Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 04.06.2021 trvalý pobyt občanovi


Miestom nového trvalého pobytu je mesto Banská Štiavnica.
Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 4. 6. 2021.

Doba vyvesenia: do 21. 6. 2021.