Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania na výrub...

Život v meste

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 03.06.2021 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

Oznámenie o začatí konania  vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku parc. č.  C KN 5135/3  k.ú. Banská Štiavnica.

 

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov § 2 písm. f) a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Mgr. Michala Ondrejoviča, trvale bytom Ivana Houdeka 1924/22, 034 01 Ružomberok, ktorý na konanie splnomocnil Antona Kráľoviča, trvale bytom Svätý Anton č.16, 969 72 , Svätý Anton zo dňa 31.05.2021 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

  • oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku C KN 5135/3  k.ú. Banská Štiavnica.

Žiadosť bola odôvodnená: vyčistením  pozemku, spevnením členitého terénu za účelom prístupu ku pozemku.

 

Správny orgán s cieľom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

  • nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2021 o 9.00 hod.

so stretnutím pozvaných na pozemku parc. č. C KN 5135/3  k.ú. Banská Štiavnica.

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo využitím systému ÚPVS.

 


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 3. 6. 2021.

Doba vyvesenia: do 18. 6. 2021.

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica