľností a pozemkov, aby si splnili svoju povinnosť v zmysle §51 ods. 1 písm. a) a §52 ods. 1 písm. k) zákona NRSR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov – deratizácie svojich objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie.

Oznámenie o vykonaní deratizácie zasielajte na Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 24 Banská Štiavnica.

Podobné články

27. februára 2024
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

Dňa 23. 3. 2024 sa uskutočnia Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Pre účely volebnej kampane sú z...

23. februára 2024
Harmonogram orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2023/2024

Čistenie mesta po zimnej údržbe 2023/2024 bude prebiehať postupne v závislosti od poveternostných po...

22. februára 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v...

17. februára 2024
Spoznaj stredné školy v Banskej Štiavnici

Pozývame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich zákonných zástupcov 5.3.2024 o 16:30 do ZŠ Jozefa Kollára na stretnutie o ponuke stredných škôl.