A A A

Návrh nových sadových úprav.

DomovČlánkyNávrh nových sadových úprav.
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:18. apríla 2023

Aj tento rok Mesto pokračuje v starostlivosti o existujúcu verejnú zeleň a samozrejme v riešení a úprave nových sadových úprav. Tento rok budú pokračovať práce na revitalizácii drevín na sídlisku Drieňová v zmysle vypracovaného hodnotenia drevín. Mesto Banská Štiavnica pripravilo žiadosť na poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine, kde  zaradilo revitalizáciu drevín na sídlisku Drieňová a dva priestory, a to konkrétne:

  • riešený priestor sa nachádza na ulici Križovatka č. 6 – 10, v intraviláne mesta Banská Štiavnica.

 

NÁVRH RIEŠENIA – Križovatka

 Pri návrhu zelene sa prihliadalo na splnenie jednotlivých požiadaviek a podmienok súvisiacich s využívateľnosťou a funkčnosťou navrhovanej plochy. Hlavným cieľom bolo:

  • vytvorenie priestoru s vysokou estetickou hodnotou zvýraznenou doplnením kvitnúcich rastlín,
  • prispieť k zvýšeniu estetickej a ekologicko – urbanistickej hodnoty priestoru,
  • dotvorenie priestoru s maximálne možným zjednodušením starostlivosti a znížením každoročných nákladov na údržbu,
  • hmotné zjemnenie riešenej plochy.

Hlavnou funkciou navrhovanej zelene (všetkých funkčných prvkov a zložiek – existujúce stromy, okrasné kvitnúce kry a pôdopokryvné stálozelené druhy drevín) je hmotné zjemnenie plochy v okolí bytového domu. Nosný prvok zelene predstavujú existujúce jedince stromov, ktoré je potrebné arboristicky ošetriť. Nižšie etáže vegetácie a terénne úpravy budú vyrovnávať priestorové a hmotné rozdiely najmä z pohľadu peších užívateľov priestoru.

Návrh sadových úprav rieši:

  • plochy medzi bytovým domom a novým chodníkom pre peších, v ktorých budú ponechané existujúce kvitnúce kry,
  • plochy pozdĺž nového chodníka pre peších smerom k hlavnej komunikácii, kde šírka novej výsadby bude 1 m,
  • výsadbu okrasných kríkov, trvaliek a okrasných tráv, ktoré budú pri bytovom dome zamulčované mulčovacou kôrou

Navrhovaný rastlinný sortiment:

RASTLINNÝ MATERIÁL
Listnaté kry
Hydrangea paniculta ´Graffiti´ 27x
Hydrangea paniculta ´Skyfall´ 21x
Hydrangea paniculta ´Wims red´ 10x
celkom 58x
Trvalky
Geranium ´Rozanne´ 82x
Nepeta x faassenii ´Six hills giant´ 50x
celkom 132x
Okrasná tráva
Penisetum alopecuroides 43x
celkom 43x
Celkom spolu 233x

 

 

Druhý riešený priestor sa nachádza pri Radničnom námestí, na parcelnom čísle C-KN 3047 (E-KN 855/1), v historickej časti mesta Banská Štiavnica. Hranice plochy na revitalizáciu zelene boli určené investorom tak, aby sa dielo v maximálnej miere realizovalo na pozemkoch mesta.

Ide o trávnatú  plochu vo svahu, cez ktorú vedie chodník pre peších k Starému zámku. Na riešenej ploche sa nachádza Pamätník SNP a dva jedince lipy malolistej.

NÁVRH RIEŠENIA  – Pamätník SNP

Pri návrhu zelene sa prihliadalo na splnenie jednotlivých požiadaviek a podmienok súvisiacich s využívateľnosťou a funkčnosťou navrhovanej plochy.

Hlavnou funkciou navrhovanej zelene (všetkých funkčných prvkov a zložiek – existujúce stromy, okrasné kvitnúce kry a pôdopokryvné stálozelené druhy drevín) je hmotné zjemnenie plochy v okolí Pamätníka SNP. Nosný prvok zelene predstavujú existujúce jedince stromov – líp, ktoré je potrebné arboristicky ošetriť. Nižšie etáže vegetácie a terénne úpravy budú vyrovnávať priestorové a hmotné rozdiely najmä z pohľadu peších užívateľov priestoru.

Navrhovaný rastlinný sortiment:

RASTLINNÝ MATERIÁL
Listnaté kry
Budleia davidii (nízky kultivar) – budleja davidova 17x
Hypericum calycinum – ľubovník kališkatý 17x
Prunus laurocerasus  – vavrínovec lakársky 5x
celkom 39x
Pôdopokryvné dreviny
Cotoneaster dammeri – skalník Damerov 39x
Juniperus horizontalis – borievka plazivá 14x
celkom 53x
Celkom spolu 92x

 

V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie je harmonogram plánovaných sadových úprav  stanovený na mesiac september 2023.